Studijní programy

Středoevropská studia – Romistika

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Romistiku studovat samostatně jako jediný program nebo společně, a to buď s další specializací v rámci Středoevropských studií, nebo si k ní přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého nebo dvouspecializačního studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost romštiny se nevyžaduje
 • další informace naleznete na webových stránkách a sociálních sítích:
     

  Katedra středoevropských studií
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Romové představují jedno z největších evropských „menšinových“ společenství: jejich počet se v Evropě odhaduje na 10 milionů, romština je v Evropě jedním z největších tradičních menšinových jazyků. Jen na území bývalého Československa má statisíce mluvčích a je nedílnou součástí jazykového a kulturního dědictví našeho regionu.
Romistika má jako obor na FF UK již téměř třicetiletou tradici. Je unikátním oborem v České republice a představuje jeden z mála takto koncipovaných oborů na světě. Studium nabízí vhled do jazykových, sociokulturních a historických reálií romských komunit zejména v česko-slovenském prostoru a zprostředkovává vědomosti o tématech souvisejících s aktuálně řešenými otázkami Romů u nás i ve světě. Kompenzuje tak současný nedostatek informací v této oblasti. Kromě možnosti v širokých souvislostech nahlédnout romskou historii a kulturu i vztah státu a společnosti k nim nabízí studium romistiky i unikátní příležitost osvojit si romský jazyk. Studujícím, kteří jsou rodilými mluvčími romštiny, poskytne přehled o struktuře jejich mateřštiny a možnost uplatnit se například v roli profesionálních překladatelů a učitelů romštiny.
Díky zavedené zahraniční spolupráci mají studenti možnost vycestovat například do Budapešti, Helsinek nebo Stockholmu. Získají tak nejen cennou zkušenost studia v zahraničí, ale také načerpají bezprostřední informace o životě, historii a dialektech Romů žijících v jiných evropských zemích.Fotografie ze studentské týdenní stáže v Helsinkách
Fotografie ze studentské týdenní stáže v Helsinkách

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 20
2020/21 20 8 8
2019/20 X X X
2018/19 35 25 18
2017/18 X X X
2016/17 25 27 22
2015/16 X X X

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • reálie z oblasti historie, jazyka, umění a romského kulturně-společenského dění v rozsahu doporučené literatury (max. 25 bodů)
  • schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 15 bodů)
  • diskuse nad texty z povinné literatury, v kontextu další přečtené literatury (max. 30 bodů)
  • motivace ke studiu romistiky (max. 30 bodů)
   kritéria hodnocení motivace:

   • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
   • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
   • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné úrovni včetně romského kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického kontextu a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení se promítá také motivace ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného programu, zájem o konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa o profesním uplatnění). Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty uvedené jako povinné (vizte seznam povinné a doporučené literatury k přijímacím zkouškám).

Další požadavky ke zkoušce: seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče (seznam se odevzdává komisi u ústní části zkoušky); výběr četby dle seznamu povinné a doporučené literatury
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu KSES.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a nedostatku kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických činnostech. Absolventi navíc vedle romštiny ovládají dva další světové jazyky a disponují obecnými analytickými dovednostmi, které uplatní všude tam, kde se vyžadují výborné komunikační schopnosti, analytické uvažování a kritická práce s informacemi.
Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které směřuje k dalšímu získávání a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat v magisterském studiu na jiném příbuzném oboru (lingvistika, sociální antropologie, historie, sociologie apod.). Absolventům je též otevřena možnost M.A. studia oboru Romani Studies, popřípadě jiného příbuzného oboru, i na některé ze zahraničních univerzit.

Naši absolventi

Renata Berkyová
Renata Berkyová Renata Berkyová je výraznou postavou romského kulturního a společenského dění. Pracuje na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, věnuje se tématu válečné a poválečné historie Romů v Československu v rámci týmu Pražského fóra pro romské dějiny. Je spoluautorkou dokumentárního filmu LETY (2019) k poválečné historii tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Podílela se na zpracování zadání architektonicko-krajinářské soutěže pro nový památník holokaustu Romů v Letech u Písku vyhlášené Muzeem romské kultury. Dlouhodobě spolupracuje v mediální a vzdělávací oblasti s organizací Romea, o.p.s., a internetovou televizí Romea TV, pravidelně píše komentáře a publicistické texty pro server romea.cz a Hate Free. Věnuje se také vlastní literární tvorbě – je držitelkou Literární ceny Mileny Hübschmannové za poezii, její básně byly publikované v časopisech PLAV (11/2011), Tvar (12/2013) i v zahraničí. Pravidelně se objevuje na literárních čteních a festivalech soudobé poezie.
Odkazy:

Saša Uhlová
Saša UhlováSaša Uhlová patří mezi přední české novinářky. V současné době působí v internetovém deníku A2larm, pracovala také jako redaktorka internetového deníku Deník Referendum, podílela se na chodu mediálního serveru Romea.cz a byla redaktorkou měsíčníku Romano voďi. Počinem, který v nedávné době získal velký ohlas veřejnosti, je série reportáží Hrdinové kapitalistické práce z prostředí nízkopříjmových zaměstnání v různých částech ČR, publikovaných na stránkách deníku A2larm a později také knižně (Cosmopolis 2018). Za tuto práci získala Saša Uhlová Novinářskou cenu Nadace OSF za rok 2017 v kategorii nejlepší reportáž a Česko-slovenskou cenu veřejnosti.
Odkazy:

Úspěchy našeho oboru

Kromě výuky romštiny – nikde jinde v ČR ani v Evropě není možné se takto intenzivně a na vysokoškolské úrovni učit romsky – se pracovníci Semináře romistiky věnují podpoře romštiny jako menšinového jazyka: od realizace dialektologických a sociolingvistických výzkumů, přes přípravy publikací v romštině a podporu překladatelů z/do romštiny až po podporu využívání romštiny na základních školách, zejména na Slovensku, ale i v dalších evropských státech. Romisté se podílejí na vývoji on-line slovníků romštiny, z nichž velmi využívaným je unikátní slovník romských neologismů, založený na excerpci novinových romsky psaných textů publikovaných v ČR v posledních dvaceti letech. Podílejí se dále na vývoji výukových materiálů pro romštinu, jako je romská verze aplikace Quizlet. Dlouhodobě spolupracují s Radou Evropy na přípravě základních kurikulárních dokumentů pro výuku romštiny a její další podpory. Pracují i na vývoji konkrétních výukových materiálů ve spolupráci s rodilými mluvčími z České republiky. Spolupracovali také na vývoji unikátního atlasu centrální romštiny, podrobně mapujícího rozmanitost této dialektní skupiny romštiny, jejíž historické centrum leží právě na území Česka, Slovenska a Maďarska.
Od roku 2018 Seminář romistiky úzce spolupracuje s Muzeem romské kultury a potomky přeživších holokaustu Romů a Sintů z území českých zemí na budování památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Významně se též podílí na činnosti mezinárodní platformy Pražské fórum pro romské dějinys cílem podpořit historický výzkum zahrnující romské komunity a spoluutvářet veřejnou debatu o místu Romů v rámci dějin (evropského) společenství jako celku. Věnujeme se též zveřejňování rozhovorů s romskými pamětníky – viz například video záznamy vzpomínek olašských Romů (v romštině, s českými titulky) studentů, absolventů a pracovníků Semináře romistiky.
V minulých letech získaly velký ohlas veřejnosti dva cykly komiksů autorského týmu Ašta šmé (M. Hajská, M. Bořkovcová, V. Mašek) představující současné životy Romů z prostoru bývalého Československa (O přibjehi, 2010; Nejisté domovy, 2016). Jeden z komiksů cyklu Nejisté domovy – Nebuď jak gádžo – získal cenu Muriel 2017 za nejlepší komiksový scénář.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.