Studijní programy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

Proč studovat u nás

 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí
 • příprava učitelského portfolia během celého studia
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže vzahraničí (Erasmus+)

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 20
2019/20 20 67 13

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   • kulturně-literární test (max. 10 bodů)
   • porozumění populárně naučnému textu (max. 10 bodů)
   • lingvistický test (max. 10 bodů)
   • gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 10 bodů)
   • esej na literární téma (max. 10 bodů)
  • 2. kolo – ústní část
   • motivace ke studiu, zájem o obor (max. 10 bodů)
   • orientace v textu, v jazykovědné problematice a reáliích (max. 20 bodů)
   • orientace v literatuře daného oboru na základě seznamu četby (max. 20 bodů)

Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní obor Anglistika – amerikanistika.
Součástí bodového hodnocení celé ústní části zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí.
Dále zkouška ověřuje znalost mluvené angličtiny – posuzována je výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v jazyce, tj. schopnost formulovat myšlenky, reagovat na podněty v hovoru apod. Na základě seznamu četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, je posuzována základní znalost literatury anglicky mluvících zemí, rozsah a hloubka čtenářských zájmů, znalost kulturněhistorického kontextu, základních literárněvědných a jazykovědných pojmů a fakt. Hodnocena je také motivace ke studiu (informovanost o náplni studia zvoleného oboru, zájem o konkrétní oblasti studia – literární, kulturněhistorické, jazykovědné a pedagogické, obecná představa o profesním uplatnění).

Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: seznam četby – krásná a odborná anglicky psaná literatura v originále a v překladu (odevzdává se komisi u ústní části zkoušky)
 • nepovinně: eventuální doklady o pedagogické praxi (vedení kroužků, práce s dětmi apod.) – mohou být předloženy komisi k nahlédnutí jako materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.
 • není požadován žádný jazykový certifikát

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury naleznete na webu ÚAJD.
Modelové přijímací testy: Modelový test je k dispozici na webu ÚAJD.
Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium angličtiny, je určen kurz Anglistika nanečisto.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolventi programu jsou připraveni:
a) uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
b) pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.