Bakalářské programy 2024/2025

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – Angličtina

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – Angličtina.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Mezikulturní komunikaci: překlad a tlumočení – Angličtina samostatně nelze.
  O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)

  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B2 dle SERR (certifikát není vyžadován a není k němu ani přihlíženo)
 • důležité odkazy:
Ústav translatologie
Proč studovat u nás
Jsme jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, jež vychovává překladatele a tlumočníky v bakalářském i magisterském programu s šesti jazyky – angličtinou, češtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou.
Díky přibližně 550 studentům a zhruba 30 interním a 15 externím pedagogům patříme mezi největší vzdělávací a výzkumná pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Učitelé, kteří u nás působí, jsou z velké části sami aktivními překladateli či tlumočníky. Patří mezi autory překladů slavných literárních děl stejně jako významných evropských dokumentů. Mnozí naši učitelé tlumočnických disciplín jsou akreditováni jako tlumočníci pro instituce Evropské unie.
Kvalita studia, jež nabízíme, je garantována mimo jiné naším členstvím v mezinárodní organizaci CIUTI, sdružující nejlepší tlumočnické a překladatelské školy v Evropě i jinde ve světě, v konsorciu evropských univerzit EMCI, v evropském programu EMT a ve sdruženích FIT a EULITA (přidružený člen).

Zajímavosti ze světa Mezikulturní komunikace

Studenti Ústavu translatologie FF UK si vyzkoušeli tlumočení v evropských institucích

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 60
2023/24 60 311 49 56 33
2022/23 60 313 50 58 41
2021/22 60 307 55 64 40
2020/21 55 295 49 63 34
2019/20 55 356 49 64 25
2018/19 45 372 60 68 39
2017/18 45 433 32 71 20
2016/17 35 497 37 76 24
2015/16 35 425 30 75 24

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. test z českého jazyka – společný pro všechny specializace (max. 24 bodů)
 2. překlad neliterárního textu z angličtiny do češtiny (max. 20 bodů)
 3. překlad neliterárního textu z češtiny do angličtiny (max. 24 bodů)
 4. sumarizace anglického neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů)
 5. vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie anglofonní jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů)

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 (podle SERR), překladatelsko-tlumočnické vlohy, všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu.

Upozornění k termínu konání zkoušky: Přijímací zkouška na všechny specializace studijního programu Mezikulturní komunikace se koná v jednom termínu (uchazeči o dvě a více těchto specializací /jazyků/ budou pozváni na tentýž den, hodinu i do stejné místnosti!).
Máte-li tedy podáno více přihlášek na několik specializací programu Mezikulturní komunikace, napíšete si všechny testy v jednom termínu takto: nejprve se píše test z českého jazyka (ten je společný pro všechny specializace, proto se píše pouze jednou), potom se píše test z první specializace (tj. test z prvního jazyka), po něm se píše test z další specializace (tj. test z dalšího jazyka) atd.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi všech pěti specializací se mohou uplatnit například jako:

 • aktivní překladatelé a tlumočníci pracující v tzv. svobodném povolání (na volné noze) i v překladatelských/tlumočnických týmech, a to díky schopnosti zvládnutí základů práce s nástroji počítačem podporovaného překladu,
 • koordinátoři překladatelských a tlumočnických projektů v jazykových agenturách i institucích s interním překladatelským/tlumočnickým týmem,
 • pracovníci v médiích a nakladatelstvích (analytické i redaktorské pozice),
 • učitelé jazyků v jazykových agenturách a dalších institucích,
 • pracovníci ve středním managementu (copywriting, kreativní psaní, marketing, HR, PR),
 • specialisté v zahraničních firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
 • pracovníci cestovního ruchu (delegát cestovní kanceláře, průvodce, pracovník turistického informačního centra),
 • pracovníci v neziskovém sektoru (pracovník neziskové organizace, humanitární pracovník, koordinátor projektů, interkulturní mediátor, tiskový mluvčí),
 • odborníci v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů (odborný pracovník mezinárodní spolupráce, pracovník zastupitelského úřadu),
 • sběratelé a hodnotitelé dat pro slovní a jazykové korpusy a lingvistické aplikace z oblasti IT.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.