Studijní programy

Asijská studia: Japanologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Japanologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost japonštiny se nevyžaduje (je vyžadována znalost japonských slabičných abeced hiragana, katakana a jejich transkripčních pravidel a aktivní znalost čínských znaků kandži); uchazeč v rámci písemné části zkoušky absolvuje test z angličtiny
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Jako samostatný obor se japanologie (později japonská studia) vyučuje na FF UK již od roku 1947. Studium japanologie poskytuje kvalitní jazykovou průpravou, v níž si osvojíte znalost moderní japonštiny slovem i písmem na takové úrovni, že budete schopni běžné komunikace s Japonci a najdete široké mezioborové celosvětové uplatnění v komerční sféře, kulturních a vzdělávacích institucích, státních orgánech, v oblasti cestovního ruchu apod.
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 20
2021/22 20 179 24 77 21
2020/21 20 130 24 77 23
2019/20 20 94 20 74 20
2018/19 18 125 20 71 18
2017/18 18 164 19 73 16
2016/17 18 165 18 73 18
2015/16 15 201 16 69 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 55 minut)

 • test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
 • test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)
 • Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů.

 • test z českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
 • znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) včetně jejich transkripčních pravidel a znalost vybraných čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií (max. 15 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 • znalostní pohovor zaměřený na reálie Japonska a zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy apod.); seznam tematických okruhů ke znalostnímu pohovoru bude zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií; součástí hodnocení je i úroveň jazykového projevu (max. 40 bodů)
 • motivace ke studiu (max. 10 bodů)

  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

seznam prostudované literatury k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky); náležitosti seznamu literatury budou zveřejněny na webové stránce Ústavu asijských studií


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům na uplatnění absolventů:

 1. připravit studenta pro praxi:
  • jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku)
  • orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat)
 2. připravit studenta pro navazující magisterské studium:
  • jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování)
  • orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které program nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.