Bakalářské programy 2024/2025

Asijská studia: Koreanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Koreanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března.
Přijímací zkoušky proběhnou dle harmonogramu

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce: Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem oborové četby, znalost korejského písma, znalost angličtiny na úrovni B1 podle SERR.
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Česká koreanistika na Univerzitě Karlově navazuje na bohaté tradice a má dnes mezinárodně uznávané postavení zejména díky téměř půlstoletému úsilí doc. Vladimíra Pucka. O dobrém jméně oboru mj. svědčí úzká spolupráce českých koreanistů s mezinárodní organizací korejských studií v Evropě AKSE a systematická podpora ze strany vládních nadací Korea Research Foundation a Korea Foundation. Zájem ze strany velvyslanectví Korejské republiky v Praze umožňuje spolupráci při získávání prostředků na vybavení učeben, knihovny, ale i při uplatnění studentů po absolutoriu. Česká koreanistika a její výsledky jsou pečlivě sledovány v Soulu na nejrůznějších úrovních a představitelé vládních úřadů, institucí i nevládních organizací často UK navštěvují a o stavu oboru referují.
Koreanistika na UK FF je strukturovaná jako program filologický, ovšem s co nejširší doplňující nabídkou tak, aby absolventi měli kvalifikaci pro práci ve vědeckých a kulturních institucích, mohli působit jako pedagogové nebo odborníci v nejrůznějších ústavech, také ve speciálně zaměřených muzeích, v nakladatelské praxi, sdělovacích prostředcích a státní správě, včetně zahraničních styků a zároveň byli jazykově vybaveni jako překladatelé. Znalost praktického jazyka a kulturního zázemí umožňují i uplatnění v obchodní praxi.
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.

Zajímavosti ze světa Koreanistiky

Korea: země knih, rebelů i snů. Na Ústavu asijských studií FF UK ji studují přes 70 let

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 165 21 72 21
2022/23 20 180 21 74 20
2021/22 20 151 20 78 20
2020/21 18 135 19 74 19
2019/20 18 84 22 61 22
2018/19 16 100 16 61 16
2017/18 16 82 17 65 16
2016/17 16 71 16 60 15
2015/16 16 85 16 58 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 55 minut)

 1. test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
 2. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace

 3. test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)
 4. test z českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
 5. test základních znalostí o korejském jazyce, literatuře, dějinách a společnosti (max. 15 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. souvislá prezentace předmětu odborného zájmu a motivace uchazeče ke studiu s reakcí na doplňující otázky komise (max. 10 bodů)
 2. kritéria hodnocení motivace:

  • nadprůměrná motivace (10–6 b.) – přesvědčivým způsobem podaný hlubší zájem o vybranou oblast v rámci specializace; bohaté aktivity a činnosti svědčící o soustavném a systematickém zájmu
  • průměrná motivace (5–3 b.) – konkrétněji formulovaný předmět oborového zájmu a základní orientace v dané oblasti; příležitostné aktivity a činnosti související s rozvojem a prohlubováním uváděného zájmu
  • povrchní motivace (2–0 b.) – vágní a blíže nespecifikovaný zájem; nesouvislá prezentace bez konkrétnějšího obsahu a bez uvedení aktivit a činností směřujících k rozvoji uváděného zájmu

 3. diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 bodů)
 4. otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč u ústní části zkoušky odevzdává

 1. motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrany, obsahující zejména údaje o konkrétní oblasti zájmu uchazeče v rámci specializace a o činnostech souvisejících s rozvojem jeho zájmu (např. předběžné studium korejského jazyka, kurzy a stáže, školní a mimoškolní činnost zaměřená na Koreu, účast na veřejných přednáškách a akcích apod.) – forma a obsah motivačního dopisu jsou součástí hodnocení první části ústní zkoušky
 2. podepsaný seznam nastudované literatury (odborné i populární) vztahující se k oboru

K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce související s oborem (neodevzdává se a nehodnotí se!)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • turistický ruch (incomingová turistika – zajišťování služeb pro korejské turisty v ČR, outcomingová turistika – regionální průvodci a organizátoři pobytů/zájezdů v Korejské republice),
 • doprovodné a komunitní tlumočení,
 • žurnalistika a publicistika se zaměřením na region Korejského poloostrova, konzultace pro média,
 • překladatelství (literatura, audiovizuální tvorba, komerční překlady),
 • výuka korejštiny pro veřejnost (v jazykových školách či individuálně),
 • práce v soukromém sektoru (korejské firmy působící v ČR, popř. české či nadnárodní firmy působící v KR),
 • firemní poradenství (mezikulturní komunikace, korejská kultura),
 • diplomacie se zaměřením na region severovýchodní Asie; práce pro české zastupitelské úřady v Koreji či korejské zastupitelské úřady v ČR,
 • kulturní instituce (výpomoc při zpracování korejských fondů, pořádání výstav a akcí zaměřených na Koreu).

Koreanistika na FF UK je specializace v rámci studijního programu Asijská studia, u níž je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.).

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.