Bakalářské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika (modul „Dánština“)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • moduly: Dánština, Švédština, Norština (Moduly se otevírají v tříletém cyklu)
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Skandinavistiku samostatně nelze. Nelze ani studovat současně dva moduly, tj. dva jazyky, ze specializace Skandinavistika. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost dánštiny/švédštiny/norštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny na úrovni B1
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Výuka dánštiny, norštiny a švédštiny jako samostatných oborů funguje na FF UK nepřetržitě od roku 1969, v současné době na Oddělení skandinavistiky v rámci Ústavu germánských studií. Kromě českých pracovníků má oddělení i tři lektory-rodilé mluvčí z Dánska, Norska a Švédska. Existence tří oficiálních (tedy spolufinancovaných příslušnými zeměmi) skandinávských lektorátů na jedné univerzitě je v celosvětovém měřítku unikátní a setkáme se s ní pouze na vysoce prestižních univerzitách.
V České republice lze všechny tři hlavní severogermánské jazyky (dánština, norština a švédština) studovat na úrovni vysokoškolských oborů pouze na FF UK. Vedle toho se zde vyučuje i staroseverština a nepravidelně i moderní islandština. Oddělení skandinavistiky na FF UK tak v České republice představuje jediné vskutku celoskandinavistické pracoviště.
Studium jednotlivých severských jazyků představuje filologický obor zaměřený na zvládnutí jazyka a poznání literatury severských zemí (Dánska, Norska, Švédska, výběrově též Islandu).
Dokonalé zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia skandinavistiky.
Cílem a smyslem studia severských jazyků na FF UK je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy, obojí ve vztahu k příslušnému jazyku a celé severogermánské jazykové skupině.
U uchazeče se tedy předpokládá hlubší a speciální zájem o severskou literaturu a jazyk, o kulturní dění a umělecké projevy všeho druhu, především však přirozená potřeba číst.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU MODUL
2024/25 50 Dánština
2023/24 40 103 36 72 30 Norština
2022/23 40 76 29 53 27 Švédština
2021/22 57 55 40 bez přijímací zkoušky 37 Dánština
2020/21 40 89 31 65 23 Norština
2019/20 55 75 22 63 20 Švédština
2018/19 55 75 34 59 25 Dánština
2017/18 30 102 22 58 17 Norština
2016/17 30 131 26 70 20 Švédština
2015/16 30 96 23 57 16 Dánština

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 60 minut)

 1. skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
 2. skandinávská literatura (max. 30 bodů)
 3. test základních jazykovědných znalostí, větný rozbor (max. 30 bodů)
 4. test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:
modul Dánština (2024/2025)

Povinná literatura:

 • Peter Høeg: Cit slečny Smilly pro sníh, Argo
 • Helle Helle: Tohle jsem měla napsat v přítomném čase, Paseka
 • Ida Jessenová: Nový čas, Paseka

Další doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:
Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Busck, S. a Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011
Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013 a
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

Jazykovědná příprava:
Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012.

Prezentace o studiu dánštiny

modul Švédština (2025/2026)

Povinná literatura:

 • Johannes Anyuru: Bouře se přihnala z ráje (Praha: Argo, 2014)
 • Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly (Praha: Mladá fronta 2003, nebo Praha: Argo, 2018)
 • Stig Dagerman: Popálené dítě (Praha: Odeon 1985, nebo Praha: Mot komiks, 2010)

Další doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:
Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Busck, S. a Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011
Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013 a
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

Jazykovědná příprava:
Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012.

modul Norstina (2026/2027)

Povinná literatura:

 • Knut Hamsun: Hlad. Praha (Dybbuk, 2016)
 • Erlend Loe: Doppler. (Zlín: Kniha Zlín, 2017)
 • Helga Flatlandová: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. (Brno: Větrné mlýny, 2015)

Další doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:
Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Busck, S. a Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011
Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013 a
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

Jazykovědná příprava:
Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Norska a Skandinávie,
 • ve školství jako znalci norského jazyka a skandinávské literatury,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů z norštiny do češtiny a naopak,
 • ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve Skandinávii,
 • ve státních i jiných institucích jako analytici skandinávských médií,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Skandinávii,
 • v nadnárodních společnostech působících ve skandinávském prostoru jako marketingoví pracovníci,
 • v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy),
 • v cestovních kancelářích zaměřených na Skandinávii jako delegáti či programoví koordinátoři.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.