Bakalářské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Finština

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Finština.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.
Germánská a severoevropská studia: Finština je povinně sdružený program, proto je nutné podat si do kombinace ještě druhou přihlášku na další studijní program otevřený v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!
S programy otevřenými v běžném přijímacím řízení Finštinu kombinovat NELZE!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Finštinu samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost finštiny se nevyžaduje
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Povinně sdružený bakalářský program Finská studia i povinně sdružený navazující magisterský program Finská filologie, které lze studovat v oddělení finských studií ÚGS FF UK, se profilují jako obory filologické, to znamená, že jsou zaměřené převážně na jazyk a literaturu, ale zahrnují i studium reálií Finska, částečně i v širším celoseverském kontextu.
Vzhledem k dlouhodobé tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s Finskou republikou, potažmo všemi severskými zeměmi, a rovněž vzhledem ke vzrůstající rozmanité spolupráci těchto zemí v rámci Evropské unie má vysokoškolské studium finštiny jako úředního jazyka Finské republiky i Evropské unie nadále své nezastupitelné místo ve skladbě filologických oborů pěstovaných na Filozofické fakultě UK. Jak ukazuje současný geopolitický vývoj, důkladné znalosti jednotlivých regionů Evropy, včetně znalostí jazykových a kulturních, budou hrát v dalších vzájemných vztazích uvnitř Evropské unie velmi důležitou roli. Absolventi obou oborů se mohou uplatnit v řadě oblastí, například v kulturních institucích, médiích a v nakladatelstvích, na zastupitelských úřadech, v cestovním ruchu či v oblasti obchodu jako specialisté na Finsko.

Zajímavosti ze světa Finských studií

Tlumočila ve finském úložišti jaderného odpadu i pilotům Formule 1. Za popularizaci finského jazyka a kultury získala dr. Lenka Fárová Řád finského lva


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 26 14 bez přijímací zkoušky 12
2022/23
2021/22 26 24 21 bez přijímací zkoušky 21
2020/21 27 27 17 bez přijímací zkoušky 14
2019/20 18 25 9 54 11
2018/19
2017/18 18 45 13 54 10
2016/17 18 73 15 60 14
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 40 minut)

 1. orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině (max. 40 bodů)
 2. finské reálie a kultura v celoseverském kontextu (max. 20 bodů)
 3. obecná orientace v literatuře, základy finských literárních dějin a vlastní četba (max. 40 bodů)

Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře, literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.), vše v základním celoseverském kontextu.

Další požadavky ke zkoušce:

Povinná literatura:

 • Odborná:
  • Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001, strany: 160-317 + 347-372
  • Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870–2000. Karolinum, Praha 2006, strany: 368–452
  • Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007, strany: 58–80 a 202–215
 • Beletrie:
  • Kalevala. Pouze runy 1, 2, 10, 11, 13–15 a 39. Např. Odeon, Praha 1980/ Ivo Železný, Praha 1999 nebo komentované vydání – Čermák, J.: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Academia, Praha 2014.
  • Rosa Liksom: Řeka. Pistorius & Olšanská, 2022.
  • JP Koskinen: Ohnivé křídlo. Argo, 2022.

Doporučená literatura:

 • Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006
 • Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004
 • Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení finských studií.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • v kulturních institucích,
 • v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialisté na finský region, např. jako odborní redaktoři či korespondenti,
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 • na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích,
 • v oblasti cestovního ruchu jako delegáti či programoví koordinátoři cestovních kanceláří,
 • jako asistenti v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a společnostech operujících na území České republiky,
 • jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z finštiny.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.