Studijní programy

Germánská a severoevropská studia: Nizozemština

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Nizozemština.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Nizozemštinu samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost nizozemštiny se nevyžaduje
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Studijní program Nizozemština se zaměřuje na studium jazyka a literatury, zahrnuta je i výuka kultury a překladatelských dovedností.
Nizozemština je mateřským jazykem přibližně 23 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe.
Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí. Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi.
Naším cílem je, aby posluchači mohli co nejrychleji samostatně komunikovat a pracovat s materiály v nizozemštině. Proto klademe v prvním roce studia velký důraz na zvládnutí jazyka samotného.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 40
2021/22
2020/21 35 26 17 bez přijímací zkoušky 11
2019/20 20 42 21 71 18
2018/19
2017/18 20 40 20 58 17
2016/17 20 23 5 64 5
2015/16 20 35 18 50 15

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 6–0 bodů
 2. obecné předpoklady ke studiu (max. 30 bodů)
 3. oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou v překladu (popř. v originále) následující romány, kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:

 • Niña Weijers: Následky. Zlín: Kniha Zlín 2017, přel. Magda de Bruin Hüblová.
 • Jeroen Olyslaegers: Vůle. Praha: Odeon 2018, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková.
 • Tom Lanoye: Třetí svatba, Praha: Argo 2020, přel. Radka Smejkalová.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent spolehlivě ovládá nizozemský jazyk na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Orientuje se v kultuře, literatuře, reáliích, dějinách a aktuálním dění nizozemsky mluvících oblastí. Má základní teoretické znalosti lingvistiky, literární vědy a kulturních věd se zaměřením na nizozemskojazyčné prostředí a ovládá náležitosti akademické práce (akademické psaní, práce s odbornou literaturou, prezentace, diskuse, peer review, základy vlastního výzkumu, zkušenost s projekty) na úrovni srovnatelné s nizozemskými a vlámskými univerzitami. Po studiu je schopen pokračovat v magisterském studiu nederlandistiky nebo znalosti uplatnit na některém z příbuzných oborů na UK nebo v zahraničí.
Absolvent může pracovat v oblasti kultury, literárního provozu, žurnalistiky, politiky, diplomacie nebo školství, bude mít i základy pro překladatelskou činnost. Další možnosti uplatnění najde v cestovním ruchu, v hospodářské a podnikatelské sféře a v oblastech, v nichž nizozemskojazyčné prostředí disponuje zvláštní přidanou hodnotou (ochrana životního prostředí, digitální bezpečnost, různé oblasti vědy a výzkumu), a to zejména v návaznosti na zvolenou studijní kombinaci.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.