Bakalářské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Nizozemština

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Nizozemština.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Nizozemštinu samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost nizozemštiny se nevyžaduje
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Studijní program Nizozemština se zaměřuje na studium jazyka a literatury, zahrnuta je i výuka kultury a překladatelských dovedností.
Nizozemština je mateřským jazykem přibližně 23 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe.
Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí. Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi.
Naším cílem je, aby posluchači mohli co nejrychleji samostatně komunikovat a pracovat s materiály v nizozemštině. Proto klademe v prvním roce studia velký důraz na zvládnutí jazyka samotného.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24 40 28 12 bez přijímací zkoušky 7
2022/23 40 18 12 bez přijímací zkoušky 12
2021/22
2020/21 35 26 17 bez přijímací zkoušky 11
2019/20 20 42 21 71 18
2018/19
2017/18 20 40 20 58 17
2016/17 20 23 5 64 5
2015/16 20 35 18 50 15

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně vysvětlená a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 6–0 bodů
 2. obecné předpoklady ke studiu (max. 30 bodů)
 3. oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou v překladu (popř. v originále) následující romány, kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:

 • Niña Weijers: Následky. Zlín: Kniha Zlín 2017, přel. Magda de Bruin Hüblová.
 • Marieke Lucas Rijneveld: S večerem přichází tíseň. Praha: Argo 2021, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková.
 • Tom Lanoye: Třetí svatba, Praha: Argo 2020, přel. Radka Smejkalová.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v následujících oblastech:

 • zpravodajství, publicistika (rešerše, analytika, komentáře se znalostí nizozemskojazyčného prostředí),
 • státní správa, politické instituce, diplomatické služby, instituce zabývající se kulturním, obchodním a turistickým stykem,
 • oblasti soukromého, veřejného a neziskového sektoru s poptávkou po znalosti dobré praxe z nizozemskojazyčného prostředí (lidská práva, životní prostředí, digitální bezpečnost, zahraniční politika, vysoké školství apod.),
 • literární a neliterární překlad, redakce a nakladatelství, popularizace literatury,
 • školství, jazykové vzdělávání a didaktika jazyků,
 • vývoj a správa slovníků, jazykových korpusů, jazykových mutací obchodních produktů, webových stránek a databází,
 • akademické a výzkumné instituce v ČR a zahraničí.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.