Studijní programy

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

Proč studovat u nás

Cílem programu je poskytnout možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované.
Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 • prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik)
 • je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese
 • reaguje na společenské změny a změny edukačního systému
 • svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době
 • je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů

V bakalářském studiu student připravující se na učitelskou profesi absolvuje:

 • část předmětů společného učitelského základu (tedy primárně předměty pedagogicko – psychologické a obecnou učitelskou praxi)
 • část předmětů oborově-učitelské přípravy
 • předměty přípravy obecně oborové

Hlavním úkolem studijního programu do budoucna bude vytvářet co nejlepší studijní podmínky, co nejširší podporu pro získávání praktických zkušeností již během studia a co nejotevřenější možnosti kombinace studijního programu ve sdruženém studiu tak, aby naši absolventi disponovali optimální šíří potřebných aprobací.
Studijní program Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání reaguje na reálnou společenskou poptávku po kvalifikovaných učitelích francouzského jazyka a literatury na českých základních, středních a vysokých školách. Zejména na gymnáziích je francouzský jazyk poměrně obvyklou součástí kurikula a katedry francouzského jazyka/romanistiky fungují v rámci všech větších českých univerzit.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 20
2019/20 20 7 1

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů)
  • praktická znalost francouzského jazyka a reálií Francie a dalších frankofonních zemí (max. 40 bodů)
  • francouzská literatura (případně frankofonní literatury), přehled francouzských dějin – orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 40 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: seznam prostudované literatury – nejméně deset děl francouzské literatury v originále nebo v překladu, předkládá se u zkoušky
 • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury na webu ÚRS.
Kurz pro uchazeče: Každoročně je na přelomu ledna a února pořádán bezplatný přípravný kurz pro uchazeče o studium francouzštiny, datum bude zveřejněno s dostatečným předstihem na těchto stránkách.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent studijního programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání disponuje ucelenými znalostmi a dovednostmi v těchto kurikulárních oblastech:

 • v učitelské propedeutice, v části obecné učitelské přípravy, která poskytuje především základ pro pedagogickopsychologické vzdělání studentů učitelství
 • v oborově-učitelské přípravě s jádrem v didaktice předmětu a oborové pedagogické praxi, který je spojujícím elementem obecnější pedagogicko-psychologické přípravy a přípravy oborové
 • v oborové přípravě

Absolvent studijního programu má na základě propojení zmíněných kurikulárních oblastí založeny základní kompetence pro vykonávání profesí, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí francouzštiny a jejího jazykového vyučování. Zároveň je vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do magisterského studijního programu Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, případně programů dalších.

Odborné znalosti

V obecně učitelské oblasti získává student základní znalosti z obecné propedeutiky a kompetence v práci z žáky získané na základě úvodní praxe, které mu umožní v navazujícím magisterském studiu učitelství rozvinout znalosti a dovednosti nezbytné pro zahájení učitelské profese, včetně praktických výukových kompetencí, příp. se přímo uplatnit v odpovídajících pozicích v pedagogické praxi.

V oblasti oborově-učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu ke zvládnutí didakticky pojaté lingvistické teorie, která vytváří základ účinné výuky cizího jazyka, dále pak didakticky pojaté literární teorie, která vytváří základ účinné výuky literatury, a schopnost aplikovat znalosti základů metodologie při výuce francouzského jazyka.

V oblasti oborové je bakalářské studium zaměřeno na odborné znalosti a komunikativní dovednosti ve francouzštině (C1), na znalost reálií Francie i frankofonních zemí, na schopnost popisu jazykového systému francouzštiny na všech rovinách, na dobré přehledové znalosti francouzské literatury, jakož i na znalosti dějin Francie.

Absolvent disponuje těmito znalostmi:

V oblasti oborové přípravy:

 • velmi dobré odborné znalosti a komunikativní dovednosti ve francouzštině na úrovni C1 (podle SERRJ)
 • znalost specifik reálií Francie a frankofonních zemí
 • popis jazykového systému francouzštiny v rovině foneticko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální z hlediska synchronního v kontrastivním česko-francouzském plánu
 • velmi dobré základní znalosti francouzské literatury, znalost dějin a kultury Francie

V oblasti obecné učitelské přípravy se vytvářejí výukové příležitosti pro to, aby studenti:

 • postupně formovali postoje ke své profesní roli
 • získali základní znalosti z okruhu pedagogických a psychologických věd vztahující se k prostředí, v kterém budou působit; k žákům, které mají učit; k sobě samým v roli učitele; k ostatním aktérům důležitým pro součinnost v procesu vzdělávání

V oblasti oborově-učitelské přípravy:

 • znalost vybraných témat spojených s vyučováním v oboru, především: rozdíly mezi češtinou a francouzštinou v rovině foneticko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální; vztahy mezi českou (strukturalisticky pojatou) teorií literatury a francouzskými náhledy na rozbor literárního textu; spojitosti a rozdíly v reáliích ČR a francouzsky hovořících zemí; aktuální témata z těchto reálií vyplývající a využitelná ve výuce (společné fungování v rámci EU, migrace, kulturní výměna.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

 • V oblasti oborové přípravy: Absolvent je schopen správně interpretovat vědomosti získané v oblastech praktického francouzského jazyka, lingvistiky, literární teorie a historie, dějin a reálií. Díky metodologiím, které si osvojil v průběhu studia, umí pracovat s informacemi a vyhodnocovat je.
 • V oblasti obecné učitelské přípravy: Absolvent rozvinul kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a základy přípravy oborově-učitelské, které mu umožní pokračovat v řádném navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy nebo jiného oboru.
 • V oblasti oborově-učitelské přípravy: Veškeré své odborné vědomosti nabyté v oblastech praktického francouzského jazyka, lingvistiky, literární teorie a historie, dějin a reálií je student schopen aplikovat a dále rozvíjet tak, aby je mohl později využít v práci učitele.

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Absolventi bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání jsou připraveni:

 • pokračovat v navazujícím magisterském programu (učitelské programy nebo další filologicky zaměřené programy)
 • uplatnit se v profesích předpokládajících základní pedagogické kompetence, tedy jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích, jako asistenti pedagoga, dále také v profesích předpokládajících znalosti francouzského jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako redaktoři či editoři v nakladatelských redakcích.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.