Bakalářské programy 2024/2025

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
Ústav románských studií
Proč studovat u nás
Cílem programu je poskytnout možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované.
Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 • prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik)
 • je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese
 • reaguje na společenské změny a změny edukačního systému
 • svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době
 • je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů

V bakalářském studiu student připravující se na učitelskou profesi absolvuje:

 • část předmětů společného učitelského základu (tedy primárně předměty pedagogicko – psychologické a obecnou učitelskou praxi)
 • část předmětů oborově-učitelské přípravy
 • předměty přípravy obecně oborové

Hlavním úkolem studijního programu do budoucna bude vytvářet co nejlepší studijní podmínky, co nejširší podporu pro získávání praktických zkušeností již během studia a co nejotevřenější možnosti kombinace studijního programu ve sdruženém studiu tak, aby naši absolventi disponovali optimální šíří potřebných aprobací.
Studijní program Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání reaguje na reálnou společenskou poptávku po kvalifikovaných učitelích francouzského jazyka a literatury na českých základních, středních a vysokých školách. Zejména na gymnáziích je francouzský jazyk poměrně obvyklou součástí kurikula a katedry francouzského jazyka/romanistiky fungují v rámci všech větších českých univerzit.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 15 8 70 5
2022/23 20 14 5 75 4
2021/22 20 19 7 50 5
2020/21 20 15 10 78 6
2019/20 20 7 1 62 1

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů se zaměřením na vzdělávání hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program se zaměřením na vzdělávání do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu se zaměřením na vzdělávání, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 2. praktická znalost francouzského jazyka (na úrovni B1 podle SERR) a reálií Francie a dalších frankofonních zemí (max. 40 bodů)
 3. francouzská literatura (případně frankofonní literatury), přehled francouzských dějin – orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 40 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: seznam prostudované literatury – nejméně deset děl francouzské literatury v originále nebo v překladu, předkládá se u zkoušky
 • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program se zaměřením na vzdělávání, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další studijní program se zaměřením na vzdělávání.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent studijního programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání disponuje ucelenými znalostmi a dovednostmi v těchto kurikulárních oblastech:

 • v učitelské propedeutice, v části obecné učitelské přípravy, která poskytuje především základ pro pedagogickopsychologické vzdělání studentů učitelství
 • v oborově-učitelské přípravě s jádrem v didaktice předmětu a oborové pedagogické praxi, který je spojujícím elementem obecnější pedagogicko-psychologické přípravy a přípravy oborové
 • v oborové přípravě

Absolvent studijního programu má na základě propojení zmíněných kurikulárních oblastí založeny základní kompetence pro vykonávání profesí, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí francouzštiny a jejího jazykového vyučování. Zároveň je vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do magisterského studijního programu Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, případně programů dalších.

Odborné znalosti

V obecně učitelské oblasti získává student základní znalosti z obecné propedeutiky a kompetence v práci z žáky získané na základě úvodní praxe, které mu umožní v navazujícím magisterském studiu učitelství rozvinout znalosti a dovednosti nezbytné pro zahájení učitelské profese, včetně praktických výukových kompetencí, příp. se přímo uplatnit v odpovídajících pozicích v pedagogické praxi.

V oblasti oborově-učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu ke zvládnutí didakticky pojaté lingvistické teorie, která vytváří základ účinné výuky cizího jazyka, dále pak didakticky pojaté literární teorie, která vytváří základ účinné výuky literatury, a schopnost aplikovat znalosti základů metodologie při výuce francouzského jazyka.

V oblasti oborové je bakalářské studium zaměřeno na odborné znalosti a komunikativní dovednosti ve francouzštině (C1), na znalost reálií Francie i frankofonních zemí, na schopnost popisu jazykového systému francouzštiny na všech rovinách, na dobré přehledové znalosti francouzské literatury, jakož i na znalosti dějin Francie.

Absolvent disponuje těmito znalostmi:

V oblasti oborové přípravy:

 • velmi dobré odborné znalosti a komunikativní dovednosti ve francouzštině na úrovni C1 (podle SERRJ)
 • znalost specifik reálií Francie a frankofonních zemí
 • popis jazykového systému francouzštiny v rovině foneticko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální z hlediska synchronního v kontrastivním česko-francouzském plánu
 • velmi dobré základní znalosti francouzské literatury, znalost dějin a kultury Francie

V oblasti obecné učitelské přípravy se vytvářejí výukové příležitosti pro to, aby studenti:

 • postupně formovali postoje ke své profesní roli
 • získali základní znalosti z okruhu pedagogických a psychologických věd vztahující se k prostředí, v kterém budou působit; k žákům, které mají učit; k sobě samým v roli učitele; k ostatním aktérům důležitým pro součinnost v procesu vzdělávání

V oblasti oborově-učitelské přípravy:

 • znalost vybraných témat spojených s vyučováním v oboru, především: rozdíly mezi češtinou a francouzštinou v rovině foneticko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální; vztahy mezi českou (strukturalisticky pojatou) teorií literatury a francouzskými náhledy na rozbor literárního textu; spojitosti a rozdíly v reáliích ČR a francouzsky hovořících zemí; aktuální témata z těchto reálií vyplývající a využitelná ve výuce (společné fungování v rámci EU, migrace, kulturní výměna.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

 • V oblasti oborové přípravy: Absolvent je schopen správně interpretovat vědomosti získané v oblastech praktického francouzského jazyka, lingvistiky, literární teorie a historie, dějin a reálií. Díky metodologiím, které si osvojil v průběhu studia, umí pracovat s informacemi a vyhodnocovat je.
 • V oblasti obecné učitelské přípravy: Absolvent rozvinul kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a základy přípravy oborově-učitelské, které mu umožní pokračovat v řádném navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy nebo jiného oboru.
 • V oblasti oborově-učitelské přípravy: Veškeré své odborné vědomosti nabyté v oblastech praktického francouzského jazyka, lingvistiky, literární teorie a historie, dějin a reálií je student schopen aplikovat a dále rozvíjet tak, aby je mohl později využít v práci učitele.

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích,
 • v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
 • po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.