Bakalářské programy 2024/2025

Asijská studia: Indonésistika

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Indonésistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Indonésistiku studovat jako jediný program na naší fakultě, studovat ji společně s další specializací v rámci Asijských studií nebo si k ní přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého nebo dvouspecializačního studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)

  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost indonéského jazyka se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny na úrovni B1
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indonésistiky.
Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

     

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22 20 23 14 55 12
2020/21
2019/20
2018/19 20 20 12 51 12
2017/18
2016/17 20 39 20 80 20
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)
 2. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

 3. indonéské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů)
 4. motivace ke studiu indonésistiky včetně diskuze nad předloženým seznamem přečtené literatury (max. 30 bodů)
 5. kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů

 6. znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

vytištěný seznam přečtené literatury o Indonésii, popř. i další literatury zaměřené na širší region jihovýchodní Asie (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky – očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indonésie příp. zaměřených na širší region JV Asie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného), případně (středoškolská) seminární práci vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy a další informace:

 • Seznam doporučené literatury
 • Modelový jazykový test
 • Modelové otázky:
  • Popište stručně náboženskou situaci v Indonésii.
  • Vyjmenujte nejvýznamnější etnika obývající Indonésii.
  • Jaký český básník se ve svém díle inspiroval Indonésií?
  • K jakým událostem došlo v Indonésii v roce 1965?
  • Co je to gramatika?
Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Na základě získaného vzdělání se absolventi oboru Indonésistika mohou uplatnit v celé řadě povolání. Budou schopni pracovat v oblasti cestovního ruchu i při organizaci kulturních, společenských či obchodních akcí v daném regionu. Co se týče obchodu, v posledních letech český export do Indonésie výrazně roste, což znamená, že na tomto poli bude zapotřebí celé řady odborníků disponujících příslušnou znalostí sociokulturní situace regionu včetně jazykové vybavenosti. Absolventi budou dále moci působit na nižších úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny. Uplatnění mohou nalézt také v českých i mezinárodních humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek a ovládající indonéštinu. Absolventi mohou dále také pokračovat ve studiu dalších humanitních oborů a profilovat se dále například v oblasti obecné etnologie nebo politologie.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.