Bakalářské programy 2024/2025

Pedagogika (prezenční studium)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Pedagogika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze.
 • důležité odkazy:
Katedra pedagogiky
Proč studovat u nás
Pedagogika patří k nejstarším oborům pěstovaným na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogický seminář založil roku 1882 na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě Gustav Adolf Lindner. Pedagogika se na fakultě přednášela od té doby nepřetržitě až do dnešních dnů.
Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka v celé jeho šíři. Jde v něm tedy o formování lidského vědění, myšlení, postojů a chování. Mluvíme-li o formování, pak tím míníme především hledání optimálních podob výchovy, které kultivují jedince i jeho blízké okolí a zprostředkovaně celou společnost. Pedagogika tak v našem pojetí není pouze sociální, ale též humanitní vědou s výraznými filosofickými přesahy. Zabýváme se problémy z oblasti teorie vzdělání a vědního profilu pedagogiky stejně jako řadou problémů ze školní praxe a didaktiky a školní pedagogiky vůbec. Věnujeme se i otázkám spojeným s pedagogickým poradenstvím, péčí a podporou lidem, kteří se ocitli v různých typech tíživých nebo znevýhodňujících situací.
Vědecký zájem pracovníků katedry se koncentruje zhruba do dvou tematických okruhů. Jednak se zaměřujeme na téma vztahu pedagogiky k filosofii a jiným vědám, na antinomickou povahu pedagogických diskursů určujících soudobou edukační praxi a na historické podoby pedagogiky jako nástroje společenské reformy a formování kolektivní identity. Dále studujeme problematiku diverzity a inkluzivního vzdělávání, učebních strategií, sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a rozvoj životních dovedností v rámci osobnostní a sociální výchovy. Velkou pozornost věnujeme též učitelskému vzdělávání, jehož pedagogickou složku zajišťujeme pro učitelské studijní programy jak na Filozofické, tak na Přírodovědecké fakultě.
Pedagogika v našem pojetí je koncipována výrazně interdisciplinárně. Z hlediska východisek a cílů je zakotvena ve filosofické a historické reflexi. Neobejde se bez rozsáhlé spolupráce s psychologií či sociologií. Setkává se ale i s kulturní antropologií, biologií, behaviorálními naukami, politologií a právem. Všechny tyto obory budou během studia u nás součástí vašeho studijního plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24 30 63 15 50 9
2022/23 40 82 31 50 22
2021/22 30 72 31 72 23
2020/21 30 76 30 58 15
2019/20 30 40 24 66 24
2018/19 30 100 30 70 20
2017/18 20 72 20 70 15
2016/17 20 95 22 70 18
2015/16 20 78 28 70 23

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 60 minut):
Obsahem písemné části zkoušky je základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie na úrovni středních odborných škol s pedagogickým zaměřením nebo pedagogických lyceí (základní pojmy, problémy, přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. motivace uchazeče ke studiu programu Pedagogika (max. 10 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně vysvětlená a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

 2. oborové předpoklady – pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata a problémy školství a vzdělávací politiky (max. 40 bodů)

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

Další požadavky k ústní zkoušce:

Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí životopis a seznam literatury, který by měl mít 5–10 titulů, z toho alespoň 3 tituly z doporučené literatury uvedené na webu Katedry pedagogiky.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci:

 • na základních školách (asistenti),
 • v institucích volného času (domy dětí a mládeže),
 • v komunitních centrech,
 • v ubytovacích institucích (internáty),
 • ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.