Studium

Samostatné a sdružené studium, specializace

SAMOSTATNÉ A SDRUŽENÉ STUDIUM
ZMĚNY PROGRAMŮ V RÁMCI STUDIA
SPECIALIZACE

SAMOSTATNÉ A SDRUŽENÉ STUDIUM

Základní termíny

 • studium jednoho studijního programu = studium samostatné (dříve též „jednooborové studium“),
 • studium studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu = studium sdružené (dříve též „dvouoborové studium“)
  • člení se:
   • studijní program hlavní (maior)
   • studijní program přidružený (minor)

Volba hlavního a přidruženého studijního programu v rámci sdruženého studia

Další pravidla

 • student sdruženého studia obhajuje pouze jednu bakalářskou či diplomovou práci (standardně v hlavním studijním programu, v přidruženém studijním programu pouze na základě žádosti schválené děkanem)
Upraveno v předpisech

ZMĚNY PROGRAMŮ V RÁMCI STUDIA

Změna jednoho studijního programu v rámci sdruženého studia nebo změna ze samostatného studia na studium sdružené (tj. přibrání druhého studijního programu do sdruženého studia)

 • po úspěchu v přijímacím řízení do studijního programu, který se má stát přidruženým (umožňuje-li to akreditace a podmínky přijímacího řízení)
  • v aktuálním studiu (ve kterém chce student pokračovat jako v maioru) se zapíše do dalšího úseku studia.
  • následně podá na univerzálním formuláři žádost o vytvoření sdruženého studia.
  • zdůvodněná žádost musí obsahovat přesnou specifikaci požadované změny, tj. že se jedná o změnu minoru u stávajícího sdruženého studia. Dále je třeba uvést názvy dotčených programů. Žádost se podává přes podatelnu FF UK
 • hlavní studijní program (maior) není možné změnit
 • novým přidruženým programem se může stát jen program umožňující samostatné i sdružené studium
 • vyměnit hlavní studijní program (maior) za přidružený studijní program (minor) není možné
 • tato změna neprodlužuje maximální dobu studia

Změna sdruženého studia na studium samostatné

NENÍ MOŽNÁ

Změna samostatného studia jednoho programu na samostatné studium jiného programu

NENÍ MOŽNÁ

SPECIALIZACE

Volba specializace

Změna specializace

 • není možná
Upraveno v předpisech