Komise

STÁTNÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, DOKTORSKÉ A RIGORÓZNÍ

Komise pro státní zkoušky bakalářské (BZK) a magisterské (SZK)

  • Zkušební komisi pro BZK a SZZK tvoří předseda a nejméně dva další odborníci v daném oboru. Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty, předseda je členem komise. Další členy komise jmenuje ministerstvo. Pokud se na výuce podílí více základních součástí fakulty, dohodnou se jejich vedoucí na vhodném zastoupení. Počet přítomných členů nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní program (studijní obor) lze zřídit více komisí. Konkrétní složení komise pro jednotlivou BZK a SZZK určuje děkan.

Komise pro státní doktorskou zkoušku (SDZK)

  • Předsedu a členy komise jmenuje na návrh oborové rady děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty . Členem komise je zpravidla školitel. Předseda je členem komise. Další členy komise jmenuje ministerstvo. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní program lze zřídit více komisí.

Oborová rada

  • Oborová rada má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity . Členy oborové rady pověřuje a odvolává rektor na návrh děkana příslušné fakulty po vyjádření vědecké rady.

Komise pro státní rigorózní zkoušku

  • Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty děkan.Další členy komise jmenuje ministerstvo počet přítomných členů nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

HABILITAČNÍ KOMISE A HODNOTÍCÍ KOMISE

  • Návrh na ustavení habilitační /hodnotící komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů připraví děkan do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.
  • Habilitační/hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační/hodnotící komise musí být profesor. Tři členové habilitační/hodnotící komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.
  • Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.