Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY 

Vzorová šablona diplomové práce

 • Pokud vedoucí/školitel bakalářské/diplomové/rigorózní/disertační práce nestanoví jinak, je možné využít následující doporučenou formální úpravu k vypracování práce.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRÁCE

Od 1. 10. 2017 se práce odevzdává elektronicky, vázaný výtisk již není nutný – zároveň každá katedra a každý ústav mají právo požadovat  jeden či dva tzv. pomocné výtisky. Jejich obsah musí být totožný s elektronickou podobou práce, podobu určuje katedra či ústav a studenty o tom informuje na svých webových stránkách; není ale třeba pevná vazba a tyto výtisky se pak nearchivují.

Viz čl. 21 odst. 6 Pravidel pro organizaci studia na FF UK: „Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Student odpovídá za úplnost odevzdané elektronické podoby práce i s povinnými přílohami. Na základě pokynu vedoucího příslušné základní součásti fakulty je student povinen odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.“

 • TITULNÍ LIST obsahuje:
  • název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě;
  • označení Bakalářská/Diplomová/Rigorózní/Disertační práce;
  • uprostřed jméno autora práce;
  • název práce v českém a anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován akreditovaný studijní program, u disertačních prací název práce v češtině a v angličtině; pokud je práce v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce;
  • u bakalářských a diplomových prací v pravém dolním rohu jméno vedoucího (příp. konzultanta), rigorózní práce mohou mít uvedeny jméno školitele (příp. konzultanta), u disertačních prací je jméno školitele (příp. konzultanta) povinné;
  • rok předložení práce.
 • Rozsah práce (je udáván v počtu znaků včetně mezer). Minimální stanovené rozsahy jednotlivých typů prací jsou:
  • bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu)
  • diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu)
  • rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu)
  • disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru.

GRAFICKÁ ÚPRAVA PRÁCE

 • V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.
 • Pro základní text je vhodné použít patkový typ písma (např. Times New Roman). Pro data v tabulkách a grafech je možné použít i jiný druh písma, včetně bezpatkových (např. Arial).
 • Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text, 9-11 pt pro poznámkový aparát. Doporučené řádkování je 1,5.
 • Minimální hodnoty okrajů stránky jsou: nahoře 25 mm, dole 20 mm, vlevo 35 mm, vpravo 15 mm. V případě oboustranného tisku je minimální hodnota pravého okraje 35 mm. Text je zarovnán do bloku (na oba okraje).
 • Stránky se číslují. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek. (Úvod tedy např. začíná stránkou 8.)
 • Kapitoly se začínají psát na nové stránce, názvy kapitol se uvádějí na samostatných řádcích, nepíše se za nimi tečka.
 • Pro číslování kapitol se používá víceúrovňové členění:

1. Název kapitoly

1.1 podkapitola

1.1.1 oddíl

 • Popisky tabulek, obrázků a schémat včetně jejich číslování se doporučuje uvádět pod nimi, a pod grafickým znázorněním se uvádí pramen.

STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 • Poděkování vedoucímu práce (příp. školiteli, odborným konzultantům, atp.), je-li součástí práce, následuje za titulní stránkou.
 • Za poděkováním, resp. za titulní stránkou musí následovat prohlášení o tom, že student vypracoval práci samostatně a s použitím uvedené literatury v následujícím znění:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou/diplomovou/rigorózní/dizertační práci vypracoval/a samostatně, že jsem řádně citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

 • Za prohlášení zařadíme stránku obsahující abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce a případně i v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, ve kterém je student zapsán.
 • Po stránce s anotacemi následuje obsah. Je strukturován v souladu s členěním vlastního textu. Doporučeny jsou maximálně 3 úrovně dělení kapitol. Práce bývá členěna obvykle na úvod, vlastní text, závěr, seznam použité literatury a odborných pramenů a případně zahrnuje přílohy. Za obsahem následuje seznam zkratek.
 • Seznam použité literatury je bezpodmínečně zpracován podle platných standardů. Neurčí-li interní nařízení katedry, či ústavu jinak, jsou doporučovány tyto citační normy a styly: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, APA (American Psychological Association), Chicago Autor-Date Style, MLA Style (Modern Language Association), Vancouver/ICMJE Style, ČSN 01 6910 (Úprava písemností zpracovaných textovými editory). Jako pomůcku lze využít dostupné generátory citací (vždy s ohledem na zvolenou citační normu/styl).
 • Přílohy jsou vkládány na úplný konec práce a v textu je vložen odkaz na patřičné číslo přílohy. Seznam příloh se zpravidla uvádí po seznamu použité literatury.
K 1. 9. 2016 se novelou zákona o VŠ mění název naší univerzity na Univerzita Karlova, odpadá „…v Praze“. Obdobně dochází ke změně v názvu fakulty.