Bakalářské promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

 • Všechny absolventky i absolventy bakalářského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy čeká slavnostní předání diplomů v aule Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí č. 25.
 • Věnujte prosím pozornost jak pravidlům organizace promoce, jejichž respektování přispěje ke klidnému a bezproblémovému průběhu tohoto slavnostního aktu, tak textu slavnostní sponse, který stvrdíte svým slibem.

ČESKÝ PŘEKLAD SPONSE PRO ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o kterou se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedyPředevším, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy. Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že znalosti, které vám vaše fakulta poskytla, budete užívat v souladu se zásadami, jež tato fakulta a naše univerzita vyznává, a vždy pouze ve prospěch lidstva a lidských bytostí.

Pročež já, řádem ustanovený promotor (ustanovená promotorka), vás z moci svého úřadu ustanovuji bakaláři vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám veškerá práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

POKYNY K  BAKALÁŘSKÝM PROMOCÍM 

TERMÍNY

 • Promoce pořádáme třikrát do roka, zpravidla v dubnu, v říjnu a v prosinci, a probíhají během dvou až tří dnů. Rozpis se připravuje po skončení státnicového období dle oborů. V jedné skupině může být 28 absolventů. Každý absolvent je zařazen do předem stanovené skupiny na konkrétní den a konkrétní hodinu.
 • Důležité upozornění: Přesuny absolventů mezi jednotlivými skupinami jsou administrativně náročné, v případě naplnění kapacity nemožné, a jsou povoleny pouze za zcela mimořádných podmínek (např. když v jednom státnicovém termínu absolvují sourozenci nebo manželé a chtějí mít promoci společně – prosíme, abyste tuto skutečnost nahlásili včas na studijním oddělení, shody jmen jsou poměrně časté).

POZVÁNKY

 • Pozvánky jsou absolventům rozesílány e-mailem prostřednictvím informačního systému. Zhruba měsíc před promocí Vám přijde informativní e-mail s předběžným termínem promoce. Tři týdny před promocí Vám pak přijde druhý e-mail s konečným termínem promoce.

ČAS

 • Čas uvedený na pozvánce je třeba dodržet. Prezence absolventů začíná třicet minut před promocí. Patnáct minut před začátkem ceremoniálu začíná řazení absolventů. Během těchto patnácti minut ceremoniář sdělí absolventům informace k vlastnímu průběhu promoce, určitě se tedy vyplatí přijít včas. Chybějící jsou ze seznamu vyškrtnuti a nelze je zařadit zpět. Promoce trvá přibližně 30 minut.

MÍSTO

 • Promoce se konají v aule Matematicko-fyzikální fakulty, Malostranské náměstí č. 25 (tzv. Profesní dům). Absolventi se před promocí shromažďují v místnosti vedle ní, odkud také společně vchází do auly. Rodiče a blízcí se mezitím usazují v samotné aule. Vstupenky na promoci neprodáváme. Vašim rodinným příslušníkům a kamarádům doporučujeme časovou rezervu (a to zvláště za nepříznivého počasí, kdy je nutné odložit svrchní oděv v šatně). Vzhledem k omezenému počtu míst k sezení jsme bohužel nuceni přistoupit k určité regulaci počtu návštěvníků – prosíme, aby si každý absolvent pozval maximálně pět hostů.

OMLUVENKY

 • V případě, že víte, že se nebudete moci promocí zúčastnit, obraťte se v této věci emailem na  Mgr. Jana Brože, který Vám podá i další informace ohledně vyzvednutí diplomu bez promoce.

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ

 • Studijní oddělení Vám může na počkání vystavit potvrzení o absolvování. Potřebujete-li výpis výsledků státní zkoušky, je nutno podat žádost.

Následující „upozornění“ nechápejte prosím jako snahu něco Vám nakazovat a řídit Vás, ale jako řád sestavený na základě zkušeností. Promoce jsou organizačně náročné, podílí se na nich řada lidí (Vaši učitelé, vedení Filozofické fakulty i Univerzity Karlovy) a jsou často důležitou událostí i pro Vaše rodiny. Dodržováním těchto pravidel vyjádříte svůj respekt vůči všem těmto lidem.

OBLEČENÍ

 • Do talárů se „schovají“ pouze Vaši učitelé a vedení FF a UK, proto Vás prosíme o dodržování pravidel společenského oblékání tak, aby i Vaše společné fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro všechny absolventy. Pánům doporučujeme oblek s kravatou nebo motýlkem, dámám kostýmek či společenské šaty, nikoliv však plesovou róbu. Důležitá je i vhodná obuv.

MALÉ DĚTI

 • Prosíme Vás, abyste zvážili účast dětí do pěti let na vlastní promoci. Malí návštěvníci velmi často slavnost narušují pláčem, což může být nepříjemné jak účinkujícím (promotorovi či vedení fakulty, kteří předříkávají slib a představují absolventy), tak ostatním účastníkům. Počítejte s tím, že plačící dítě a jeho doprovod budou pořadatelem vyzváni k opuštění sálu. Mohou na Vás počkat v předsálí.

MOBILNÍ TELEFONY

 • Prosíme o vypnutí mobilních telefonů! Na tuto skutečnost upozorněte laskavě i své hosty.

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • V průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat vedoucí Studijního oddělení děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o vyřazení ze slavnostní promoce. V takovém případě mu budou doklady o ukončení studia předány samostatně mimo slavnostní obřad.
 • Fotografování je zajištěno profesionální firmou, informace na www.promoce.cz.
 • Pořizovat soukromé záznamy je možné pouze ze sedadla, nikoli z uličky. Tímto opatřením opět chráníme především klidný průběh promoce, který by byl značně narušen individuálním pořizováním fotografií nebo videozáznamů.