Výsledky přijímacího řízení

OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍSOUHRNNÉ BODOVÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Bodové výsledky přijímacích zkoušek

Bodové výsledky první části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému nejpozději jeden den před konáním druhé části zkoušky.
Bodové výsledky písemných zkoušek zveřejňujeme v informačním systému okamžitě po opravě testů nebo ohodnocení dodaných materiálů.
Bodové výsledky ústních zkoušek se dozvíte hned po zkoušce od zkušební komise.

Bodové výsledky přijímacích zkoušek
 • V jednokolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete získat maximálně 100 bodů.
 • Ve dvoukolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
 • Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
 • U přijímací zkoušky na doktorské studijní programy můžete získat maximálně 60 bodů.

Konečné výsledky přijímacích zkoušek

Termín zveřejnění konečného výsledku přijímacích zkoušek (přijat/nepřijat) najdete v harmonogramu přijímacího řízení.
O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.
Proč se nedovím, zda jsem přijat(a), hned po zkoušce?

Přijmout ke studiu bakalářského nebo navazujícího magisterského programu vás můžeme, pokud:
 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 50 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)
 • u povinně sdruženého studia splníte výše uvedené podmínky u dvou vzájemně kombinovatelných programů
Příklad 1 – hlásíte se na program, který je možné studovat samostatně  
Příklad 2 – hlásíte se na program, který je možné studovat pouze sdruženě  
Příklad 3 – hlásíte se na učitelský povinně sdružený program
Přijmout ke studiu doktorského programu vás můžeme, pokud:
 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 30 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)
Přesný popis kritérií přijetí najdete v Podmínkách přijímacího řízení.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu.

V případě, že je váš výsledek PŘIJAT(A) ZA PODMÍNKY PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ, znamená to, že jste se svým bodovým výsledkem dostal(a) do skupiny přijatých uchazečů, ale k tomu, abyste byl(a) skutečně přijat(a) ke studiu, musíte PŘIJÍT K ZÁPISU A PŘEDLOŽIT ZDE DOKLAD O SVÉM PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ. Maturitní vysvědčení nám neposílejte poštou ani nám je neskenujte do e-mailu.
Přijatí uchazeči obdrží osobně u zápisu ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ a POTVRZENÍ O STUDIU. Rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou nezasíláme!