Výsledky přijímacího řízení

OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍSOUHRNNÉ BODOVÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Bodové výsledky přijímacích zkoušek

Bodové výsledky první části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému nejpozději jeden den před konáním druhé části zkoušky.
Bodové výsledky písemných zkoušek zveřejňujeme v informačním systému okamžitě po opravě testů nebo ohodnocení dodaných materiálů.
Bodové výsledky ústních zkoušek se dozvíte hned po zkoušce od zkušební komise.

Bodové výsledky přijímacích zkoušek
 • V jednokolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete získat maximálně 100 bodů.
 • Ve dvoukolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
 • Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
 • U přijímací zkoušky na doktorské studijní programy můžete získat maximálně 60 bodů.

Jak probíhá počítání výsledků

Proces počítání výsledků je následující:

 1. Všichni uchazeči, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, jsou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího počtu bodů po nejnižší počet bodů.
 2. Podle toho, jaký počet přijímaných si daný program předem stanovil, se za posledním uchazečem udělá „čára“.
 3. Ti, co jsou nad čarou, jsou přijati. Ti, co jsou pod čarou, jsou nepřijati.
  Pokud je předpokládaný počet přijímaných stanoven například na 10, a jedenáctý uchazeč získal stejně bodů jako ten desátý, udělá se čára samozřejmě až za jedenáctým uchazečem. Tj. bodová shoda s uchazečem na posledním místě znamená, že jsou přijati všichni, kteří mají stejně bodů jako ten, co se umístil na posledním místě.

Konečné výsledky přijímacích zkoušek

Termín zveřejnění konečného výsledku přijímacích zkoušek (přijat/nepřijat) najdete v harmonogramu přijímacího řízení.
O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.
Proč se nedovím, zda jsem přijat(a), hned po zkoušce?

Přijmout ke studiu bakalářského nebo navazujícího magisterského programu vás můžeme, pokud:
 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 50 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)
 • u povinně sdruženého studia splníte výše uvedené podmínky u dvou vzájemně kombinovatelných programů
Příklad 1 – hlásíte se na program, který je možné studovat samostatně  
Příklad 2 – hlásíte se na program, který je možné studovat pouze sdruženě  
Příklad 3 – hlásíte se na učitelský povinně sdružený program
Přijmout ke studiu doktorského programu vás můžeme, pokud:
 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 30 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)
Přesný popis kritérií přijetí najdete v Podmínkách přijímacího řízení.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám datovou schránkou nebo poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu.

V případě, že je váš výsledek PŘIJAT(A) ZA PODMÍNKY PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ, postupujte podle pokynů uvedených v SIS.