Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

OBECNÉ INFORMACE O ODVOLÁNÍJAK SPRÁVNĚ PODAT ODVOLÁNÍJAKÉMU ODVOLÁNÍ NEBUDE VYHOVĚNOSTATISTIKA ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, kdy obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno). Součástí rozhodnutí je i Poučení, které poukazuje na formální náležitosti odvolání, tedy to, co všechno musí vaše odvolání obsahovat.

Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.

Filozofická fakulta UK nerealizuje tzv. „doplňovací řízení“, tj. v případě, že se někteří přijatí uchazeči do studia nezapíší, NENÍ jejich místo nabídnuto nepřijatým uchazečům, kteří se umístili těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí. Odvolání s tímto důvodem/požadavkem je bezpředmětné a bude bez dalšího zkoumání zamítnuto.

Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. V případě vyhovění odvolání předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání na výzvu RUK nebo u zápisu do studia.

Odvolací řízení ve věcech studia na webu Univerzity Karlovy.

Jak správně podat odvolání?

 1. Požádejte Referát přijímacího řízení FF UK o nahlížení do svého spisu (proces nahlížení je podrobně popsán ve článku 4 Opatření děkana, které je každoročně vydáno ještě před samotnými přijímacími zkouškami, informaci najdete i v příloze k pozvánce).
 2. Přijďte si na fakultu prohlédnout svůj spis, ve kterém najdete všechny materiály ze svého přijímacího řízení (písemný test, protokol z ústní zkoušky, posuzované zaslané materiály, vyjádření hodnotitelů apod.). Písemný test můžete porovnat se správnými odpověďmi ve vzorovém testu, který budete mít v rámci nahlížení k dispozici.
 3. Pokud zjistíte chybné ohodnocení svého výkonu nebo nesoulad celkového bodového hodnocení, podejte si odvolání, ve kterém konkrétně prokážete pochybení fakulty.
  • Odvolání je nutno zaslat písemně poštou na adresu fakulty nebo donést osobně na podatelnu FF UK (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).
  • V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
  • Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje.
  • V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.
  • Odvolání musí obsahovat vlastnoruční podpis odvolatele.
  • Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jakému odvolání nebude vyhověno?

V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy.
Pro účely zdůvodnění podání odvolání se neinspirujte vzory z internetových zdrojů, důvody uvedené v těchto „vzorových odvoláních“ jsou pro kladné vyřízení zcela irelevantní.
Odvolání s níže uvedenými důvody rektor (odvolací správní orgán) zamítá bez dalšího zkoumání (rektor přezkoumává pouze zákonnost rozhodnutí bez ohledu na níže uvedené osobní a jiné důvody):

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • zisk nad 50 bodů a nepřijetí z „kapacitních důvodů“ (Pro přijetí je nutné spojení dvou podmínek: zisk 50 a více bodů a zároveň umístění se v předpokládaném počtu přijímaných pro daný program. Splnění pouze jedné podmínky je pro přijetí nedostačující.);
 • umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;
 • žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;
 • žádost o přezkoumání hodnocení / opětovné posouzení výkonu uchazeče;
 • výborné výsledky na střední škole;
 • předchozí praxe nebo rodinná tradice v oboru;
 • jazykové a jiné zkoušky, certifikáty nebo absolvování přípravných kurzů;
 • pocit, že fakulta dostatečně neinformovala uchazeče o obsahu přijímací zkoušky;
 • pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;
 • pocit, že hodnocení přijímací zkoušky bylo příliš přísné;
 • pocit, že hodnocení komise bylo subjektivní;
 • pocit, že fakulta nedostatečně přihlížela ke zkušenostem a schopnostem uchazeče;
 • pocit, že obsah zkoušky přesahoval rámec učiva střední školy;
 • změna podmínek přijímacího řízení nebo formy zkoušky oproti předchozím letům;
 • momentální zdravotní indispozice (Každý uchazeč před zkouškou svým podpisem potvrzuje, že mu zdravotní stav nebrání ve vykonání přijímací zkoušky…);
 • tréma, stres z neznámého prostředí;
 • nepříznivá sociální nebo rodinná situace;
 • nepříznivé vnější okolnosti (netekla voda, nešel proud, nejely tramvaje, foukal vítr, pršelo atp.).

Pokud máte i přesto pocit, že zrovna vašemu odvolání s některým z těchto důvodů by mohl rektor vyhovět, podívejte se do Statistiky odvolání – všichni odvolávající se uchazeči, jejichž počet najdete v posledním sloupci, si mysleli totéž.

STATISTIKA ODVOLÁNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

AKADEMICKÝ ROKPOČET ODVOLÁNÍ PŘEDANÝCH REKTOROVI UKREKTOR ODVOLÁNÍ
VYHOVĚL
REKTOR ODVOLÁNÍ
NEVYHOVĚL
2023/202439039
2022/202337136
2021/202269069
2020/20211240124
2019/202060258
2018/201964064
2017/20181020102
2016/20171030103
2015/20161310131

STATISTIKA ODVOLÁNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

AKADEMICKÝ ROKPOČET ODVOLÁNÍ PŘEDANÝCH REKTOROVI UKREKTOR ODVOLÁNÍ
VYHOVĚL
REKTOR ODVOLÁNÍ
NEVYHOVĚL
2023/2024707
2022/2023606
2021/202218018
2020/202114014
2019/2020808
2018/2019505
2017/201813013
2016/201716016
2015/201624024

STATISTIKA ODVOLÁNÍ DOKTORSKÉ STUDIUM

AKADEMICKÝ ROKPOČET ODVOLÁNÍ PŘEDANÝCH REKTOROVI UKREKTOR ODVOLÁNÍ
VYHOVĚL
REKTOR ODVOLÁNÍ
NEVYHOVĚL
2023/2024000
2022/2023101
2021/2022000
2020/2021101
2019/2020202
2018/2019000
2017/2018404
2016/2017505
2015/2016202