Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno).

Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.

Filozofická fakulta UK nerealizuje tzv. „doplňovací řízení“, tj. v případě, že se někteří přijatí uchazeči do studia nezapíší, NENÍ jejich místo nabídnuto nepřijatým uchazečům, kteří se umístili těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí. Odvolání s tímto důvodem/požadavkem je bezpředmětné a bude bez dalšího zkoumání zamítnuto.

Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. V případě vyhovění odvolání předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání na výzvu RUK nebo u zápisu do studia.

Jak správně podat odvolání?

Požádejte Referát přijímacího řízení FF UK o nahlížení do svého spisu (proces nahlížení je podrobně popsán v opatření děkana, které je každoročně vydáno ještě před samotnými přijímacími zkouškami, informaci najdete i v příloze k pozvánce).
Přijďte si na fakultu prohlédnout svůj spis, ve kterém najdete všechny materiály ze svého přijímacího řízení (písemný test, protokol z ústní zkoušky, posuzované zaslané materiály, vyjádření hodnotitelů apod.). Písemný test můžete porovnat se správnými odpověďmi ve vzorovém testu, který budete mít v rámci nahlížení k dispozici. Pokud zjistíte chybné ohodnocení svého výkonu nebo nesoulad celkového bodového hodnocení, podejte si odvolání, ve kterém konkrétně prokážete pochybení fakulty.
Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu FF UK (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).
V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.
Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jakému odvolání nebude vyhověno?

V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy.
Jde například o tyto důvody:

  • velký zájem o studium zvoleného programu;
  • umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;
  • žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;
  • výborné výsledky na střední škole;
  • předchozí praxe nebo rodinná tradice v oboru;
  • jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů;
  • pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;
  • momentální zdravotní indispozice;
  • nepříznivá sociální nebo rodinná situace.

Odvolací řízení ve věcech studia na webu Univerzity Karlovy.