Informace pro přijaté

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Vážení uchazeči, srdečně vám blahopřejeme k úspěšnému složení přijímacích zkoušek!

Protože jste u přijímací zkoušky uspěli, dostavte se ve stanoveném termínu k ZÁPISU DO STUDIA, kde po předložení dokumentů uvedených na stránkách studijního oddělení obdržíte rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu.

Všechny úspěšné uchazeče o studium, kteří absolvovali předchozí studium na zahraniční škole upozorňujeme, že před zápisem ke studiu je nutné nechat si své předchozí vzdělání nejprve „nostrifikovat“!

Zápisy probíhají v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) většinou v místnosti P131, což je velká aula. Počítejte, prosím, nejméně s hodinovým trváním zápisu, dostavte se včas na jeho začátek a nezapomeňte přinést všechny dokumenty uvedené na stránkách studijního oddělení!

Přijetím ke studiu jste se stali řádnými studenty FF UK a od této chvíle máte každý/každá svou studijní referentku, která se o vás bude po celou dobu vašeho studia starat.
Na webových stránkách STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ si zjistěte její jméno (každá studijní referentka pečuje o skupinu studentů, jejichž přijmení začíná určitým písmenem) a veškerou komunikaci nyní směřujte přímo na svou studijní referentku.