Náhradní termín přijímací zkoušky

ŽÁDOST O NÁHRADNÍ TERMÍN ZKOUŠKYŘEŠENÍ KOLIZÍ TERMÍNŮNÁVOD, JAK SI PODAT ŽÁDOST O NÁHRADNÍ TERMÍN

Žádost o náhradní termín lze podat přímo z aplikace přihlášky až poté, kdy jsou konkrétní data zkoušek zveřejněna a uchazeči obdrží prostřednictvím SIS pozvánku k přijímací zkoušce.

Zkoušku v náhradním termínu je možné povolit, pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, závažných osobních důvodů (svatba, pohřeb…), z důvodu konání maturitní či státní zkoušky nebo studia na zahraniční škole. Je vždy na posouzení fakulty, zda náhradní termín umožní. Žádost můžete podat až do tří dnů po datu konání zkoušky, nicméně v zájmu rychlého vyřízení doporučujeme ji podat nejpozději v den jejího konání.

Žádost o zkoušku v náhradním termínu podávejte prostřednictvím elektronického formuláře ve svém účtu v SIS u příslušného programu. Vždy je nutné ji patřičně doložit např. naskenovaným potvrzením od lékaře, výpisem ze SIS, pozvánkou k maturitní zkoušce apod. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky a bude vám vypravena nová pozvánka. V případě zamítnutí zůstává v platnosti původní termín a je vám elektronicky sdělen důvod.

Náhradní termíny přijímací zkoušky jsou pevně stanoveny a jiné vypsány nebudou. Rozsah termínů náhradních zkoušek najdete v HARMONOGRAMU. Pokud vám bude povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nemůžeme zaručit, že harmonogram náhradního termínu vám skutečně umožní všechny zkoušky vykonat. V takovém případě si budete muset zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykonáte.

O náhradní termín 2. kola dvoukolové zkoušky můžete požádat nejdříve poté, co budou zveřejněny výsledky 1. kola, a bude tedy patrné, že do ústní části postupujete (do 2. kola postupuje ten uchazeč, který v 1. kole získal minimálně 25 bodů z 50 možných).

Kolize přijímací zkoušky s jinou dokladovatelnou událostí

 • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA:
  podejte si elektronickou žádost o náhradní termín v SIS a přiložte doklad o kolizi (rozpis maturit, pozvánku ke zkoušce, vyjádření lékaře, potvrzení o účasti atp.)
 • ÚSTNÍ ZKOUŠKA:
  kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den (programy s desítkami zájemců konají zkoušky v několika dnech). Tuto dohodu není potřeba hlásit Oddělení přijímacího řízení FF UK. Teprve v případě, že se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře v SIS. Za těchto okolností v žádosti uveďte, že jste ústav či katedru již kontaktovali a že optimalizace termínu nebyla možná

Kolize přijímacích zkoušek na FFUK

Ze zaslaných pozvánek zjistíte konkrétní data a časy svých zkoušek. Co dělat, když jste si podali více přihlášek a překrývají se vám termíny přijímaček? V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na:

 • více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu:
  nejprve si v podmínkách přijímacího řízení ověřte, zda nejde o záměr (některé programy nebo specializace mají zkoušku společnou!), a pokud se skutečně jedná o dvě rozdílné písemné zkoušky, můžete požádat Oddělení přijímacího řízení FF UK o náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost o náhradní termín je nutné podat elektronicky prostřednictvím SIS
 • písemnou zkoušku na jeden a ústní zkoušku na jiný program ve stejný den:
  2–3 dny před termínem zkoušky kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den (programy s desítkami zájemců konají zkoušky v několika dnech). Tuto dohodu není potřeba hlásit Oddělení přijímacího řízení FF UK (a není tedy ani potřeba žádat o náhradní termín!). Teprve v případě, že se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře v SIS. Za těchto okolností v žádosti uveďte, že jste ústav či katedru již kontaktovali
 • ústní zkoušky na 2 nebo více programů ve stejný den i hodinu:
  v rámci prezence si u všech programů domluvíte konkrétní čas svých ústních zkoušek. Až pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky (elektronicky prostřednictvím SIS)