Studium

Disertační práce a obhajoba

Disertační práce je závěrečnou prací doktorského studia na FF UK. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti, a disertační práce tedy musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Podmínkou k připuštění k obhajobě disertační práce je úspěšné složení Státní doktorské zkoušky a splnění všech studijních povinností předepsaných Individuálním studijním plánem.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE

Zadání disertační práce

Téma práce nově přijatých studentů zadává do SIS Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací na základě informací od studenta a školitele, k jejichž předložení jsou vyzváni v průběhu měsíce září.

Jedná se o:

 1. téma práce v českém jazyce
 2. téma práce v anglickém jazyce
 3. téma práce v jazyce práce (pokud je jiný než čeština a angličtina)
 4. jazyk práce (pokud je jiný než čeština)

Téma disertační práce je studentovi závazně přiřazeno v okamžiku schválení ISP příslušnou oborovou radou.

Změna tématu/názvu disertační práce

Téma práce není nutně identické s názvem práce. Téma lze změnit pouze na základě návrhu studenta v rámci projednání a schválení hodnocení plnění ISP příslušnou oborovou radou.

Název práce může téma blíže určovat a lze jej se souhlasem školitele změnit tak, aby zůstalo zachováno původně zadané téma práce. V případě změny názvu není třeba podávat žádost, stačí informační email školitele zaslaný příslušné studijní referentce.

Jazyk práce

Součástí ISP je určení jazyka, v němž má být disertační práce napsána (zpravidla jazyk, v němž je obor akreditován). Práci je možné psát též v angličtině či v jiném jazyce, který je opodstatněn tématem disertační práce.

Jazyk práce lze změnit pouze na základě písemné žádosti studenta, ke které se vyjadřuje oborová rada a školitel.

Struktura disertační práce

1) Titulní vazebný list musí obsahovat:

 • název univerzity a fakulty
 • uprostřed umístěné označení „Disertační práce“
 • v pravém dolním rohu jméno a příjmení autora
 • v levém dolním rohu rok odevzdání práce

2) Titulní strana musí obsahovat:

 • název VŠ a fakulty, kde byla podána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), název základní součásti, název studijního oboru
 • označení „Disertační práce“
 • jméno autora práce
 • název práce v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém či anglickém, může být název také v tomto jiném jazyce)
 • jméno školitele, příp. konzultanta
 • rok odevzdání práce

3) Za titulní stranou musí na samostatném listě následovat vlastnoručně podepsané prohlášení autora o původnosti práce:
„Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal/a samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“

Šablonu titulní strany a prohlášení naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ:

K 1. 9. 2016 se novelou zákona o VŠ mění název naší univerzity na Univerzita Karlova, odpadá „… v Praze“. Obdobně dochází ke změně v názvu fakulty.

Formální podoba disertačních prací odevzdaných po 1. 9. 2016 musí této skutečnosti odpovídat.

4) Práce musí obsahovat abstrakt v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém či anglickém, může být abstrakt také v tomto jiném jazyce).

5) Následují klíčová slova v češtině a v angličtině.

6) Obsah práce je přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.

7) Úvod obsahuje podrobné vymezení cíle práce, význam zvolené tematiky, důvod její volby a popis metodiky. Může obsahovat též stručnou anotaci jednotlivých kapitol práce.

Součástí práce může být rešerše, která přináší komentovaný přehled zásadní sekundární (a v případě potřeby i primární) literatury k zpracovávanému tématu. Rešerše nemusí tvořit samostatnou kapitolu a může být začleněna do samotné práce či do úvodu.

8) Vlastní práci je vhodné přehledně členit do kapitol, oddílů a pododdílů.

9) Závěr shrnuje dosažené poznatky a uvádí, zda byly splněny cíle práce vytčené v jejím úvodu. Může též navrhovat postupy a směry dalšího bádání.

10) Soupis použité literatury a dalších zdrojů by měl obsahovat všechny primárně citované materiály. Je-li opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé ruky“), je nutné tyto položky výrazně označit.

Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.

11) Přílohy

12) Poznámkový aparát se umisťuje pod čáru na příslušné stránce, nikoli dozadu za text.

Při odkazování doporučujeme používat metodu prvního úplného a dalších zkrácených odkazů. Pouze v případech, kdy to bude vzhledem k charakteru práce výrazně výhodnější, lze používat též metodu autora a roku vydání (Freud 1905: 13).

Ať už student zvolí kterýkoli způsob citování, musí v celé práci používat pouze jeden.

Rozsah disertační práce

Minimální rozsah disertační práce není stanoven. Standardní rozsah doporučený na daném oboru je vhodné konzultovat se školitelem.

Pozn. jedna normostrana = 30 řádků po 60 znacích

Grafická úprava disertační práce
 • Doporučená formální úprava závěrečné práce je uvedená zde.

ODEVZDÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE

 • Disertační práce se odevzdává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.
 • Disertační práci je možné odevzdat i v době přerušení studia.
 • Formulář Přihláška k obhajobě disertační práce vyplněný údaji ze SIS Vám vytiskneme při odevzdávání případných pomocných výtisků disertační práce na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. V případě, že se na ODSAK nemůžete osobně dostavit, napište nám email a přihlášku k podepsání Vám odešleme elektronicky.

Upozornění:

1) před odevzdáním práce je student povinen v SIS doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).

2) Pokud doktorské studium probíhá pod dvojím vedením disertační práce („cotutelle“), je povinností každého studenta, aby si před odevzdáním práce zkontroloval, zda jeho smlouva o dvojím vedení disertační práce je platná (tzn. zda již neuplynula doba, kterou smlouva předpokládá pro ukončení studia), stejně jako zda jsou platné případné dodatky o prodloužení jejího trvání či o jiné změně. Student rovněž odpovídá za soulad obsahu smlouvy a jeho disertační práce (např. název práce, jazyk vypracování, místo obhajoby apod.). V případě, že smlouva nebude platná či nebude obsahově odpovídat odevzdané disertační práci, nemusí být student připuštěn k obhajobě v rámci dvojího vedení.

Disertační práce má podobu elektronickou, kterou vkládá student/ka osobně prostřednictvím webového rozhraní do SIS. Jako termín odevzdání je zaznamenáno datum odevzdání poslední z povinných součástí disertační práce.

1.      Elektronickou podobu práce tvoří:
 • vlastní řešení práce (v prohledávatelném formátu PDF/A úrovně 1a nebo 2u
 • abstrakt v češtině
 • abstrakt v angličtině
 • autoreferát (teze) disertační práce včetně přehledu publikační a odborné činnosti
 • případné přílohy

Postup vkládání disertační práce do SIS je popsán v manuálu.

Autoreferát (teze) disertační práce:
 • je stručným shrnutím základních výsledků disertační práce, vymezením jejího přínosu
 • v elektronické podobě je student/ka vkládá do SIS spolu s disertační prací
 • struktura tezí odpovídá struktuře disertační práce:
  • hlavička: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní program, studijní obor
  • název: Autoreferát (teze) disertační práce
  • jméno autora práce (případně konzultanta práce)
  • název práce v češtině, název práce v angličtině
  • jméno vedoucího práce
  • rok odevzdání práce
  • text autoreferátu včetně pramenů a literatury
  • publikační, akademická či pedagogická činnost studenta/ky

Pokud práce obsahuje údaje, které nelze zveřejnit, extrahuje je student/ka do přílohy práce a požádá prostřednictvím SIS před odevzdáním práce o vyloučení příloh práce ze zveřejnění. O vyloučení celé disertační práce ze zveřejnění může požádat pouze školitel.

Před provedením elektronického odevzdání práce v SIS je možné zadat předběžnou kontrolu na plagiáty prostřednictvím systému Theses.cz.

Do 15 dnů po obhajobě může student k záznamu práce v SIS vložit errata (stejným způsobem, jako se vkládá samotná elektronická podoba disertační práce).

2.      Pomocný podklad:
 • Podle opatření děkana se odevzdávají na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací dva pomocné výtisky disertační práce (postačí v kroužkové vazbě) pro potřeby oponentů, příp. zkušební komise.
 • Dle Opatření děkana č. 5/2020 během koronavirové krize do odvolání již z hygienických důvodů nepřijímáme pomocné výtisky disertačních prací.

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Před obhajobou:

Po odevzdání práce jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady (po projednání v oborové radě) komisi pro obhajobu disertační práce, která pak ustanovuje dva oponenty.

Termín obhajoby (včetně místa konání) stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady.

Zapisovatele zajišťuje předseda oborové rady.

Posudky oponentů a vyjádření školitele jsou k dispozici v SIS nejpozději 15 dnů před obhajobou disertační práce (SIS studenta na vložení posudků upozorní automatickou notifikací).

O datu a místu konání obhajoby je student vyrozuměn elektronicky prostřednictvím emailové adresy uvedené v SIS, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

Pokud se student z vážných příčin nedostaví k obhajobě a do tří dnů svou neúčast řádně zdůvodní a omluví, umožní mu děkan obhajobu v nejbližším možném termínu; tento termín se považuje za řádný. Omluvu zasílá student předsedovi komise prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. Předseda komise rozhoduje o tom, zda je student řádně omluven, nebo není.

Pokud oba posudky oponentů nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však 10 dnů před jejím konáním. Oznámení o odstoupení musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě školiteli a předsedovi příslušné oborové rady a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem doručit na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu nedoporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Student má právo na jeden opravný termín.

Průběh obhajoby:

Termíny obhajob disertačních prací jsou uveřejněny na úřední desce.

Obhajoby se mohou konat v průběhu celého roku.

 • Průběh obhajoby je veřejný.
 • Obhajobu zahajuje a po celou dobu její průběh řídí předseda komise.
 • Školitel představí studenta a seznámí přítomné s průběhem doktorandova studia.
 • Student přednese stručné teze své práce (možno i formou PC prezentace) v rozsahu cca 15 min.
 • Oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků.
 • Student reaguje na posudky oponentů.
 • Následuje diskuse, při níž student odpoví na všechny dotazy, zaujme stanovisko ke všem podnětům členů komise, školitele i oponentů.
 • Obhajoba pokračuje neveřejnou částí (bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti) včetně hlasování komise o klasifikaci.
 • Vyhlášení výsledku obhajoby je veřejné.

Vzor zápisu z obhajoby
Vzor zápisu z obhajoby – AJ
Vzor zápisu z obhajoby – NJ

Po obhajobě:

Za den ukončení studia je považován den vykonání obhajoby disertační práce a od tohoto dne mají absolventi právo používat vysokoškolský titul „Ph.D.“.

Diplomy se předávají na promocích, které se konají i několik měsíců po ukončení studia. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací vystaví na žádost absolventa jako dočasný doklad potvrzení o absolvování studia.

V rámci přípravy podkladů pro výrobu diplomu jsou absolventi Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací vyzváni k zaslání informací k publikační činnosti, kterou si přejí uvést na dodatku k diplomu.

Informace o promocích jsou uveřejněny na webu.

Po úspěšné obhajobě jsou disertační práce (včetně příloh), pokud nebylo schváleno její/jejich zneveřejnění, posudky a zápis z obhajoby, uveřejněny v Repozitáři závěrečných prací UK.

V případě, že byla obhajoba klasifikována neprospěl/a, má student/ka možnost (s přihlédnutím k délce maximální doby studia) práci přepracovat dle doporučení komise pro obhajobu a oponentských posudků a k obhajobě se znovu přihlásit. Obhajoba v opravném termínu se může konat nejdříve za 6 měsíců od obhajoby předcházející.

DALŠÍ INFORMACE – PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ

Poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s obhajobami disertačních prací

Pravidla pro poskytování příspěvku se řídí Opatřením děkana č. 26/2015, které stanoví:

 • způsoby poskytování příspěvku
 • účel a druhy nákladů, na které je možné příspěvek poskytnout
 • rozsah příspěvku
 • limity prostředků určených na příspěvky
 • plánování a administraci jejich čerpání

Příspěvek se poskytuje školiteli studenta doktorského studijního oboru, předsedovi a členům komise pro obhajobu disertační práce, oponentům disertační práce (kteří nemají s FF UK uzavřenu pracovní smlouvu).
Pravidla platí na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
Administraci zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (Mgr. Tereza Sluková, tel. 221 619 305)

Znění Opatření děkana č. 26/2015 v anglickém jazyce (PROVISION OF THE DEAN 26/2015 – ENG)

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Důležité odkazy

Související legislativní dokumenty