Studium

Disertační práce a obhajoba

Disertační práce a obhajoba

Disertační práce je závěrečnou prací doktorského studia na FF UK. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje, či k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce tedy musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Podmínkou k připuštění k obhajobě disertační práce je úspěšné složení Státní doktorské zkoušky a splnění všech studijních povinností předepsaných Individuálním studijním plánem.

Obsah:

Název, téma a jazyk disertační práce

Zadání disertační práce

Téma disertační práce nově přijatých studentů zadává do SIS Referát doktorského studia na základě informací od studenta a jeho školitele. K předložení tématu jsou vyzváni v průběhu měsíce září, v rámci přípravy ISP.

Vyžadované informace jsou:

 1. téma práce v českém jazyce
 2. téma práce v anglickém jazyce
 3. téma práce v jazyce práce (pokud je jiný než čeština a angličtina)
 4. jazyk práce (pokud je jiný než čeština)
 • Téma práce musí být vždy zadáno v českém a anglickém jazyce a v jazyce práce, název práce musí být zadán v jazyce, v jakém má být práce odevzdána.
 • Téma disertační práce je studentovi závazně přiřazeno v okamžiku schválení ISP příslušnou oborovou radou.

Změna tématu a názvu disertační práce

 • Název práce může téma blíže určovat a lze jej se souhlasem školitele změnit tak, aby zůstalo zachováno původně zadané téma práce. V případě změny názvu stačí, aby školitel zaslal informační e-mail příslušné studijní referentce s novým názvem v českém i anglickém jazyce (případně též v jazyce práce).
 • Téma práce nemusí být nutně identické s názvem práce. Téma lze změnit pouze na základě písemné žádosti studenta, ke které se vyjadřuje oborová rada a školitel, zpravidla v rámci projednání a schválení hodnocení plnění ISP příslušnou oborovou radou. Součástí žádosti musí být znění tématu práce v českém a anglickém jazyce (případně též v jazyce práce).

Jazyk práce

 • Součástí ISP je určení jazyka, v němž má být disertační práce napsána (zpravidla jazyk, v němž je obor akreditován). Práci je možné psát též v angličtině či v jiném jazyce, který je opodstatněn tématem disertační práce.
 • Jazyk práce lze změnit pouze na základě písemné žádosti studenta, ke které se vyjadřuje oborová rada a školitel, zpravidla v rámci projednání a schválení hodnocení plnění ISP příslušnou oborovou radou.

Obsah disertační práce

Následuje seznam položek, které Vaše disertační práce musí obsahovat. Pořadí položek je závazné, pokud u daného bodu není uvedeno jinak. Je možné, že Váš obor má stanovená jistá specifika. Prosíme, dané si ověřte též u svého školitele/ na své katedře.

 1. Titulní strana:
  • název VŠ a fakulty, kde byla podána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), název základní součásti, název studijního programu/oboru
  • označení „Disertační práce“
  • jméno autora práce včetně titulů
  • název práce v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém či anglickém, může být název také v tomto jiném jazyce)
  • jméno školitele a případného konzultanta
  • rok odevzdání práce
  • Šablonu titulní strany a prohlášení naleznete zde: Česká verzeEnglish version

Nepovinné: Na titulní straně je možné užít znaku univerzity, ale jen za dodržení platných pravidel jednotného vizuálního stylu UK. Více informací zde.

 1. Prohlášení autora o původnosti práce:
  • Nachází se za titulní stranou na samostatném listě
  • Znění: „Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal/a samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“
  • Nutnost vlastnoručního podpisu, v případě elektronické verze postačuje zkratka v.r. za jménem.
  • Šablonu titulní strany a prohlášení naleznete zde: Česká verzeEnglish version
 2. Abstrakt v češtině a v angličtině:
  • pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém či anglickém, může být abstrakt také v tomto jiném jazyce.
 3. Klíčová slova v češtině a v angličtině,
 4. Obsah:
  • Je přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.
 5. Úvod:
  • obsahuje podrobné vymezení cíle práce, význam zvolené tematiky, důvod její volby a popis metodiky. Může obsahovat též stručnou anotaci jednotlivých kapitol práce.
  • Součástí práce může být rešerše, která přináší komentovaný přehled zásadní sekundární (a v případě potřeby i primární) literatury k zpracovávanému tématu. Rešerše nemusí tvořit samostatnou kapitolu a může být začleněna do samotné práce či do úvodu.
 6. Práce:
  • Vlastní text práce je vhodné přehledně členit do kapitol, oddílů a pododdílů.
 7. Závěr:
  • shrnuje dosažené poznatky a uvádí, zda byly splněny cíle práce vytčené v jejím úvodu. Může též navrhovat postupy a směry dalšího bádání.
 8. Soupis použité literatury a dalších zdrojů:
  • Obsahuje všechny primárně citované materiály. Je-li opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé ruky“), je nutné tyto položky výrazně označit.
 9. Seznam zkratek:
  • Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.
 10. Přílohy,
 11. Poznámkový aparát:
  • Umisťuje se pod čáru na příslušné stránce, nikoliv dozadu za text!
  • Při odkazování doporučujeme používat metodu prvního úplného a dalších zkrácených odkazů. Pouze v případech, kdy to bude vzhledem k charakteru práce výrazně výhodnější, lze používat též metodu autora a roku vydání (Freud 1905: 13).
  • Ať už student zvolí kterýkoli citační úzus, musí v celé práci používat pouze jeden.

Rozsah disertační práce

Minimální rozsah disertační práce není stanoven. Standardní rozsah doporučený na daném oboru je vhodné konzultovat se školitelem.

Grafická úprava disertační práce

Doporučená formální úprava závěrečné práce je uvedená zde.


Autoreferát (teze) disertační práce

 • je stručným shrnutím základních výsledků disertační práce, vymezením jejího přínosu.
 • v elektronické podobě je student vkládá do SIS spolu s disertační prací
 • struktura tezí odpovídá struktuře disertační práce:
  • hlavička: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní program, studijní obor
  • název: Autoreferát (teze) disertační práce
  • jméno autora práce
  • název práce v češtině, název práce v angličtině, pokud je práce psána v jiném jazyce než v
   českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce
  • jméno školitele, případně konzultanta práce
  • rok odevzdání práce
  • text autoreferátu včetně pramenů a literatury
  • publikační, akademická či pedagogická činnost studenta/ky
 • Obsahové náležitosti autoreferátu stanoví pro jednotlivé studijní programy příslušné oborové rady.

Odevzdání disertační práce

 • Disertační práce se odevzdává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.
 • Je možné ji odevzdat i v době přerušení studia.
 • Před odevzdáním práce je student povinen v SIS doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).
 • Pokud doktorské studium probíhá pod dvojím vedením disertační práce („cotutelle“), je povinností každého studenta, aby si před odevzdáním práce zkontroloval, zda jeho Smlouva o dvojím vedení disertační práceje platná (tzn. zda již neuplynula doba, kterou smlouva předpokládá pro ukončení studia), stejně jako zda jsou platné případné dodatky o prodloužení jejího trvání či o jiné změně. Student rovněž odpovídá za soulad obsahu smlouvy a jeho disertační práce (např. název práce, jazyk vypracování, místo obhajoby apod.). V případě, že smlouva nebude platná či nebude obsahově odpovídat odevzdané disertační práci, nemusí být student připuštěn k obhajobě v rámci dvojího vedení.
 • Disertační práce má elektronickou podobu, kterou vkládá student osobně prostřednictvím webového rozhraní do SIS. Jako termín odevzdání je zaznamenáno datum odevzdání poslední z povinných součástí disertační práce. Postup vkládání disertační práce do SIS je popsán v manuálech zde či zde.
 • Do 15 dnů po obhajobě může student k záznamu práce v SIS vložit errata (stejným způsobem, jako se vkládá samotná elektronická podoba disertační práce).
 • Před provedením elektronického odevzdání práce v SIS je možné zadat předběžnou kontrolu na plagiáty prostřednictvím systému Theses.cz a Turnitin.

Elektronická podoba práce

 • Práce se odevzdává do SIS. (Manuál k dispozici zde)

Tvoří ji:

 • vlastní řešení disertační práce (v prohledávatelném formátu PDF/A úrovně 1a nebo 2u),
 • abstrakt v češtině
 • abstrakt v angličtině
 • autoreferát (teze) disertační práce včetně přehledu publikační a odborné činnosti
 • případné přílohy (mohou být i součástí vlastního řešení disertační práce)
  • Jsou přípustné i jiné formáty než PDF, viz OR 16/2019
  • Pokud je příloh více než jeden soubor, je třeba vytvořit balíček v kontejnerovém formátu ZIP a ten nahrát do SIS
  • V případě, že velikost přílohy přesahuje dovolenou velikost, kontaktujte prosím svou studijní referentku.

Vyloučení ze zveřejnění

 • Důrazně doporučujeme, aby práce neobsahovala žádné nezveřejnitelné či citlivé osobní údaje.
 • O vyloučení celé disertační práce či její přílohy ze zveřejnění může požádat pouze školitel prostřednictvím SIS, a to do termínu obhajoby.
 • Maximální doba, po kterou lze práci (či její část) vyloučit ze zveřejnění, je tři roky.

Přihlášení k obhajobě

 • Odevzdáním disertační práce prostřednictvím SIS podává student zároveň přihlášku k její obhajobě. V případě, že student doposud nesložil SDZK, stačí pro podání přihlášky k obhajobě, tj. odevzdání disertační práce, předchozí podání přihlášky k SDZK.
 • K samotné obhajobě disertační práce není možné přistoupit před složením SDZK. Splnění těchto předpokladů kontroluje po obdržení přihlášky k obhajobě Referát doktorského studia; v případě nesplnění předpokladů neprodleně informuje předsedu oborové rady a vyzve studenta k doplnění ve stanovené lhůtě.
 • Termín obhajoby stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady tak, aby se obhajoba konala nejpozději do šesti měsíců po podání přihlášky, budou-li pro její konání splněny všechny nezbytné předpoklady, nejpozději však v poslední den maximální doby studia.

Pomocné výtisky

 • Odevzdávání pomocných výtisků se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF, čl. 32, odst. 6
 • Jde o maximálně dvě kopie, dostačují v měkké (kroužkové) vazbě
 • Odevzdání je povinné na základě pokynu předsedy příslušné oborové rady. Pokud je předseda OR nevyžaduje, není třeba je odevzdávat.
 • S ohledem na hygienická doporučení nevyžadujeme od studentů pomocné výtisky na ODSAK. Je případně možné, aby studenti pomocné výtisky přinesli přímo na ústav či katedru. (Dle dohody)

Obhajoba disertační práce

Před obhajobou

Po odevzdání práce jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady (po projednání v oborové radě) komisi pro obhajobu disertační práce, která pak ustanovuje dva oponenty. Posudky oponentů a vyjádření školitele jsou k dispozici v SIS nejpozději 15 dnů před obhajobou disertační práce (SIS studenta na vložení posudků upozorní automatickou notifikací). Termín obhajoby (včetně místa konání) stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady. O datu a místu konání obhajoby je student vyrozuměn elektronicky prostřednictvím emailové adresy uvedené v SIS, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

Student má právo na jeden opravný termín.

Možnosti konání obhajoby disertační práce

V rámci mimořádných opatření je možné, že se Vaše zkouška nebude moci konat plně prezenčně. Alternativou k prezenční zkoušce je částečně distanční nebo distanční zkouška. Režim zkoušky v rámci aktuálně platných předpisů určuje předseda Oborové rady.

 • Částečně distanční a distanční zkouška
  • koná se v programu MS Teams
  • s možností distančního konání zpravidla vyjadřujete souhlas v přihlášce ke zkoušce.
  • Částečně distanční formou se rozumí zejména situace, kdy je (dle čl. 9 ods. 15 SZŘ UK):
   • a) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost prezenčně,
   • b) student přítomen prezenčně, část komise distančně a část komise a veřejnost prezenčně nebo
   • c) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost distančně.
  • Metodika pro distanční a částečně distanční průběh státní závěrečné zkoušky

Odstoupení a omluva

 • Pokud oba posudky oponentů nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však 10 dnů před jejím konáním. Oznámení o odstoupení musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě školiteli a předsedovi příslušné oborové rady a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem doručit na Referát doktorského studia. Na základě takového prohlášení nebude obhajoba klasifikována. Termín obhajoby propadá.
 • Pokud se student z vážných příčin nedostaví k obhajobě a do tří dnů svou neúčast řádně zdůvodní a omluví, umožní mu děkan obhajobu v nejbližším možném termínu; tento termín se považuje za řádný. Omluvu zasílá student předsedovi komise prostřednictvím Referátu doktorského studia. O řádnosti omluvy rozhoduje děkan.
 • Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu nedoporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Průběh obhajoby

 • Termíny obhajob disertačních prací jsou uveřejněny na úřední desce.
 • Obhajoby se mohou konat v průběhu celého roku.
 • Průběh obhajoby je veřejný.
 • Obhajobu zahajuje a po celou dobu její průběh řídí předseda komise.
 • Školitel představí studenta a seznámí přítomné s průběhem doktorandova studia.
 • Student přednese stručné teze své práce (možno i formou PC prezentace) v rozsahu cca 15 min.
 • Oponenti (či předseda komise) přednesou podstatný obsah svých posudků.
 • Student reaguje na posudky oponentů.
 • Následuje diskuse, při níž student odpoví na všechny dotazy, zaujme stanovisko ke všem podnětům členů komise, školitele i oponentů.
 • Obhajoba pokračuje neveřejnou částí (bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti) včetně hlasování komise o klasifikaci.
 • Vyhlášení výsledku obhajoby je veřejné.
 • Školitel, oponenti a případný konzultant, nejsou-li členy komise, jsou vždy k účasti na obhajobě přizváni a mohou se jednání komise včetně jeho neveřejných částí účastnit s hlasem poradním.
 • Zapisovatele zajišťuje předseda komise. Zápis se činí do SIS, modul Státní závěrečné zkoušky – protokoly.
 • V případě klasifikace „neprospěl/a“ komise pro obhajobu disertační práce tuto klasifikaci odůvodní tak, aby z tohoto odůvodnění byly zřejmé důvody klasifikace a klasifikace byla přezkoumatelná, upozorní studenta na možnost vyjádřit se ke klasifikaci a jejímu odůvodnění v protokolu o konání obhajoby a takové vyjádření studenta v protokolu zaznamená. Student má právo toto své vyjádření do tří dnů po konání obhajoby upravit či doplnit.

Po obhajobě

 • Za den ukončení studia je považován den vykonání obhajoby disertační práce a od tohoto dne mají absolventi právo používat vysokoškolský titul „Ph.D.“.
 • Diplomy se předávají na promocích, které se konají i několik měsíců po ukončení studia. Referát doktorského studia vystaví na žádost absolventa jako dočasný doklad potvrzení o absolvování studia.
 • V rámci přípravy podkladů pro výrobu diplomu jsou absolventi Referátu doktorského studia vyzváni k zaslání informací k publikační činnosti, kterou si přejí uvést na dodatku k diplomu.
 • Informace o promocích jsou uveřejněny na webu.
 • Po úspěšné obhajobě jsou disertační práce (včetně příloh), pokud nebylo schváleno odložení zveřejnění, posudky a zápis z obhajoby, uveřejněny v Repozitáři závěrečných prací UK.
 • V případě, že byla obhajoba klasifikována neprospěl/a, má student/ka možnost (s přihlédnutím k délce maximální doby studia) práci přepracovat dle doporučení komise pro obhajobu a oponentských posudků a k obhajobě se znovu přihlásit. Obhajoba v opravném termínu se může konat nejdříve za 6 měsíců od obhajoby předcházející.

Další informace

Poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s obhajobami disertačních prací

 • Příspěvek se poskytuje školiteli studenta doktorského studijního oboru, předsedovi a členům komise pro obhajobu disertační práce, oponentům disertační práce (kteří nemají s FF UK uzavřenu pracovní smlouvu).
  Pravidla platí na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021.
 • Pravidla pro poskytování příspěvku se řídí opatřeními děkana
 • Opatření děkana č. 12/2021 – Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Opatření děkana č. 13/2021 – Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Administraci zajišťuje Referát doktorského studia

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127

 

Úřední hodiny 

Dne 7. a 21. 11. 2023 jsou úřední hodiny zrušeny.      
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska