Studium

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

S platností od 1. 1. 2020 se žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. „obecné nostrifikace“ s časově neomezenou platností pro všechny vysoké školy v ČR) určené Univerzitě Karlově podávají pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK vyřizuje pouze žádosti uchazečů o navazující magisterské studium v příslušném akademickém roce, tj. nostrifikace platné pouze pro potřeby studia na FF UK.

KDO ŽÁDÁ O UZNÁNÍ?

O uznání žádají především:

 • Absolventi nebo studenti zahraničních vysokých škol za účelem dalšího studia na vysokých školách v ČR
 • Absolventi zahraničních vysokých škol, kteří nejsou státnímu příslušníky členských zemí EU nebo Islandu nebo Lichtenštejnska nebo Norska nebo Švýcarské konfederace nebo jejich rodinnými příslušníky
 • Občané ČR, absolventi zahraničních vysokých škol za účelem zaměstnání ve veřejné nebo státní správě nebo za účelem zapsání akademického titulu získaného v zahraničí do občanského průkazu nebo cestovního dokladu

JAK MÁ VYPADAT ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VŠ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE?

Formulář žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace naleznete na stránce Formuláře v sekci Ostatní. Žádost obsahuje základní údaje o žadateli (včetně adresy, na niž má být rozhodnutí zasláno), název a sídlo absolvované školy, dobu studia, název studijního programu a oboru, důvod žádosti o uznání. Pokud za vás nostrifikaci někdo vyřizuje, využijte prosím formulář plné moci.

CO MÁ BÝT PŘEDLOŽENO?

Kromě žádosti se požadují tyto náležitosti:

  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, nebo výpisu zkoušek (seznam vykonaných zkoušek včetně anotací předmětů)
  • úředně ověřené překlady všech dokumentů do českého jazyka (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí); překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině
  • poplatek 3000,- Kč, který je od 1. září 2016 nově hrazen rektorátu Univerzity Karlovy – více níže a zde.

PODROBNOSTI K UHRAZENÍ POPLATKU

 • převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800, vedený u České spořitelny; IBAN CZ66 0800 0001 9009 0790 7399, BIC-Swift GIBACZPX. Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození ve tvaru DD-MM-RR, do poznámky přidejte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu. Tato platba je možná v CZK i v zahraniční měně.
 • v hotovosti na pokladně rektorátu UK (místnost 501 v 5. patře, paní Sikorová) – v tomto případě je platba možná pouze v CZK (českých korunách) a pouze ve stanovených pokladních hodinách.
 • Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že UK neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.
 • Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti), není důvodem pro navrácení poplatku. Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ LZE NOSTRIFIKACE PROVÉST?

Nostrifikace se provádí:

 • po posouzení obsahu studijních programů/oborů
 • znalosti úrovně zahraniční vysoké školy

ZE KTERÝCH ZEMÍ JE NUTNO NOSTRIFIKOVAT DIPLOMY ZA ÚČELEM STUDIA?

Ze všech zemí, kromě:

Slovenská republika

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR, publikovanou pod č. 23/2015 Sb.m.s., účinnou od 28. 3. 2015 (dále jen „smlouva“). Ze smlouvy vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se bez dalšího úředního postupu uznávají v České republice za rovnocenné. Pro účely dalšího studia na Univerzitě Karlově v Praze se osvědčení o rovnocennosti nevyžaduje. Držitelé dokladů však mohou požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. pokud osvědčení vyžaduje zaměstnavatel) veřejnou vysokou školu v ČR (na UK v Praze i příslušnou fakultu). K žádosti je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů o studiu, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Dle ustanovení čl. 11, odst. 3 b) smlouvy, se tato smlouva nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského nebo doktorandského studia uskutečňovaného mimo území Slovenské republiky.
Z toho důvodu rektor požaduje od absolventů vysokých škol se sídlem ve Slovenské republice, které uskutečňují výuku i v rámci svých poboček na území České republiky, potvrzení vystavené slovenskou vysokou školou osvědčující, v jakém státě bylo studium absolvované žadatelem uskutečňováno.
Tento požadavek se vztahuje zejména na absolventy Paneurópske vysoké školy, Vysoké školy Danubius a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor UK v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

Maďarsko, Polsko, Slovinsko

Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v ČR. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné a nutné, může požádat o jeho uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

Německo

Držitelé vysokoškolských kvalifikací vydaných v Německu žádají v souladu s Dohodou uzavřenou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s., o uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Pokud jde o uznání německých vysokoškolských kvalifikací (tj. diplomů) osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání za účelem dalšího studia a žádost splňuje všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.
V případech, kdy nejde o uznávání za účelem dalšího studia, bude rovnocennost vzdělání posuzována v souladu s Úmluvou – pokud budou shledány podstatné rozdíly mezi porovnávanými studijními programy, může rektor žádost zamítnout.

DO KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT NOSTRIFIKOVANÉ DIPLOMY ZA ÚČELEM STUDIA NA FF UK?

Pro navazující a doktorské studium uchazeč předloží doklad o rovnocennosti vzdělání – (nostrifikaci bakalářského nebo magisterského studia) nejpozději do konce září. Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po předložení dokladu a poté může být ke studiu zapsán.

Materiály k nostrifikaci se dávají do podatelny FF, místnost č. 31.

JAK DLOUHO TRVÁ CELÁ PROCEDURA?

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, při složitějších případech činí lhůta 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně příloh.

JAKÝ DOKUMENT ŽADATEL OBDRŽÍ V PŘÍPADĚ, PODÁVÁ ŽÁDOST NA UK?

Rektor UK vydá buď rozhodnutí o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Rozhodnutí i vlastní osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí lze podat odvolání k MŠMT prostřednictvím Rektorátu UK do 15 dní od jeho doručení. S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala a který je uveden v diplomu. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené ve svém diplomu.

KTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍ UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE?

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách), §89, §90, §105, §106
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ( s účinností od 1.1.2006) Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a která jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT ČR – mezinárodní spolupráce – seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT ČR.
 • Ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů (§ 90 odst. 3 zákona o VŠ) Postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech zahraničních dokladů o vzdělání se řídí závazky, které vyplývají pro ČR z mezinárodních úmluv. Podle existujících mezinárodních závazků lze rozdělit postup při ověřování do tří skupin. První se řídí závazky vyplývajícími z dvoustranných smluv o právní pomoci, druhá závazky z mnohostranných smluv o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin a třetí se týká uznávání dokladů vydaných ve státech, s nimiž nebyla uzavřena žádná smlouva (ostatní státy).
  1. Dvoustranné smlouvy o právní pomoci umožňují předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státu druhého smluvního státu bez dalšího ověření.
  2. Mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) stanoví jednotnou formu ověření listiny tzv. Apostilou (doložka v úředním jazyce státu, který ji vydává – jednotný vzor) s tím, že smluvní státy určí orgány, které doklady Apostilou opatří. Česká republika Apostilu vyžaduje. Informace o orgánu, který vydává Apostilu v jednotlivých členských státech jsou na www.hcch.net, konvence 12
  3. Ostatní státy

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala. Požadavky na ověření pravosti předložených dokladů dle jednotlivých států:

 • – ověření vysokoškolského diplomu Apostilou dle Haagské úmluvy
 • – ověření vysokoškolského diplomu se nevyžaduje, existuje smlouva o právní pomoci
 • – ověření vysokoškolského diplomu podle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala)

 

Stát, v němž byl diplom vydán
Orgán 1. stupně rozhodující o uznání Ověření diplomu
Afghánistán VVŠ B
Albánie VVŠ B
Alžírsko VVŠ B
Americká Samoa VVŠ A
Americké Panenské ostrovy VVŠ A
Andorra VVŠ A
Angola – Portugalsko VVŠ A
Anguilla – Velká  Británie VVŠ A
Antarktida VVŠ L
Antigua a Barduba VVŠ A
Americká Samoa VVŠ A
Argentina VVŠ A
Arménie VVŠ A
Aruba – Nizozemí VVŠ A
Austrálie VVŠ A
Ázerbájdžán VVŠ A
Bahamy VVŠ A
Bahrajn VVŠ L
Bailiwick of Guernsey – Velká  Británie VVŠ A
Bangladéš VVŠ L
Barbados VVŠ A
Belgie VVŠ B
Belize VVŠ A
Bělorusko VVŠ B
Benin VVŠ L
Bermudy – Velká  Británie VVŠ A
Bhútán VVŠ L
Bolivie VVŠ L
Bosna a Hercegovina VVŠ B
Botswana VVŠ A
Bouvetův ostrov VVŠ L
Brititish Antarctic Teritory – Velká  Británie VVŠ A
Britské Panenské ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Britské Šalamounovy ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Brunei Darussalam VVŠ A
Bulharsko VVŠ B
Burkina Faso VVŠ L
Burundi VVŠ L
Ceuta VVŠ L
Cookovy ostrovy VVŠ A
Čad VVŠ L
Černá Hora VVŠ B
Čína (jen Hongkong a Macao) VVŠ A
Dánsko VVŠ L
Dominika VVŠ A
Džibutsko VVŠ L
Egypt VVŠ L
Ekvádor VVŠ A
Eritrea VVŠ L
Estonsko VVŠ A
Etiopie VVŠ L
Faerské ostrovy VVŠ L
Falklandské ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Fidži VVŠ A
Filipíny VVŠ L
Finsko VVŠ A
Francie VVŠ B
Francouzské území Affars a Issas VVŠ A
Francouzská jižní území VVŠ L
Francouzská Polynésie VVŠ A
Gabon VVŠ L
Gambie VVŠ L
Ghana VVŠ L
Gibraltar – Velká  Británie VVŠ A
Grenada VVŠ A
Grónsko VVŠ L
Gruzie VVŠ B
Guam – USA VVŠ A
Guatemala VVŠ L
Guinea VVŠ L
Guinea-Bissau VVŠ L
Guadelupe – Francie VVŠ A
Guyana – Francie VVŠ A
Haiti VVŠ L
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy VVŠ L
Honduras VVŠ A
Chille VVŠ L
Chorvatsko VVŠ B
Indie VVŠ A
Indonésie VVŠ L
Irák VVŠ L
Irán VVŠ L
Irsko VVŠ A
Island VVŠ A
Itálie VVŠ A
Izrael VVŠ A
Jamajka VVŠ L
Japonsko VVŠ A
Jemen VVŠ B
Jihoafická republika VVŠ A
Jižní Georgie VVŠ L
Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Jordánsko VVŠ L
Kajmanské ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Kambodža VVŠ L
Kamerun VVŠ L
Kanada VVŠ L
Kapverdy VVŠ L
Katar VVŠ L
Kazachstán VVŠ A
Keňa VVŠ L
Kiribati VVŠ L
Kolumbie VVŠ A
Komorské ostrovy VVŠ A
Kongo VVŠ L
Kongo, demokratická republika VVŠ L
Korea VVŠ L
Korea lidově demokratická republika VVŠ B
Kostarika VVŠ L
Kréta VVŠ L
Kuba VVŠ B
Kuvajt VVŠ L
Kypr VVŠ B
Kyrgyzstán VVŠ B
Laos VVŠ L
Lesotho VVŠ A
Libanon VVŠ L
Libérie VVŠ A
Libyie VVŠ L
Lichtenštějnsko VVŠ A
Litva VVŠ A
Lotyšsko VVŠ A
Lucembursko VVŠ A
Macao VVŠ L
Madagaskar VVŠ L
Makedonie VVŠ B
Malajsie VVŠ L
Malawi VVŠ A
Maledivy VVŠ L
Mali VVŠ L
Malta VVŠ A
Maroko VVŠ L
Marshallovy ostrovy VVŠ A
Martinik VVŠ A
Mauritius VVŠ A
Mauretánie VVŠ L
Mayotte VVŠ L
Melilla VVŠ L
Menší odlehlé ostrovy USA VVŠ L
Mexiko VVŠ A
Mikronésie VVŠ L
Moldávie VVŠ B
Monako VVŠ A
Mongolsko VVŠ B
Montserrat – Velká  Británie VVŠ A
Mosambik – Portugalsko VVŠ A
Myanmar VVŠ L
Namibie VVŠ A
Nauru VVŠ L
Nepál VVŠ L
Niger VVŠ L
Nigérie VVŠ L
Nikaragua VVŠ L
Niue VVŠ A
Nizozemské Antily VVŠ A
Nizozemí VVŠ A
Norfolk VVŠ L
Norsko VVŠ A
Nová Kaledonie – Francie VVŠ A
Nový Zéland VVŠ A
Omán VVŠ L
Ostrov Man – Velká  Británie VVŠ A
Pákistán VVŠ L
Palau VVŠ L
Panama VVŠ A
Panenské ostrovy – Velká  Británie VVŠ A
Papua Nová Guinea VVŠ L
Paraguay VVŠ L
Peru VVŠ L
Pitcaim VVŠ L
Pobřeží slonoviny VVŠ L
Portugalsko VVŠ B
Puerto Rico – USA VVŠ A
Rakousko VVŠ B
Réunion – Francie VVŠ A
Rovníková Guinea VVŠ L
Rumunsko VVŠ B
Ruská federace VVŠ B
Rwanda VVŠ L
Řecko VVŠ B
Salvador VVŠ A
Samoa VVŠ A
San Marino VVŠ A
Saúdská Arábie VVŠ L
Senegal VVŠ L
Severní Mariany – USA VVŠ A
Seychely VVŠ A
Sierra Leone VVŠ L
Singapur VVŠ L
Somálsko VVŠ L
Spojené arabské emiráty VVŠ L
Srbsko VVŠ B
Srí Lanka VVŠ L
Středoafrická republika VVŠ L
Súdán VVŠ L
Suriname VVŠ A
Svatá Helena – Velká  Británie VVŠ A
Svatá Lucie VVŠ A
Svatý Kryštof a Nevis – Francie VVŠ A
Svatý Pierre a Miguelon – Francie VVŠ A
Svatý Tomáš VVŠ L
Svatý Vincenc a Grenadiny VVŠ A
Svazijsko VVŠ A
Sýrie VVŠ B
Šalamounovy ostrovy VVŠ L
Španělsko VVŠ B
Švédsko VVŠ A
Švýcarsko VVŠ B
Tádžikistán VVŠ L
Tanzanie VVŠ L
Thajsko VVŠ L
Tchaj-wan VVŠ L
Togo VVŠ L
Tokelau VVŠ L
Tonga VVŠ A
Trinidad a Tobago VVŠ A
Tunisko VVŠ A
Turecko VVŠ A
Turkmenistán VVŠ L
Turks a Caicos Island – Velká  Británie VVŠ L
Tuvalu VVŠ L
Uganda VVŠ L
Ukrajina VVŠ B
USA VVŠ A
Uruguay VVŠ L
Uzbekistán VVŠ B
Vánoční ostrov VVŠ L
Vanutu VVŠ L
Vatikán VVŠ L
Velká Británie – Persey VVŠ A
Venezuela VVŠ A
Vietnam VVŠ B
Východní Timor VVŠ L
Wallis a Futuna – Francie VVŠ A
Zambie VVŠ L
Zimbabwe VVŠ L

 

JAK ZAŘÍDÍM NOSTRIFIKACI SVÉHO STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA?

I u středoškolského vzdělání platí, že pokud potřebujete vyřídit tzv. „obecnou nostrifikaci“ s časově neomezenou platností pro všechny vysoké školy v ČR, na Filozofické fakultě vám s tím nepomůžeme. Obecnou nostrifikaci středoškolského vzdělání procesně zajišťuje dle stanovených pokynů (in english) Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy. Na FF UK Vám naopak pomůžeme v případě, že potřebujete středoškolské vzdělání nostrifikovat pouze pro potřeby studia na FF UK.