Studium

Podpora studentů v obtížných situacích

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si uvědomuje, že krajně citlivá a potenciálně traumatizující zkušenost se sexuálním obtěžováním, nátlakem či přímo násilím si žádá systém pomoci, jaký zohledňuje možnosti a přání obětí k jejich řešení. Důvěra, kterou nám studenti projevují v obtížných životních situacích, jichž přibylo s pandemickou krizí, je pro fakultu závazkem. I proto jsme přesvědčení, že v případě, že by se kterýkoliv člen studentské obce ocitl v nouzi, pod tlakem, anebo se dokonce stal obětí trestného činu, najde cestu k některé ze služeb, jež je mu FF UK připravena poskytnout. Jejich oporou jsou ověřené mechanismy pomoci, ale stojí za nimi živí a empatičtí lidé.

U vědomí zodpovědnosti za více než 6 tisíc studentek a studentů provozuje FF UK hned dvě podpůrná střediska: ​Poradenské centrum FF UK Hybernská a také Psychologické poradenské centrum FF UK. Obě poradny dokáží okamžitě reagovat na krizové situace i doporučovat další postup v případě dlouhodobějších problémů.

V ​Poradenském centru FF UK Hybernská se od samého začátku angažují studenti i absolventi FF UK s příslušnými specializacemi: psychologie a sociální práce. Spoluzakladatelkou ​Poradenského centra FF UK Hybernská je PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., expertka na sociální práci. Oběť sexuálního násilí či studentka nebo student potýkající se s osobní tragédií tedy má možnost zvážit, jak a s kým chce svůj problém řešit: zdali s kolegou a vrstevníkem, anebo s pedagogem a zároveň zástupcem vedení. FF UK je připravená poskytnout obětem sexuálního násilí i právní podporu.

V případě, že by studenti raději chtěli požádat o pomoc někoho mimo FF UK, zveřejňujeme seznam pomáhajících organizací, jejichž činnost je prověřená a služby, jež nabízejí, jsou na vysoké úrovni. Na pomoc obětem sexuálního násilí se zaměřují:

Bílý kruh bezpečí a jeho Linka pomoci obětem 116 006

proFem, o.p.s.

Persefona

Obětem domácího násilí pomáhají:

Acorus

Rosa – centrum pro ženy

Dále je možné vyhledat pomoci sítě intervenčních center ve všech krajích.

Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity. Podrobnosti a další odkazy jsou k dispozici na univerzitních stránce k sexuálnímu obtěžování. V případě, že vás obtěžuje student nebo studentka v rámci studia, je možné se obrátit na děkana/děkanku, který/která může zahájit disciplinární řízení. V případě, že vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi FF UK.

FF UK je také ve spojení s univerzitním Centrem Carolina i poradenskými centry na dalších fakultách. Na svoje služby vzájemně odkazujeme a podle kapacit si vzájemně vypomáháme. Výhledově připravujeme též zavedení funkce poradce děkana pro otázky diskriminace a sexuálního obtěžování.

V případě dotazů či jiných podnětů se, prosím, obracejte na Hanu Pazlarovou: hana.pazlarova@ff.cuni.cz