Nenech to být: platforma k oznamování

Aby Filozofická fakulta Univerzity Karlovy podporovala otevřený dialog mezi všemi členy a členkami akademické obce, provozuje platformu k podávání anonymních i neanonymních podnětů ke zlepšení pracovního prostředí, psychické pohody zaměstnanců, akademiků a studentů, či oznamování nevhodného chování, či ohrožujícího dění.

V roce 2022 také vedení fakulty zveřejnilo stanoviska a závazná pravidla k projevům šikany, sexuálnímu obtěžování, zneužití autority, na jejichž základě vyjadřuje přístup nulové tolerance ke zmíněnému nevhodnému chování jakéhokoliv člena, či členky akademické obce.

Podnět může podat kdokoli z fakulty: zaměstnanci, vyučující, vědečtí pracovníci, studující, či absolventi a bývalí zaměstnanci.  

Jak zadat podnět do aplikace?

Pokud se stanete svědky, či obětí nevhodného chování, využijte prosím jednu z následujících možností oznámení incidentu: 

 1. Zadejte podnět skrze elektronickou aplikaci Nenech to být (NNTB). Je možné jej zadat i anonymně a je třeba vybrat, zda bude adresován
  • podnět pro základní kontaktní osoby Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – děkanka FF UK (Eva Lehečková) a proděkanka pro studium a přijímací řízení FF UK (Andrea Hudáková), ombudsmanka FF UK (Pavla Špondrová);
  • ombudsmance FF UK (Pavla Špondrová);
  • studentské zástupkyni v Akademickém senátu FF UK (Anna Schubertová);
  • studentskému zástupci v Akademickém senátu FF UK (Ondřej Černý).   
 2. Kontaktní osoby s výjimkou ombudsmanky FF UK nemají pravomoci řešit všechna témata v aplikaci. Každá z nich má dedikovaná témata, kterými se ze své pozice může zabývat:
  • ombudsmanka FF UK: všechna témata;
  • děkanka FF UK: pracovně-právní problematika (zejm. kategorie Podezření na krádeže, korupci nebo zpronevěru; Nedodržování BOZP, bezpečnostní rizika; Porušení zákona či zákoníku práce) a kategorie Nápady na zlepšení
  • proděkanka pro studium a přijímací řízení FF UK: studijní záležitosti (zejm. kategorie Jiné, témata, která se týkají studia, přijímacího řízení a studentské problematiky);
  • studentští zástupci v Akademickém senátu FF UK: jsou mezičlánkem v komunikaci s paní ombudsmankou. Jde o první kontakt v případě, že (zejm.) studenti chtějí využít možnosti komunikace se studenty. Podněty však neřeší, pouze konzultují a po schválení s nahlašovatelem/kou pak postupují podnět paní ombudsmance.   
 3. Můžete též kontaktovat ombudsmanku Univerzity Karlovy dr. Kateřinu Šámalovou, kontaktní informace najdete zde, postup pro podání podnětu pak zde.

Co se s podnětem bude dít dál?

Způsob vyřízení podnětu bude stanoven podle toho, co je jeho obsahem.   

 • Podněty konkrétní povahy, týkající se např. jednání konkrétní osoby, budou prověřeny a bude naší snahou najít řešení situace. V součinnosti všech zainteresovaných stran je možné dále postupovat například rozhovorem s osobou, proti níž podnět směřuje či mediací (vždy ale po předchozím souhlasu autora podnětu s postupem).  Úkolem systému není vést vyšetřování ani provádět dokazování v rozsahu běžném např. pro soudní řízení. V rámci vyřizování podnětu ale bude nezbytné zjistit stanovisko všech zúčastněných osob a ověřit okolnosti, které oznamovatel považoval za závažné.   
 • Podněty obecné povahy, týkající se např. pracovního prostředí na fakultě, budou prověřeny do takové míry, do jaké je to možné s ohledem na jejich obecnost, a mohou posloužit pro přijímání systémových opatření.  

V obou případech tak budou činěny kroky směřující k vyřešení situace a ochraně oběti, pokud je potřeba.   

Všechny podněty budou vyřizovány na základě následujících principů:

 • Důvěra. Cílem je nastavit systém, v němž se lidé nebojí napsat o svých problémech.  
 • Otevřenost. S podnětem může přijít kdokoliv. Podněty jsou přijímány neanonymní i anonymní (podle rozhodnutí autora podnětu).  
 • Rychlost. Naší snahou bude řešit podněty v nejkratších možných lhůtách a průběžně podatele informovat o vývoji.   
 • Diskrétnost. Celý systém funguje na zásadě přísné mlčenlivosti, která neplatí jen tehdy, je-li to s podatelem výslovně odsouhlaseno.   
 • Podpora. Všechny osoby, které podněty zpracovávají, prošly školením krizové intervence a mají podporu psychologické a konzultační supervize z katedry psychologie Filozofické fakulty. Jejich cílem je poskytnout podporu těm, kteří ji potřebují, či je odkázat na odbornou pomoc.   
 • Presumpce neviny. Ctíme zásadu presumpce neviny, což ale neznamená, že se nesnažíme zjistit, co se ve skutečnosti událo. Uděláme vše proto, abychom podnět řádně vyřešili. 

Kdo má přístup k obsahu podnětu v aplikaci?

Systém NNTB spravuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a provozovatel systému nemá k datům přístup. K podnětu má přístup pouze osoba, jíž je podnět adresován. Se souhlasem toho, kdo podnět podal, může být obsah podnětu za účelem jeho řešení sdělen dalším osobám (např. děkance, v případě, že podnět vyžaduje přijetí dalších opatření). 

 • Anonymní podněty. Naprosto respektujeme fakt, že v některých případech se oznamovatel obává sdělit své jméno, a akceptujeme i podněty podané anonymně. V některých případech ale anonymní forma podnětu může zkomplikovat nebo i znemožnit jeho prověření. Vyhrazujeme si také právo ověřovacími otázkami zkontrolovat, zda tazatel skutečně pochází z naší fakulty.   
 • Po podání podnětu obdrží adresát podnětu obdrží e-mail s upozorněním na nový podnět. Co nejdříve začne podnět řešit, komunikovat s oznamovatelem a postupovat podle povahy podnětu. Každý z adresátů je vázán mlčenlivostí, všechny podněty jsou archivovány a jejich množství i povaha jsou pravidelně vyhodnocovány s cílem zlepšit pracovní i studijní prostředí na fakultě.