Ombuds kancelář a ombudsman/ka FF UK

Co má na starost ombuds kancelář?

Ombuds kancelář je nezávislým orgánem, který řeší otázky etiky, rovného zacházení a příležitostí, diskriminace a konfliktních situací na půdě FF UK. Poskytuje podporu pro studující, zaměstnané a pracující osoby na fakultě. 

Na kancelář se můžete obrátit:  

 • emailem nebo telefonicky, 
 • prostřednictvím osobní schůzky v dohodnutém termínu nebo návštěvou v konzultačních hodinách, 
 • prostřednictvím platformy Nenech to být

Ombuds kancelář se nevěnuje pouze vyhodnocování problematických situací, ale také jejich prevenci a nastolováním bezpečného a podporujícího akademického prostředí a vzdělávání, a to například vydáváním doporučení k praxi. 

S čím se mohu na ombudsmanku FF UK obrátit?

Na ombuds kancelář se můžete obrátit, pokud jste se setkali/y:

 • s neetickým zacházením na akademické půdě FF UK či podezřením na porušování etického kodexu.
 • s diskriminací na základě genderu, etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženské či politické orientace, zdravotního stavu (včetně psychických a psychiatrických poruch), ableismu, ageismu či ekonomické situace.
 • s nevhodným a nerovným jednáním, šikanou, mobbingem (šikana v kolektivu), bossingem (šikana ze strany vedení) a sexuálním obtěžováním či násilím, a jinými případy nevhodného a nerovného jednání.
 • s nečinností orgánů či míst, které měly konat (např. se oznamující osoba obrátila na určitý univerzitní orgán, jako je studijní oddělení, katedru, proděkana/ku a nesetkal/a se s reakcí či řešením podnětu).
 • s podněty a doporučeními ke zlepšení.

Oznámení je možné podávat přes platformu Nenech to být, která poskytuje možnost anonymity. Další variantou je kontaktování ombudsmanky e-mailem, telefonicky nebo v konzultačních hodinách. Od prvního kontaktu by měla být oznamující osoba do 7 dnů informována o návrhu dalšího postupu.

Po prvotním kontaktu je zpravidla vhodné uskutečnit osobní schůzku s ombudsmankou, je možné ji uskutečnit i distančně. Ombudsmanka se zpravidla potřebuje doptat na další potřebné informace, stejně jako oznamujícím osobám jsou z její strany poskytnuty další informace, aby se mohly rozhodnout, jak oznámené jednání dále řešit. Situace každé osoby je jedinečná, stejně jako její potřeby, proto ombuds kancelář přistupuje ke každé osobě individuálně. I tak ale existuje jednoduchý rámec postupu, který je při každé úvodní schůzce dodržován.

Na osobní schůzce je cílem zachovat bezpečný prostor. Ombudsmanka si při ní může zapisovat poznámky, které slouží pouze k pozdějšímu dotazování, nikoliv sběru informací o dané osobě, ombudsmanka je vázaná mlčenlivostí, vše na schůzce řečené je důvěrné, pokud nebude domluveno jinak.

Je naprosto na oznamující osobě, jak do hloubky oznamované jednání popíše. Není nutné při první schůzce slyšet jména nebo názvy konkrétních pracovišť.  

Jako první dostává prostor oznamující osoba, aby popsala svou situaci. Společně jsou poté identifikována očekávání a ze strany ombudsmanky je nastíněn možný další postup. Je jen na oznamující osobě, jak se dál rozhodne postupovat. I po schůzce (nebo i kdykoliv později) má vždy možnost se rozhodnout žádné další kroky nepodnikat a vyhodnocování oznámení ukončit.

Další kroky, které ombudsmanka navrhuje nebo volí se tedy odvíjí od vůle oznamující osoby. Může jít o kontaktování osoby ve vedení konkrétní základní součásti (tzv. metoda early conflict resolution), ombuds osoba se také může sejít s označenou osobou a situaci s ní projednat. Je možné též zprostředkovat mediační setkání, i v oddělené formě, zprostředkovat jednání o omluvě či hledání jiného nápravného mechanismu. V některých případech je nezbytné věc předat vedení fakulty k dalšímu postupu, vše samozřejmě, jak již bylo řečeno, po schvální oznamující osobou.

Po vyhodnocení oznámení je ombudsmankou zpracována Závěrečná zpráva o vyhodnocení oznámení. Všechny zainteresované osoby či strany mají možnost její text připomínkovat. Tato zpráva je následně předložena děkance k informaci a případnému dalšímu postupu. Děkanka i osoby jí pověřené jsou též vázány povinností mlčenlivosti. Součástí zpráv je však co nejméně citlivých informací a ideálně žádné identifikační údaje, které by mohly narušit ochranu oznamujících osob. K vyhodnocení by mělo dojít do 30 dnů, v případě složitějších oznámení do 60 dnů. V případě, že jsou přijímána dlouhodobá opatření nebo je větší počet zúčastněných osob a není možné uvedené lhůty dodržet, je třeba o tomto informovat děkanku a vypracovat alespoň stručnou průběžnou zprávu, která je poskytnuta oznamujícím osobám nebo je nutné́ zajistit jejich informování jinou cestou (např. komunikace vedoucí/ho základní součásti).

Vize

Filozofická fakulta UK vytváří, udržuje a nabízí všem studujícím i zaměstnaným osobám zdravé, podporující a pozitivní prostředí, v rámci kterého jsou chráněny a rozvíjeny hodnoty lidské důstojnosti, lidských práv, nenásilí, férovosti, spolupráce a dialogu.

Mise

Filozofická fakulta UK usiluje o vytvoření takového prostředí, ve kterém vedle dosahování skvělých studijních a akademických výsledků bude radost studovat i pracovat a studující i zaměstnané osoby se budou cítit bezpečně, svobodně a rovnoprávně při realizaci svých studijních i pracovních povinností a cílů.

Pilíře práce

Naše práce stojí na čtyřech pilířích, které jsou zároveň i cíli, o které se na fakultě kancelář zasazuje a svou činností se jich snaží dosáhnout:

 • Otevřené a jasné definování hodnot a cílů prostřednictvím interních předpisů, včetně úpravy procesních postupů, sladění interních předpisů s Etickým kodexem UK a dalšími předpisy.
 • Přihlášení se fakulty jako celku a jejího vedení k hodnotám a cílům prostřednictvím prohlášení vedení fakulty, podporou aktivit v této oblasti, účastí v institucionálním zabezpečení či spoluprací s dalšími klíčovými hráči a hráčkami v této oblasti.
 • Jasné stanovení toho, jaké prostředí fakulta očekává, tvoří a bude podporovat prostřednictvím řešení konkrétních problematických situací, školení, workshopů, vzdělávacích akcí, informačních balíčků pro nejširší publikum i specificky pro jednotlivé cílové skupiny.
 • Dodržování mlčenlivosti a zároveň informování o činnosti Ombuds kanceláře, řešených případech a přijatých opatřeních či doporučeních.
 • Vnímání potřeb oznamujících osob a respektování jejich zkušenosti prostřednictvím různých nástrojů, např. dotazníkového šetření, výzkumů, auditu, informací z terénu či prostřednictvím průběžného anonymního nahlašování.
 • Systém hodnot, cílů a procesních postupů je vytvářen na základě znalosti prostředí a analýzy a rozkrývání mechanismů existujících jevů, které jsou vnímány jako problematické, a za využití příkladů dobré praxe z jiných institucí.
 • Systém hodnot, cílů a procesních postupů, včetně možných sankcí a následků, je všeobecně znám a je srozumitelný, všechny osoby mají dostatek informací o tom, jaké jednání a chování se od nich v rámci dodržování interních pravidel očekává.
 • Při realizaci různých preventivních opatření se zohledňuje dosažené vědění v této oblasti a jednotlivým zúčastněným se nabízí co nejširší škála nástrojů řešení (dialog, zpětná vazba, anonymní nahlašování, doprovázení dotčených osob, schránka důvěry, konzultace, systém otevřených dveří, omezování netransparentnosti, podpůrné skupiny a kruhy, školení, workshopy, přednášky, diskuse, možnost klást dotazy a požadovat odpovědi, nastavení pravidel pro navazování intimních vztahů mezi osobami v různém hierarchickém postavení atd.)
 • Všechny osoby mají dostatek informací o tom, jaká jsou jejich práva, možnosti ochrany a konkrétního postupu při řešení problematických situací.
 • Systém nabízí bezpečné prostředí pro řešení různých typů problémů a situací, podmínkou postupu v řešení je souhlas oznamujících osob.
 • Postup vychází z artikulovaných potřeb osob dotčených, např. anonymní nahlašování, zprostředkování dialogu, možnost neúčasti na prošetřování, nabídka zprostředkování dalších podpůrných služeb, např. psychologická, psychoterapeutická pomoc, spolupráce s neziskovým sektorem a poskytovateli sociálních a právních služeb
 • Postup při hledání řešení vychází z potřeb oznamujících osob, které mohou být různé, od vyjasnění pozic, odsouzení nevhodného jednání odpovědné osoby až případné vyvození odpovídajících důsledků a uložení sankcí či povinností.
 • Nastavování celého systému prevence, řešení problémů a vytváření bezpečného prostředí se realizuje na základě nezávislosti ombudsmanské pozice, artikulace potřeb jednotlivých cílových skupin a prostřednictvím dialogu všech zúčastněných.
 • Při koncipování sankčního systému jsou zahrnovány prvky restorativního řešení konfliktů, včetně zprostředkování dialogu, uložení povinnosti vzdělávání či absolvování kurzů pro posílení sociálních či pedagogických kompetencí apod.
 • Odpovědnost a kompetence jsou srozumitelně stanoveny a respektovány na všech úrovních akademické hierarchie
 • Je podporován a rozvíjen dialog všech zúčastněných: studujících, osob zaměstnaných, akademických pracujících, fakultních orgánů a akademické samosprávy, včetně dobrovolných a neformálních spolků či ad hoc uskupení

Kontaktní údaje ombuds kanceláře a konzultační hodiny

Oznamovací platforma Nenech to být

ombudsmanka@ff.cuni.cz
+420 778 532 153
místnost S160, pondělky 15:00–17:00
nám. Jana Palacha 1/2, 110 00 Praha 1

Mgr. et Mgr. Pavla Špondrováombudsmanka FF UK
Pavla Špondrová pochází z Brna, žije s rodinou v Praze. Vystudovala sociologii, politologii a právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví v roce 2009 vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování, pracovala jako asistentka soudce a advokátní koncipientka, nyní je advokátkou. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (např. Liga lidských práv, Fórum 50 %, Otevřená společnost) a akademií (např. NKC-Gender a věda, Sociologický ústav AV ČR nebo genderová studia Fakulty humanitních studií UK), účastní jednání poradních orgánů vlády či školí v oblasti lidských práv a rovného zacházení. Má ráda lidi, rodinu, smysluplné trávení volného času, propojování dospělých a dětských světů, sport, politiku, kulturu a víru, pravdu, lásku a naději… a svobodu a rovnost