Komise FF UK

Komise – společné poradní orgány Akademického senátu FF UK a děkana fakulty

Předsedy komisí jmenuje se souhlasem senátu děkan. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy. Další členy komise může jmenovat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana. Každá komise má zřízenu svoji webovou stránku v rámci fakultních webových stránek. Předseda komise odpovídá za jejich aktualizaci a za zveřejňování zápisů z jednání komise a dalších materiálů.

Přehled zřízených komisí

Zrušené komise

 • pro IT – sloučena s knihovní komisí do komise pro informační zdroje
 • náhradová a likvidační – sloučena s hospodářskou komisí
 • knihovní – sloučena s komisí pro IT do komise pro informační zdroje

Pracovni skupiny

Pracovní skupina k řešení mimořádné finanční situace na FFUK

 • Koordinátor (sem prosím směřujte případné podněty): Jan Sládek (jan.sladek@ff.cuni.cz)
 • Členové: Jan Wiendl, Jiří Vinopal, Denisa Šebestová, Richard Biegel, Jan Čermák, Jan Chromý

 

Základní organizační informace k činnosti komisí

Výňatek ze statutu FF UK

Čl. 12 Poradní orgány děkana a senátu

 1. Stálými poradními orgány děkana jsou Kolegium děkana (dále jen „kolegium”) a Rozšířené kolegium děkana (dále jen „rozšířené kolegium“). Členy kolegia jsou proděkani, tajemník fakulty a případně další osoby jmenované děkanem. Předseda senátu, nebo jím určený zástupce z řad členů senátu, je oprávněn zúčastnit se jednání kolegia. Členy rozšířeného kolegia jsou členové kolegia, předseda senátu, nebo jím určený zástupce, zástupce studentů, ředitel Knihovny fakulty, zástupce největší odborové organizace působící na fakultě a případně další osoby jmenované děkanem.
 2. Stálým poradním orgánem děkana pro koncepční otázky dlouhodobého rozvoje fakulty je Koncepční grémium děkana (dále jen „koncepční grémium“). Podrobnosti o členství v koncepčním grémiu a o jeho činnosti stanoví opatření děkana, k němuž se před jeho vydáním vyjadřuje senát.
 3. Společnými poradními orgány děkana a senátu jsou komise fakulty. O zřízení, zrušení a případně sloučení či splynutí komisí rozhoduje na návrh alespoň jedné třetiny členů senátu nebo na návrh děkana senát. Vždy se zřizují komise hospodářská, komise legislativní, komise studijní, komise pro vědu, komise stipendijní a komise evaluační. Vymezení působnosti a pravomocí jednotlivých komisí stanoví vnitřní předpisy fakulty a opatření děkana, jehož návrh před jeho vydáním schvaluje senát.
 4. Předsedy komisí jmenuje a odvolává se souhlasem senátu děkan. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy, které mohou také odvolat. Další členy komise může jmenovat a odvolat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana. Členství v komisi se lze kdykoli vzdát, vzdání je účinné dnem oznámení předsedovi komise, který toto sdělí senátu a děkanovi, resp. v případě předsedy komise dnem oznámení děkanovi, který toto sdělí senátu. Funkční období předsedů a všech členů komisí končí s ustavujícím zasedáním nově zvoleného senátu.
 5. Zasedání komisí a podkladové materiály pro tato zasedání nejsou veřejně přístupné. Předseda komise může na zasedání přizvat hosty. Z každého zasedání komise, se pořizuje zápis. Komise vypracovávají každý rok výroční zprávy o své činnosti, které předkládají děkanovi a senátu. Podrobná pravidla pro činnost a jednání komisí může po dohodě se senátem stanovit děkan.
 6. Zápisy z jednání stálých poradních orgánů děkana a společných poradních orgánů děkana a senátu se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu AS FF UK

Čl. 11 Komise

O předsedech komisí a členech komisí jmenovaných senátem jedná a tajně hlasuje senát prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, nebo hlasovacími lístky zpravidla na svém ustavujícím zasedání. Tajné hlasování zajišťuje a výsledek zjišťuje tříčlenná volební komise z řad členů senátu. Návrhy na členy komisí jmenovaných senátem mohou předkládat pouze členové senátu. Přijetí každého návrhu je podmíněno souhlasem navrhovaného. Jmenováni za členy komisí jmenovaných senátem jsou kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los; losování provede některý z členů volební komise.