Disciplinární komise

seznam členů e-mail: disciplinarni@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí o jejich vyřízení děkanovi. Další podrobnosti o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty.

 

Výňatek ze statutu FF UK

Čl. 15 Disciplinární komise fakulty

  1. Disciplinární komise[1] fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
  2. Další podrobnosti o Disciplinární komisi fakulty a o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty.

[1] § 31 zákona o vysokých školách.