Oddělení vědy

Kontakty na zaměstnance

Pro agendu habilitačních a jmenovacích řízení využívejte přednostně e-mail vrak@ff.cuni.cz.

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
jan.cermak@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny po domluvě.
+420 221 619 395

Vedoucí oddělení

Mgr. Marcela Bubelová
marcela.bubelova@ff.cuni.cz
 • vedoucí oddělení
 • příspěvky na cestovní výdaje v rámci Vědecké rady a habilitačních a jmenovacích řízení
 • oborové rady
+420 221 619 332
Chat v MS TEAMS

Koordinátoři akademických kvalifikací a VR FF UK

Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.
roman.zatko@ff.cuni.cz

Pro agendu habilitačních a jmenovacích řízení využívejte přednostně e-mail
vrak@ff.cuni.cz.
 • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem
 • Vědecká rada FF UK
 • čestné vědecké hodnosti
Dostupný pouze v úředních dnech (út, st, čt).
+420 221 619 305
Mgr. Jana Pavlíčková
jana.pavlickova@ff.cuni.cz
 
Na rodičovské dovolené.

Referent hodnocení

Bc. Dominik Stříbrný
dominik.stribrny@ff.cuni.cz
 • hodnocení akademických pracovníků
 • Vědecká rada FF UK
 • Cooperatio
+420 221 619 392

Referát akreditací – kontakty na pracovníky zde


Agenda Oddělení vědy je dána Organizačním řádem děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oddělení zajišťuje zejména:

 • agendu oborových rad doktorských studijních programů,
 • všestrannou podporu systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity a fakulty,
 • organizaci fakultního hodnocení akademických a vědeckých pracovníků podle kariérního řádu fakulty a souvisejících předpisů,
 • organizaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • agendu čestných hodností,
 • administrativní agendu činnosti Vědecké rady fakulty,
 • administrativní podporu vzniku a případného ukončení činnosti fakultních center a jejich evidenci,
 • prostřednictvím Referátu akreditací:
  • organizační a administrativní asistenci při přípravě materiálů pro institucionální akreditaci, pro akreditace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia, pro akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a materiálů nezbytných pro udělení či rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace,
  • agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • přípravu studijních plánů zveřejněných v databázi na internetových stránkách fakulty v souladu s akreditacemi a oprávněními uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace a u bakalářských a navazujících magisterských studijních plánů zároveň zavádění skupin předmětů do SIS.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha,
přízemí, místnost 4


Úřední hodiny

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:00
čtvrtek 14:00–16:00

Mimo úřední hodiny pouze po domluvě.

Zrušení úředních hodin:
14. 5. (Rektorský sportovní den)
16. 5. (z organizačních důvodu)

Důležité odkazy

Předpisy FF UK
Úřední deska