Vědecká rada

KONTAKT

Mgr. Ondřej Vrabeľ

Oddělení vědy

+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Vědecká rada FF UK je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem.

V působnosti rady je zejména:

  1. projednávání dlouhodobých záměrů fakulty v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti, investiční politiky, ekonomiky a dalších otázek koncepční povahy,
  2. schvalování studijních programů, které budou na fakultě uskutečňovány,
  3. vykonávání působnosti v řízení jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem a vnitřními předpisy univerzity, jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam a profesorů emeritních,
  4. projednávání zásadních a koncepčních otázek, týkajících se spolupráce fakulty s českými a zahraničními vědeckými, pedagogickými a dalšími institucemi a jinými právními subjekty,
  5. projednávání a vyjadřování se k dalším otázkám, které radě předloží děkan nebo jím pověřený proděkan, nebo člen rady podle zásad uvedených v 5.3 Jednacího řádu VR FF UK v Praze, a k otázkám, o nichž tak stanoví jiný vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.
  6. sdělení, které se obsahem týká pouze explicitně vyjmenované působnosti rady může písemně podat radě každý člen akademické obce fakulty. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o formě projednání tohoto podnětu či sdělení hlasováním.

Jednání Vědecké rady FF UK organizačně zajišťuje Oddělení vědy.

Zasedání VR FF UK se zpravidla konají 3. čtvrtek v měsíci vždy od 10:00 v m.č. 104.

Datum 

 Pozvánka

Program

Zápis 

18.10. 2018  Pozvánka Program Zápis
15.11. 2018  Pozvánka Program Zápis 
13.12. 2018  Pozvánka Program Zápis 
17. 1. 2019  Pozvánka Program Zápis 
21. 2. 2019  Pozvánka Program Zápis
21. 3. 2019  Pozvánka Program Zápis
25. 4. 2019  Pozvánka  Program Zápis 
16. 5. 2019  Pozvánka Program Zápis 
20. 6. 2019  Pozvánka Program Zápis (návrh) 
19. 9. 2019  Pozvánka  Program