Vědecká rada

Vědecká rada FF UK je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem.

V působnosti rady je zejména:

  1. projednávání dlouhodobých záměrů fakulty v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti, investiční politiky, ekonomiky a dalších otázek koncepční povahy,
  2. schvalování studijních programů, které budou na fakultě uskutečňovány,
  3. vykonávání působnosti v řízení jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem a vnitřními předpisy univerzity, jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam a profesorů emeritních,
  4. projednávání zásadních a koncepčních otázek, týkajících se spolupráce fakulty s českými a zahraničními vědeckými, pedagogickými a dalšími institucemi a jinými právními subjekty,
  5. projednávání a vyjadřování se k dalším otázkám, které radě předloží děkan nebo jím pověřený proděkan, nebo člen rady podle zásad uvedených v 5.3 Jednacího řádu VR FF UK, a k otázkám, o nichž tak stanoví jiný vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.
  6. sdělení, které se obsahem týká pouze explicitně vyjmenované působnosti rady může písemně podat radě každý člen akademické obce fakulty. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o formě projednání tohoto podnětu či sdělení hlasováním.

Seznam členů Vědecké rady FF UK

Zápisy z jednání Vědecké rady FF UK (viz níže)

Předpisy Vědecké rady FF UK:

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UK

Opatření děkana č. 17/2020 Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku a pro jednání a hlasování mimo zasedání za pomoci prostředků komunikace na dálku

 

Harmonogram zasedání Vědecké rady FF UK

Jednání Vědecké rady FF UK organizačně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Zasedání VR FF UK se zpravidla konají 3. čtvrtek v měsíci vždy od 10.00 hodin v místnosti č. 104.

AKTUÁLNĚ: Zasedání Vědecké rady FF UK dne 16. 6. 2022 se koná prezenčně v místnosti 104.

Akademický rok 2021-2022

Datum zasedání Pozvánka Odkaz na on-line zasedání Program Zápis
21. 10. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
18. 11. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
16. 12. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
20. 1. 2022 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
17. 2. 2022 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
17. 3. 2022 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
21. 4. 2022 Pozvánka Prezenční zasedání Program Zápis
19. 5. 2022 Pozvánka Prezenční zasedání Program Zápis (návrh)
16. 6. 2022 Pozvánka Prezenční zasedání Program
15. 9. 2022

 

 

Akademický rok 2020-2021

Datum zasedání Pozvánka Odkaz na on-line zasedání Program Zápis
15. 10. 2020 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
19. 11. 2020 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
17. 12. 2020 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
21. 1. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
18. 2. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
18. 3. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
15. 4. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
20. 5. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
17. 6. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis
16. 9. 2021 Pozvánka On-line zasedání (již skončilo) Program Zápis

Akademický rok 2019-2020

17.10. 2019  Pozvánka Program Zápis
21.11. 2019  Pozvánka Program Zápis
12.12. 2019 Pozvánka Program Zápis
16. 1. 2020 Pozvánka Program Zápis
20. 2. 2020 Zrušeno Zrušeno Zrušeno
19. 3. 2020 Zrušeno Zrušeno Zrušeno
23. 4. 2020 Zrušeno Zrušeno Zrušeno
21. 5. 2020 Pozvánka Program Zápis
18. 6. 2020 Pozvánka Program Zápis
17. 9. 2020 Zrušeno Zrušeno Zrušeno

Akademický rok 2018-2019

18.10. 2018  Pozvánka Program Zápis
15.11. 2018  Pozvánka Program Zápis 
13.12. 2018  Pozvánka Program Zápis 
17. 1. 2019  Pozvánka Program Zápis 
21. 2. 2019  Pozvánka Program Zápis
21. 3. 2019  Pozvánka Program Zápis
25. 4. 2019  Pozvánka  Program Zápis 
16. 5. 2019  Pozvánka Program Zápis 
20. 6. 2019  Pozvánka Program Zápis
19. 9. 2019  Pozvánka Program  Zápis