Vědecká rada

Zasedání VR FF UK se zpravidla konají 3. čtvrtek v měsíci vždy od 10:00 v m.č. 104

Webová stránka je v rekonstrukci. 

Vědecká rada FF UK je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem.

V působnosti rady je zejména:

  1. projednávání dlouhodobých záměrů fakulty v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti, investiční politiky, ekonomiky a dalších otázek koncepční povahy,
  2. schvalování studijních programů, které budou na fakultě uskutečňovány,
  3. vykonávání působnosti v řízení jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem a vnitřními předpisy univerzity, jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam a profesorů emeritních,
  4. projednávání zásadních a koncepčních otázek, týkajících se spolupráce fakulty s českými a zahraničními vědeckými, pedagogickými a dalšími institucemi a jinými právními subjekty,
  5. projednávání a vyjadřování se k dalším otázkám, které radě předloží děkan nebo jím pověřený proděkan, nebo člen rady podle zásad uvedených v 5.3 Jednacího řádu VR FF UK v Praze, a k otázkám, o nichž tak stanoví jiný vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.
  6. sdělení, které se obsahem týká pouze explicitně vyjmenované působnosti rady může písemně podat radě každý člen akademické obce fakulty. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o formě projednání tohoto podnětu či sdělení hlasováním.

Jednání Vědecké rady FF UK organizačně zajišťuje Oddělení vědy.

 

Datum     
18.10. 2018  Pozvánka; Program  Zápis 
18.10. 2018     
15.11. 2018     
13.12. 2018     
17. 1. 2019     
21. 2. 2019     
21. 3. 2019     
25. 4. 2019     
16. 5. 2019     
20. 6. 2019  Pozvánka  
19. 9. 2019