Habilitační řízení

V rámci habilitačního řízení na FF UK uchazeč prokazuje pedagogickou a vědeckou způsobilost a praxi k získání akademického titulu „docent“. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška před Vědeckou radou FF UK. V České republice je docentura povinným předstupněm k získání titulu „profesor“. Po splnění základních kritérií je možné habilitační řízení zahájit (délka řízení se pohybuje v rozmezí několika měsíců až jednoho roku).

Detailní informace pro uchazeče, předsedu oborové rady, oponenty a habilitační komisi jsou umístěny v jednotlivých sekcích níže.


Rozcestník:

UCHAZEČ

PŘEDSEDA OBOROVÉ RADY

OPONENT

HABILITAČNÍ KOMISE

PŘEDPISY

EVIDENCE ŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH OBORŮ


Postup habilitačního řízení na FF UK

  • Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami,
  • po kontrole materiálů oznámí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zahájení řízení Rektorátu UK a osloví předsedu oborově nejbližší oborové rady doktorského studijního programu, aby sestavil návrh habilitační komise,
  • poté, co návrh projde Kolegiem děkana, je postoupen na Vědeckou radu FF UK, která schvaluje komisi a vybírá téma habilitační přednášky,
  • komise ustanoví tři oponenty, kteří vypracovávají oponentské posudky na habilitační práci uchazeče,
  • po získání všech tří posudků se schází habilitační komise, která zhodnotí vědeckou a pedagogickou způsobilost uchazeče a vyjádří se k dalšímu postupu habilitačního řízení,
  • řízení dále postupuje na Vědeckou radu FF UK, kde uchazeč přednese svou habilitační přednášku; Vědecká rada FF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas s postupem habilitačního řízení před Kolegium rektora UK,
  • Kolegium rektora návrh odsouhlasí, nebo jej může postoupit k dalšímu vyjádření na Vědeckou radu UK,
  • po projednání je uchazeč jmenován docentem (zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce), v opačném případě se řízení zastavuje.

Působnost předpisů

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Marcela Bubelová

Kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK