Habilitační řízení

V rámci habilitačního řízení na FF UK uchazeč prokazuje pedagogickou a vědeckou způsobilost a praxi k získání akademického titulu „docent“. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška před Vědeckou radou FF UK. V České republice je docentura povinným předstupněm k získání titulu „profesor“. Po splnění základních kritérií je možné habilitační řízení zahájit (délka řízení se pohybuje v rozmezí několika měsíců až jednoho roku).

Detailní informace pro uchazeče, předsedu oborové rady, oponenty a habilitační komisi jsou umístěny v jednotlivých sekcích níže.


Rozcestník:

UCHAZEČ

PŘEDSEDA OBOROVÉ RADY

OPONENT

HABILITAČNÍ KOMISE

PŘEDPISY

EVIDENCE ŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH OBORŮ


Postup habilitačního řízení na FF UK

 • Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami,
 • po kontrole materiálů oznámí Oddělení vědy zahájení řízení Rektorátu UK a osloví předsedu oborově nejbližší oborové rady doktorského studijního programu, aby sestavil návrh habilitační komise,
 • poté, co návrh projde Kolegiem děkana, je postoupen na Vědeckou radu FF UK, která schvaluje komisi a vybírá téma habilitační přednášky,
 • komise ustanoví tři oponenty, kteří vypracovávají oponentské posudky na habilitační práci uchazeče,
 • po získání všech tří posudků se schází habilitační komise, která zhodnotí vědeckou a pedagogickou způsobilost uchazeče a vyjádří se k dalšímu postupu habilitačního řízení,
 • řízení dále postupuje na Vědeckou radu FF UK, kde uchazeč přednese svou habilitační přednášku; Vědecká rada FF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas s postupem habilitačního řízení před Kolegium rektora UK,
 • Kolegium rektora návrh odsouhlasí, nebo jej může postoupit k dalšímu vyjádření na Vědeckou radu UK,
 • po projednání je uchazeč jmenován docentem (zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce), v opačném případě se řízení zastavuje.

Působnost předpisů

 • Habilitační práce odevzdané a obhájené po 1.2.2017 jsou v souladu s Opatřením rektora č. 13/2017 a Opatřením rektora č. 72/2017 zveřejněny v Digitálním repozitáři UK
 • Řízení zahájená po 1. 5. 2023 se řídí Opatřením Rektora 20/2023. Na řízení zahájená před tímto datem se vztahuje Opatření Rektora 35/2019.
 • Sdělení děkanky č. 1/2024 Požadavky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obory realizované na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nabývá platnost 1. 5. 2025.

Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.

Kontakt: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky Oddělení vědy
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK