Čestné doktoráty

Doctor honoris causa (ve zkratce „Dr.h.c.“) je titul, který může univerzita udělit osobnostem, jež se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Rektor následně (po projednání Kolegiem rektora a Vědeckou radou univerzity rozhoduje o udělení či neudělení titulu. Pokud rektor rozhodne kladně (a kandidát souhlasí), následuje slavnostní promoce, kde je čestný doktorát udělen.

Návrh na udělení čestného doktorátu podává děkan fakulty rektorovi spolu se stanoviskem Vědecké rady FF UK.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

PŘEHLED UDĚLENÝCH DOKTORÁTŮ NOMINOVANÝCH FF UK

Postup při udělování čestného doktorátu (převzato z webu RUK):

Fakulta
1) Projednání návrhu před Vědeckou radou fakulty.
2) Zaslání schváleného návrhu na RUK společně s přílohami.

RUK
3) Projednání návrhu Kolegiem rektora.
4) Schválí-li návrh Kolegium rektora, projedná Návrh Komise pro udělování doktorátů honoris causa UK.
5) Projednání návrhu (se stanoviskem Komise pro udělování doktorátů honoris causa) v Kolegiu rektora.
6) Schválí-li návrh Kolegium rektora, postupuje se řízení k projednání Vědeckou radou Univerzity Karlovy.
7) Vysloví-li se Vědecká rada Univerzity Karlovy kladně, je návrh schválen a fakulta je informována oficiálním dopisem rektora.
8) Vyhotovení dekretu – zajišťuje organizační odd. RUK.
9) Termín promoce – zajišťuje organizační odd. RUK.
10) Slavnostní promoce – zajišťuje organizační odd. RUK.

 Administrativu spojenou s čestnými doktoráty na FF UK zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

 

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Marcela Bubelová