Řízení ke jmenování profesorem

Jmenovací řízení na FF UK navazuje na úspěšné absolvování habilitačního řízení a další akademickou praxi. Uchazeč o titul „profesor“ prokazuje, že je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a to ve všech oblastech akademické činnosti. Součástí jmenovacího řízení je veřejná přednáška před Vědeckou radou FF UK a dále postup řízení před Vědeckou radu Univerzity Karlovy. V případě, že návrh získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady UK, řízení je předáno k rozhodnutí Ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

Detailní informace pro uchazeče, předsedu oborové rady a hodnotící komisi jsou umístěny v jednotlivých sekcích níže.


Rozcestník:

UCHAZEČ

PŘEDSEDA OBOROVÉ RADY

HODNOTÍCÍ KOMISE

PŘEDPISY

EVIDENCE ŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH OBORŮ


Postup řízení ke jmenování profesorem na FF UK

  • Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami,
  • po kontrole materiálů Oddělení vědy oznámí zahájení řízení Rektorátu UK a osloví předsedu oborově nejbližší oborové rady doktorského studijního programu, aby sestavil návrh hodnotící komise,
  • poté, co návrh projde Kolegiem děkana, je postoupen na Vědeckou radu FF UK, která schvaluje komisi hlasováním a vybírá téma přednášky pro jmenovací řízení,
  • hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a vyjádří se k dalšímu postupu jmenovacího řízení,
  • řízení dále postupuje na Vědeckou radu FF UK, kde uchazeč přednese svou přednášku, Vědecká rada FF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas s postupem jmenovacího řízení,
  • pokud uchazeč získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů VR FF UK, je řízení předáno rektorovi, který vše postoupí na Vědeckou radu UK,
  • uchazeč je pozván, aby krátce vystoupil na Vědecké radě UK,
  • poté, co rektor vyjádří svůj souhlas, je řízení předáno ministru školství, mládeže a tělovýchovy, v opačném případě se řízení zastavuje,
  • profesory jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství.

Působnost předpisů

Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.

Kontakt: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky Oddělení vědy
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK