Emeritní profesury

Emeritní profesor je čestný titul, který vyjadřuje uznání mimořádným osobnostem, bývalým profesorům Univerzity Karlovy, kteří byli v minulosti zaměstnanci univerzity a v současnosti jsou v důchodu.  Emeritní profesura nezakládá členství v akademické obci, avšak představuje způsob, jak vyjádřit sounáležitost osobnosti s Univerzitou Karlovou. Emeritní profesoři mají právo účastnit se vědeckého bádání na univerzitě včetně užívání jejího vybavení či informačních technologií. Rovněž mají právo, aby jim bylo uděleno slovo na shromáždění členů akademické obce.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ (VČETNĚ NOMINOVANÝCH NA FF UK)

Postup při udělování emeritní profesury (převzato z webu RUK):

Fakulta
1) Projednání návrhu před Vědeckou radou fakulty.
2) Zaslání schváleného návrhu na RUK společně s přílohami.

RUK
3) Projednání návrhu Kolegiem rektora.
4) Schválí-li návrh Kolegium rektora, fakulta je informována oficiálním dopisem rektora.
5) Vyhotovení dekretu – návrh textu předkládá fakulta.
6) Slavnostní předání dekretu na zasedání fakultní vědecké rady.

Administrativu spojenou s emeritními profesurami nominovanými na FF UK zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v součinnosti se základními součástmi.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Marcela Bubelová