Čestné afiliace FF UK

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení vědy

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Čestné afiliace FF UK vznikly v roce 2015 za účelem posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a posílení vazby bývalých členů akademické obce k fakultě. Čestné afiliace doplňují již existující univerzitní tituly: „Hostující profesor“ a „Emeritní profesor“ o dva nové fakultní tituly: „Afiliovaný člen akademické obce fakulty“ a „Emeritní člen akademické obce fakulty“. 

Tuto agendu ošetřuje Opatření děkana 18/2015.

Postup při udělování čestných afiliací a emeritních afiliací

  1. Návrh se všemi přílohami se předává k rukám děkana, a to jak v listinné podobě tak ve spisové službě.
    • pokud osoba navrhovaná na emeritní afiliaci dosáhla akademické hodnosti profesora, navrhněte jí pro čestný titul Emeritní profesor.
  2. Děkan postoupí návrh Osobnímu oddělení ke kontrole splnění podmínek udělení čestných afiliací.
  3. Pokud jsou podmínky splněny, návrh je předán na Oddělení vědy, které návrh postupuje na Kolegium děkana; v opačném případě se návrh pozastavuje.
  4. Následně děkan prostřednictvím Oddělení vědy předloží návrh k vyjádření Vědecké radě fakulty.
  5. Po vyjádření Vědecké rady FF UK děkan rozhoduje o jmenování či nejmenování nominované osoby. Před rozhodnutím si děkan může vyžádat vyjádření Etické komise FF UK a kdykoliv během projednávání návrhu může děkan proces zastavit.
  6. Předání diplomu probíhá obvykle na zasedání Vědecké rady FF UK. 

Administrativně zajišťuje agendu Osobní oddělení v součinnosti s Oddělením vědy, příp. dalšími odděleními děkanátu.

Povinné náležitosti návrhu

(Návrh včetně veškerých podkladů a souhlasu může být v elektronické podobě.)  

U emeritního členství navíc doložení nároku na starobní důchod, resp. doklad o přiznání starobního důchodu.  

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ – AFILIACE 

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ – EMERITURY

Další odkazy:

Zásady bezpečnosti

Zákon č. 110/2019 Sb; Zákon o zpracování osobních údajů