Zásady ediční činnosti

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Vydavatelství

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

(místnost č. S155)

books@ff.cuni.cz

Najdete nás na FacebookuInstagramu

Zásady ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

 • Výrobu knižních publikací a časopisů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje Vydavatelství téže fakulty. Do vlastní přípravy fakultních časopisů Vydavatelství nevstupuje, řídí však předávání řádně připravených rukopisů do sazby a výměnu korektur.

 • Fakultní ediční řady, časopisy a další publikace mají své závazné grafické a typografické prvky, které se řídí Grafickým manuálem FF UK a vycházejí ze společné formální koncepce. Ve sporných případech o těchto otázkách rozhoduje vedoucí vydavatelství. Rozhodnutí o specifických koncepčních otázkách fakultních časopisů je v kompetenci děkana fakulty a ediční komise.

 • 1. Vedoucí Vydavatelství přijímá a shromažďuje rukopisy v redakci Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dále též koordinuje a administrativně zajišťuje činnost ediční komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • 2. Rukopisem se rozumí úplný text určený k publikaci, opatřený náležitostmi nutnými pro redakční, předtiskové a polygrafické zpracování. Rukopis musí být odevzdán v podobě respektující závazná pravidla pro předávání rukopisů, jež jsou zveřejněna na internetových stránkách fakulty, a to včetně požadavků na obrazový doprovod, normy pro formát poznámek pod čarou, odsazení a členění textu. Každý text musí obsahovat všechny náležitosti, např., jinojazyčné/á resumé, seznam používané literatury, heslář rejstříku etc. Neodpovídá-li rukopis těmto pravidlům či nerespektuje-li je, je autorovi/editorovi vrácen.

 • 3. Rukopis odevzdaný do redakce se považuje za definitivní pro další zpracování a po zahájení sazečských prací se ze strany autora(ů) nepřijímají žádné další zásahy vedoucí k jeho obsahovému rozšíření či jiné úpravě.

 • 4. Rukopis může podat kterýkoliv člen akademické obce fakulty. Může být přijat též rukopis nečlena akademické obce fakulty, který není v žádném pracovněprávním vztahu k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je-li například respektovanou osobností v oboru/oborech na fakultě pěstovaných. Dále může být přijat rukopis autora již nežijícího, stejně jako rukopis už jednou (i jinými subjekty) vydaný, ale rozebraný a pro daný obor dle návrhu garanta nebo člena ediční komise důležitý. Recenzní posudky zajišťují garanti edičních řad a seznamují s nimi ediční komisi.

 • 5. Vedoucí Vydavatelství sjednává jménem děkana fakulty s autorem, který není v pracovněprávním vztahu s fakultou, licenční nakladatelskou smlouvu, v ostatních případech jde o tzv. zaměstnanecké dílo. Autor se vždy zavazuje

  a) respektovat závazné pokyny pro odevzdání rukopisu,

  b) dodržovat redaktorem/editorem či garantem příslušné ediční řady stanovené termíny odevzdání korektur,

  c) neprovádět v závěrečné fázi příprav v textu jiné než literní korektury.

 • Při nedodržení těchto bodů může být zastavena redakční práce na rukopisu a tento může být bez náhrady vyřazen z edičního plánu. Viz bod 2.5.1. Jednacího řádu ediční komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • 6. Po odsouhlasení je odborně zrecenzovaný rukopis včetně všech potřebných údajů (tiráž, obrazové přílohy, text záložky, návrh obálky) předán k redakci.

 • 7. Vydavatelství zajistí příslušný ISBN kód publikace, předběžnou kalkulaci výrobních nákladů a grafický návrh obálky, který předloží příslušnému garantovi publikace k vyjádření.

 • 8. Vysázený text je předán k jazykovým a technickým korekturám redaktorovi a zároveň autorovi/autorům či editorům. Korektury se provádějí na papír, a to zavedenými korektorskými značkami. Při výrazném přepisování a doplňování textu vedoucím k posunu sazby má garant, případně vedoucí vydavatelství, právo podat ediční komisi návrh na zastavení výroby titulu. Pokud autorovy korektury vedou k novému vysazení textu, může k tomu dát garant, případně vedoucí vydavatelství, souhlas, avšak tento úkon je hrazen v plné výši autorem. Garant, případně vedoucí vydavatelství, vždy též stanoví pevný termín vrácení korektur, jehož nedodržení ze strany autora může vést k zastavení výroby titulu a jeho vyřazení z edičního plánu. Toto rozhodnutí učiní na základě podnětu garanta ediční komise, viz bod 2.5.1. Jednacího řádu ediční komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ediční komise v tomto případě může požadovat od autora uhrazení veškerých finančních nákladů, které byly vynaloženy až do zastavení výroby titulu.

 • 9. Obě korektury jsou po dohodě s autorem sjednoceny redaktorem a vráceny do sazby.

 • 10. Po zanesení korektur do sazby je připraven tzv. náhled, který kontroluje pouze redaktor. Odpovědný redaktor nebo jím pověřený redaktor udělí imprimatur (svolení k tisku).

 • 11. Jazykově a technicky zkorigovaný text je kompletně předtiskově připraven v redakci Vydavatelství a předán do tisku. Kontrolu nátisku provede odpovědný redaktor nebo jím pověřený pracovník.

 • 12. Pověřený pracovník distribuce zajistí rozvoz odpovídající výše nákladu z tiskárny do distribučních center a uskladnění zbytku nákladu v prostorech knižního skladu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, případně v jiných skladových prostorech.

 • 13. Pověřený pracovník distribuce zajistí odeslání povinných výtisků dle § 3 zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, učiní oznamovací povinnost v souladu s § 2 vyhlášky 252/1995 a vyhlášky 156/2003 Ministerstva kultury, zajistí rozeslání autorských a recenzních posudků.

 • 14. Počty povinný výtisků každého knižního či časopiseckého titulu vydaného Vydavatelstvím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuje Sdělení proděkana pro vědu 2/2009 – povinné výtisky publikací a Rozdělovník povinných a autorských výtisků.

 • 15. Autor obdrží 10 autorských a na vyžádání též 10 recenzních výtisků. V případě kolektivních monografií či sborníků obdrží každý autor jeden exemplář souborného vydání publikace.

V Praze dne 10. 12. 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

PhDr. Michael Špirit, Ph.D.

Předseda komise

Revize schválena Ediční komisí FF UK dne 20. 6. 2013