Cooperatio

Cooperatio je program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově na období 2022–2026. Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v letech 2022–2026 systematicky rozvíjeny. Podrobné informace k programu jsou zveřejněny na webu Univerzity Karlovy.


Vědní oblasti s účastí FF

Filozofická fakulta je zapojena do celkem 18 vědních oblastí, z nichž 7 přímo koordinuje.

Zkratka Název oblasti (proklik na detail rady vědní oblasti) Zapojené součásti UK Koordinující součást
ARCH Archaeology FF FF
ARTS Arts and Culture Studies FF, KTF, FHS FF
AMES Asian, Middle Eastern and East European Studies FF FF
COMP Computer Science MFF, FF MFF
GEED General Education and Pedagogy PedF, FF, PřF PedF
HEAS Health Sciences 3.LF, 1.LF, 2.LF, LFHK, FF, PedF, FHS 3LF
HIST History FF, KTF, 1.LF, PřF, PedF, FSV, FHS, ÚDAUK FF
LING Linguistics FF, PedF, MFF FF
LITE Literature FF, PedF, FHS FF
MATH Mathematics MFF, FF MFF
MCOM Media and Communication Studies FSV, FF, FHS FSV
PHIL Philosophy FF, KTF, PedF, FHS FF
POLS Political Science FSV, FF FSV
PSYC Psychological Sciences PedF, FF, FHS, PřF PedF
SCAN Social and Cultrual Anthropology FHS, FF, FSV FHS
SOAS Sociology and Applied Social Sciences FSV, ETF, HTF, FF, FHS FSV
SSED Subject Specific Education Research PedF, FF, PřF, MFF PedF
THEO Theology and Religious Studies ETF, KTF, HTF, FF ETF

Dedikace programu

„Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, poskytovaného Univerzitou Karlovou, vědní oblast X, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.“

„This publication was supported by the Cooperatio Program provided by Charles University, research area X, implemented at the Faculty of Arts of Charles University.“

  • Za X je třeba dosadit název či zkratku programu dle tabulky výše, lze použít českou i anglickou verzi současně.
  • Dedikace dle Zásad programu není exkluzivní, tj. nevylučuje se paralelní dedikace jinému programu či projektu.
  • Dedikace v publikaci není povinná, přiřazení v OBD je ale nezbytně nutné.

Zařazování do vědních oblastí a oborů

  • Každá osoba, která je na fakultě akademickým či vědeckým pracovníkem anebo doktorandem, musí být zařazena nejméně do jednoho, maximálně do tří oborů, ke kterým se fakulta přihlásila. Pokud je osobě přiřazeno oborů více, je možné ručně upravit podíly účasti jinak než rovnoměrně.
  • Zařazení akademických/vědeckých pracovníků provádí základní součásti ručně v modulu IS věda po nástupu pracovníka. Práva do modulu mají na ZS zpracovatelé OBD.
  • Doktorandi jsou zařazováni automaticky dle SIS.

Předpisy

Důležité odkazy

Kontakt

Rady vědních oblastí, problémy se zařazením do oboru
Bc. Dominik Stříbrný (OV)
dominik.stribrny@ff.cuni.cz
221 619 392


Schvalování žádanek, čísla zakázek, stav rozpočtu
Bc. Luděk Jaroslav Kovář (EO)
ludekjaroslav.kovar@ff.cuni.cz
221 619 370


V případě neočekávané potřeby čerpání prostředků kontaktujte Tajemnici FF UK: tajemnik@ff.cuni.cz.

V případě ostatních dotazů kontaktujte Proděkana pro Vědu a výzkum: prodekan_veda@ff.cuni.cz.