Studium

ISP a roční hodnocení

Individuální studijní plán (ISP)

ISP je zásadní studijní dokument, který konkretizuje obsah celého studia každého doktoranda. Studenti doktorského studia sestavují ISP ve spolupráci se školitelem tak, aby plán splňoval požadavky Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v PrazePravidel pro organizaci studia na FF UK. Individuální studijní plán se vyplňuje do studijního informačního systému (SIS). ISP musí vycházet ze základní struktury studijních povinností uvedené v akreditaci příslušného oboru. Tuto strukturu naleznete ve studijním plánu daného oboru. Konkrétní náplň, forma a harmonogram atestací jsou navrženy po dohodě doktoranda se školitelem.

PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA A ISP

Studijní povinnosti prezenční formy doktorského studia jsou v ISP rozloženy do standardní doby studia (tři nebo čtyři roky), studijní povinnosti kombinované formy do doby prodloužené o dva roky oproti standardní době studia. Základní studijní povinnosti musejí být v ISP rozloženy (bez ohledu na formu studia a standardní dobu studia) do prvních tří roků studia.

ISP OBSAHUJE

  • výčet všech studijních povinností v souladu se studijním plánem oboru,
  • akademické roky plnění jednotlivých studijních povinností,
  • formu kontroly studia předmětu (atestace),
  • akademický rok složení státní doktorské zkoušky (SDZK),
  • téma/název disertační práce a jazyk zpracování (pokud je odlišný od jazyka, v němž je studium akreditováno), včetně akademického roku odevzdání práce.

JAK VLOŽIT ISP DO SIS?

Postupovat je možné podle video tutoriálu, který je záznamem webináře z roku 2014. K témuž manuálu existuje textová verze.

Návrh ISP pak školitel schválí a předkládá jej ke konečnému schválení oborové radě (zpravidla v období říjen-listopad). O schválení ISP je student informován emailem.

ZMĚNA ISP

V případě, že student nesplní povinnosti předepsané v ISP pro daný akademický rok, nežádá prostřednictvím žádosti o změnu ISP spočívající v novém určení termínu splnění povinnosti. O novém určení termínu splnění povinnosti rozhodne příslušná oborová rada v rámci tzv. ročního hodnocení.

Hodnocení plnění individuálního studijního plánu (Roční hodnocení)

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému (zpravidla) ročnímu hodnocení. V jeho rámci student hodnotí své studijní výsledky za uplynulý akademický rok. Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů probíhá v souladu s harmonogramem daného akademického roku v SIS (zpravidla v období 1.–30. září). V tomto období mají studenti možnost vložit k hodnocení své komentáře (ve slovním komentáři v rámci předmětu Odborné aktivity se doporučuje konkretizovat jednotlivé odborné aktivity).

PRŮBĚH HODNOCENÍ PO ELEKTRONICKÉM ODEVZDÁNÍ STUDENTEM V SIS

Následně vkládá své vyjádření školitel a hodnocení projednává a schvaluje oborová rada.

Závěrem hodnocení je konstatování, že student:

  1. A) plní individuální studijní plán,
  2. B) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,
  3. C) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.

Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu „INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN PhD STUDENTŮ“.

Návody na provedení hodnocení v SIS  – roční hodnocení

Návod na provedení ročního hodnocení – studenti – AR 2020/2021

Návod na provedení ročního hodnocení – školitelé – AR 2020/2021

Annual assessment procedures in SIS – students – AY 2020/2021

Annual assessment procedures in SIS – supervisors – AY 2020/2021

Manuál k vytvoření ISP

Manual for creating ISP

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 16:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska