Studium

ISP a roční hodnocení

Individuální studijní plán – ISP

 • ISP je zásadní studijní dokument, který konkretizuje obsah celého studia každého doktoranda. Studenti doktorského studia sestavují ISP ve spolupráci se školitelem tak, aby plán splňoval požadavky Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, Pravidel pro organizaci studia na FF UKstudijního plánu daného programu/oboru.
 • Individuální studijní plán se do studijního informačního systému (SIS) zakládá v prvním ročníku doktorského studia dle harmonogramu akademického roku. ISP musí vycházet ze základní struktury studijních povinností uvedené v akreditaci příslušného programu/oboru. Tuto strukturu naleznete ve studijním plánu daného programu/oboru. Konkrétní náplň, forma a harmonogram atestací jsou navrženy po dohodě doktoranda se školitelem. O podrobnostech zakládání ISP jsou studenti i akademici v dodatečném předstihu informováni e-mailem.

 Specifika ISP v prezenční a kombinované formě studia

 • Studijní povinnosti prezenční formy doktorského studia jsou v ISP rozloženy do standardní doby studia (tři nebo čtyři roky podle oboru),
 • studijní povinnosti kombinované formy do doby prodloužené o dva roky oproti standardní době studia. Základní studijní povinnosti musejí být v ISP rozloženy (bez ohledu na formu studia a standardní dobu studia) do prvních tří roků studia.

Obsah ISP

 • výčet všech studijních povinností v souladu se studijním plánem programu/oboru,
 • akademické roky plnění jednotlivých studijních povinností,
 • akademický rok složení státní doktorské zkoušky (SDZK),
 • téma/název disertační práce a jazyk zpracování (pokud je odlišný od jazyka, v němž je studium akreditováno), včetně akademického roku odevzdání práce.

Založení ISP

 • Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení informačních systémů, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty programu/oboru (tj. u nichž je v rámcovém plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, studenti jsou o tom vyrozuměni a informováni o dalším postupu – viz manuál. Návrh ISP pak školitel schválí a předkládá jej ke konečnému schválení oborové radě a garantovi programu (zpravidla v období říjen-listopad). O schválení ISP je student informován automatickým e-mailem.

Změna ISP

 • Student o změnu ISP žádá zásadně ve zprávě o studiu za uplynulé období předložené prostřednictvím SIS v rámci pravidelného hodnocení plnění ISP, mimo tuto zprávu může student o změnu ISP požádat pouze ve výjimečných odůvodněných případech. O změně ISP rozhoduje příslušná oborová rada. Žádost musí být doložena podklady dosvědčujícími studentova tvrzení, na jejichž základě o změnu ISP žádá, a musí být doporučena školitelem.
 • V případě, že student nesplní povinnosti předepsané v ISP pro daný akademický rok, navrhne si posunutí plnění studijní povinnosti sám v rámci ročního hodnocení. Nový termín plnění studijní povinnosti schvaluje oborová rada.

Roční hodnocení – Hodnocení plnění individuálního studijního plánu

 • Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, zpravidla ročnímu hodnocení – RH. V jeho rámci student hodnotí své studijní výsledky za uplynulý akademický rok.
 • Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů probíhá v souladu s harmonogramem daného akademického roku v SIS (zpravidla v období 1.–30. září). V tomto období mají studenti možnost vložit k hodnocení své komentáře (ve slovním komentáři v rámci předmětu Odborné aktivity se doporučuje konkretizovat jednotlivé odborné aktivity).

Mimořádné hodnocení (MHD)

 • Pokud z jakéhokoli důvodu, zejména pak z důvodu přerušeného studia, nedojde k hodnocení v září, dojde k němu v nejbližším možném termínu po odpadnutí překážek, které provedení hodnocení bránily, tak aby byl příslušný student hodnocen vždy alespoň jednou v každém roce svého studia, s výjimkou situace, kdy má k dalšímu hodnocení v souladu s Harmonogramem akademického roku dojít dříve než za tři měsíce.
 • Doktorand může být hodnocen mimořádně i pokud mu to bylo navrhnuto v rámci ročního hodnocení v září.
 • MHD probíhá v souladu s harmonogramem daného akademického roku v SIS (zpravidla v období 1.–31. březen) stejným způsobem jako roční hodnocení.

 Další průběh ročního hodnocení

 • Po odevzdání RH studentem vkládá své vyjádření školitel a hodnocení projednává a schvaluje oborová rada.
 • Závěrem hodnocení je konstatování, že student:
  1. plní individuální studijní plán,
  2. bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,
  3. nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; v takovém případě student nesplnil požadavek stanovený Studijním a zkušebním řádem UK a studium mu bude ukončeno.

Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu Individuální studijní plán Ph.D. studentů

Návrh na snížení/zvýšení stipendia

 • V rámci hodnocení má oborová rada možnost v případě hodnocení B navrhnout snížení doktorského stipendia (až o 50%). O snížení stipendia rozhoduje děkan.
 • Zároveň může oborová rada při dalším hodnocení stipendium opětovně zvýšit. O zvýšení stipendia rozhoduje děkan.
 • Oborová rada může v případě hodnocení A navrhnout mimořádné stipendium. O vyplacení mimořádného stipendia rozhoduje děkan.

Návody:

 

 

 

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127

 

Úřední hodiny 

pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska