Studium

Finance a doktorské studium

FF UK poskytuje studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou mít různé podoby a podle druhu jsou buď jednorázová, nebo pravidelně se opakující. Poskytování stipendií upravuje Stipendijní řád UK. Ze stipendií je možné financovat zejména konference (cestovné a konferenční poplatky) a krátkodobé pobyty. Další stipendia jsou poskytována obecně na podporu studia a též zvláštním cílovým skupinám. Studenti dále mohou žádat o granty či příspěvky na výjezdy do zahraniční. Některá ocenění za závěrečné práce či výzkum jsou též spojena s finanční odměnou. V této sekci se dozvíte i o poplatcích za doktorské studium.

 

Stipendia a jejich druhy

1) Doktorandské stipendium:

 • vyplácí se studentům v prezenční formě studia (pokud splňují všechny podmínky pro jeho poskytnutí)
 • vyplácí se celoročně, zpětně (počínaje říjnem – výplata v listopadu) zasláním na účet (v ČR), zpravidla kolem 20. dne v měsíci
 • jde o pravidelnou měsíčně se opakující částku ve výši dle aktuálního opatření děkana.

2) Účelové stipendium

Toto stipendium lze využít především pro financování krátkodobých studijních pobytů a účasti na konferencích.

Student podává žádost prostřednictvím formuláře nebo elektronicky do 1 měsíce po uskutečnění studijního pobytu či konference, včetně požadovaných dokladů (o zaplacení cestovného, konferenčního poplatku apod.). Žádost následně projedná Stipendijní komise, která předá své doporučení děkanovi. Stipendijní komise žádosti posoudí vždy na svém dalším zasedání a při rozhodování o těchto stipendiích se řídí platnými zásadami. Zásady, postup a náležitosti udělování účelových stipendií jsou uvedeny zde.

3) Stipendium na podporu ubytování

Doktorandi mají možnost požádat o přiznání stipendia na podporu ubytování. Žádost o toto stipendium se nepodává prostřednictvím FF UK, ale pouze elektronicky prostřednictvím aplikace přístupné z webu UK.

Podmínky pro přiznání stipendia na daný akademický rok se řídí příslušným opatřením rektora, zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7a a 8 Stipendijního řádu UK.

Stipendium může být přiznáno pouze studentům v prezenční formě studia, kteří mj. nemají studium přerušeno, ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia a v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok.

Stipendium je vypláceno prostřednictvím rektorátu UK, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Studentům doktorského studijního programu je vypláceno po dobu celého akademického roku.

Veškeré informace jsou k dispozici na webu UK.

4) Sociální stipendium

Doktorandi mají možnost požádat o přiznání sociálního stipendia. Žádost o toto stipendium se nepodává prostřednictvím FF UK, ale pouze elektronicky prostřednictvím aplikace přístupné z webu UK.

Podmínky pro přiznání stipendia na daný akademický rok se řídí příslušným opatřením rektora, zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7b a 8 Stipendijního řádu UK.

Stipendium může být přiznáno pouze studentům, kteří splňují následující podmínky:

 • nemají studium přerušeno
 • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci
 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia
 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia

Veškeré informace jsou k dispozici na webu UK.

5) Mimořádná doktorandská stipendia

Od roku 2015 dochází v doktorském studiu na FF UK k diferencovanějšímu rozdělování doktorandských stipendií, které umožňuje vědecky úspěšnějším a aktivnějším studentům vyplácet vyšší stipendia formou mimořádných odměn. Tato mimořádná stipendia je možné jednorázově přiznávat v souladu se Stipendijním řádem UK doktorandům, kteří studují v prezenční formě studia a zároveň v minulém roce obdrželi roční hodnocení A.

Ve smyslu aktuální koncepce jsou tato stipendia přiznávána dvěma způsoby:

1) na základě mimořádně dobrých badatelských výsledků (publikací či vystoupení na významných mezinárodních konferencích), které vykáží doktorandi v OBD a následně ve svém ročním hodnocení (na návrh školitele či oborové rady)

2) na základě návrhu oborové rady, a to za jiné typy aktivit, než jaké jsou vykazovány v OBD (typicky za výukové či organizační aktivity)

O konkrétních termínech a podmínkách jsou doktorandi i oborové rady s předstihem informováni prostřednictvím emailu.

Granty a programy na podporu zahraniční mobility

 1. Grantová agentura UK (GA UK)
 2. Vnitřní granty UK
 3. Erasmus+ a další programy studia v zahraničí
 4. Fond mobility

 

POPLATKY SPOJENÉ S DOKTORSKÝM STUDIEM

V rámci doktorského studia se hradí pouze poplatky za studium v cizím jazyce (tzn. studium oboru, který je v cizím jazyce akreditován).

 • poplatek je třeba uhradit bankovním převodem na základě Rozhodnutí o vyměření poplatku (po zápisu do studia)
 • poplatek je splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začíná daný akademický rok

Pozn.: Pro studenty-samoplátce v doktorském studiu platí stejné předpisy jako pro studenty v českých programech (tzn. je jim v prezenční formě studia přiznáváno doktorandské stipendium, mohou žádat o přiznání účelového stipendia apod.).

STUDENTSKÁ OCENĚNÍ

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou vedle akademických pracovníků účastnit také studenti.

Ceny FF UK

FF UK každoročně vyhlašuje Cenu Jana Palacha, která je v současnosti jedinou celofakultní studentskou cenou. Ústav románských studií dále pořádá pro své studenty Cenu Kateřiny Krausové, Katedra psychologie Cenu prof. Zdeňka Matějčka a Ústav českého jazyka a didaktiky s Ústavem anglofonních literatur a kultur Mathesiovu cenu. Podrobnosti o jednotlivých fakultních cenách naleznete zde:

http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/uspechy-ve-vede-oceneni/ceny-ff-uk/

Ceny UK

Mezi nejvýznamnější ceny, které Univerzita Karlova každoročně vyhlašuje, patří zejména Bolzanova cena, která je určena studentům všech tří akademických stupňů za vynikající závěrečné práce, které byly publikovány či obhájeny v právě končícím akademickém roce. Dalšími oceněními na UK jsou dvě ceny rektora UK (Mimořádná cena rektora a Cena rektora pro nejlepší absolventy UK), Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin či Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy. Podrobnosti o cenách naleznete zde:

http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/uspechy-ve-vede-oceneni/ceny-uk/

Ceny mimo UK

Vnější instituce (nadace, fondy, spolky aj.) poskytují pro studenty i pracovníky FF UK řadu dalších možností, jak získat ocenění za své úspěchy. Vyhledávání externích cen je velmi individuální záležitostí (zejména v návaznosti na obor či typ výstupu), proto není možné sestavit úplný seznam externích cen. Do velké míry je pak vyhledávání nových možností (jakých cen se zúčastnit) na samotných studentech či katedrách a ústavech. Oddělení vědy FF UK sestavilo tabulku externích cen, které jsou rozděleny podle jednotlivých kateder a ústavů FF UK. Tato tabulka bude průběžně doplňována. Kromě českých externích cen existuje i řada mezinárodních ocenění, vzhledem k velkému počtu vyhlášených mezinárodních soutěží však FF UK není schopna zajistit jejich přehled či administraci.

Informace o dalších cenách a oceněních

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska