Studium

Uznávání předmětů

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 1. p., místnosti 124 – 125

UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z JINÉHO STUDIA

  • Pokud student absolvoval některé předměty na jiné fakultě/univerzitě či na jiném než hlavním oboru svého studia, může požádat o jejich uznání, tedy o to, aby je již nemusel absolvovat na studovaném oboru. Berte prosím v úvahu, že případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na rozhodnutí katedry a na principech uznávání předmětů, které stanovují Pravidla pro organizaci studia na FF UK v článku 10.
  • Nelze uznat žádný předmět, od jehož splnění uběhlo více než deset let. Lhůta se počítá od prvního splnění daného předmětu, ne od případného pozdějšího uznání – a student je odpovědný za to, že v žádosti uvede pravdivé údaje, jinak se vystavuje riziku disciplinárního řízení.
  • Pokud chce student uznat volitelný předmět (VP), z webové stránky Formuláře si stáhne Žádost o uznání volitelných (výběrových) předmětů. V tomto případě může počítat s tím, že mu předmět bude uznán i s kreditovým ohodnocením. Vyplněnou žádost student odevzdává do podatelny (místnost č. 31, hlavní budova FF UK).
  • V dalších případech, kdy student žádá o uznání splněných předmětů jako povinných (PP) či povinně volitelných (PVP), nelze automaticky počítat s uznáním kreditového ohodnocení. Studentovi je uznán povinný či povinně volitelný předmět, ale kreditový nárůst mu v tomto případě fakulta nepřiznává. V případě uznání studentovi odpadne nutnost splnit zrovna tento předmět ze studijního plánu, kredity pro postup do dalšího ročníku ovšem musí získat absolvováním jiných předmětů. V případech žádostí o uznání splněných předmětů jako povinných či povinně volitelných student vyplní univerzální žádost a přílohu „A“ či „B“ z webové stránky Formuláře; vyplněnou žádost s přílohami student odevzdává do podatelny.

K uznání s kreditovým ohodnocením může u povinných a povinně volitelných předmětů docházet pouze ve zvláštních případech a jedině na základě rozhodnutí děkana. Jde například o situaci, kdy:

  • student obnovuje své dřívější studium na fakultě
  • student studuje dva dvouobory (resp. dvě sdružená studia), které se překrývají
  • student v navazujícím magisterském studiu žádá o uznání předmětů absolvovaných v bakalářském studiu téhož oboru nad rámec tohoto studia

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ STUDENTŮ VYJÍŽDĚJÍCÍCH NA ZAHRANIČNÍ STÁŽ A ZÁPIS UZNANÝCH PŘEDMĚTŮ

  • Studenti všech fakult UK, pro které je provozován centralizovaný SIS, si mohou zapisovat předměty prostřednictvím webové aplikace Zápis předmětů. V případě, že si chce student zapsat předměty z fakult/ univerzit, pro které není provozován centralizovaný SIS, je třeba, aby postupoval prostřednictvím uznávání předmětů přes svou studijní referentku.
  • Před odjezdem na zahraniční stáž (nebo na stáži) si student elektronicky zapisuje povinné a povinně volitelné předměty v rámci svého studijního plánu, o jejichž uznání bude žádost. Volitelné předměty, které si na stáži splnil a které nemají ekvivalenty na FF UK, mu po příjezdu na základě písemného souhlasu koordinátora stáže zapíše studijní referentka jako předmět „Uznané volitelné předměty ve výši xxx kreditů“.
  • Student si v období elektronického zápisu zapisuje předměty, o jejichž uznání bude žádat. Uznání předmětů mu pak zadává do SIS jeho studijní referentka na základě rozhodnutí o uznání atestací.