Studium

Studentské spolky

Studentský život má na FF UK silnou a dlouhou tradici. FF UK je ostatně jedinou fakultou v ČR, kde studenti tvoří téměř polovinu složení akademického senátu, a mohou tak výrazně ovlivňovat nejen dění na fakultě, ale i její řízení.

Veškeré informace a doporučení ombudsmanky FF UK k činnosti spolků a pořádání jejich akcí zde.

Spolky FAQs, co a jak

Chci založit nový spolek
Chybí na vašem oboru spolek? S právními aspekty jeho zakládání se obracejte na Studentskou radu FF UK. Ta rovněž spolkům poskytuje prostor pro spolkovou schůzi nebo úložný prostor.
Chci sdělit vedení fakulty potřeby svého spolku
Vedení fakulty se se spolky pravidelně schází. Na takových setkáních je možno přednést jakékoliv spolkové nebo obecně studentské potřeby. Průběžně během akademického roku se mohou spolky kdykoliv obracet na vedoucí Oddělení vnějších vztahů.
Chci požádat o podporu na pořádání akce
Vedení fakulty se se spolky pravidelně schází. Na takových setkáních je možno přednést jakékoliv spolkové nebo obecně studentské potřeby. Průběžně během akademického roku se mohou spolky kdykoliv obracet na vedoucí Oddělení vnějších vztahů.
Chci informovat o akcích spolku nebo si půjčit konferenční předměty
Chystáte akci a chcete o ní dát vědět prostřednictvím fakultního webu, fakultního facebookového profilu aj.? Napište vedoucí Oddělení vnějších vztahů. Hodily by se vám termosy, orientační systém nebo konferenční sety? V intranetu najdete nabídku služeb Oddělení vnějších vztahů pro studentské spolky, případně vám ji zašle Markéta Strnadová.
Chci informovat o akcích spolku nebo si půjčit konferenční předměty
Chystáte akci a chcete o ní dát vědět prostřednictvím fakultního webu, fakultního facebookového profilu aj.? Napište vedoucí Oddělení vnějších vztahů. Hodily by se vám termosy, orientační systém nebo konferenční sety? V intranetu najdete nabídku služeb Oddělení vnějších vztahů pro studentské spolky, případně vám ji zašle Markéta Strnadová.
Doporučení k činnosti spolků a pořádání akcí

Organizační a procesní doporučení 

Veškeré informace a doporučení ombudsmanky FF UK k činnosti spolků a pořádání jejich akcí zde.

  1. KDO JE ORGANIZUJÍCÍ SUBJEKT? 

Vždy si vyjasněte, kdo je organizující subjekt (někdy může komunikace činit dojem, že jde o UK nebo FF UK nebo konkrétní katedru nebo ústav. Poskytnutí nejednoznačných, nepřesných nebo nesprávných informací nezprošťuje odpovědnosti. Neznalost zákona neomlouvá. 

  1. PRAVIDLA MAJÍ BÝT ZNÁMÁ DOPŘEDU A DOSTUPNÁ I NA AKCI 

Je vhodné ještě před akcí konkrétní pravidla stanovit a (potenciálně) účastnící se osoby s nimi seznámit, např. písemně v pozvánce, na webu, vyvěšením v místě konání na viditelném místě apod. 

  1. PRAVIDLA JSOU PRO ÚČASTNÍCÍ SE OSOBY ZÁVAZNÁ 

Je vhodné vyzvat účastnící se osoby, aby se s pravidly seznámily a zajistit projevení jejich souhlasu s nimi, např. podpisem v rámci přihlášky, informací, že přihlášením se se daná osoba zavazuje pravidla dodržovat. Pravidla je vhodné při zahájení akce připomenout, učinit je na místě konání dostupné a stanovit mechanismus pro řešení nedodržování pravidel, včetně např. online aplikace, na kterou mohou být vyvěšené QR v místě akce (jasná komunikace pravidel přispívá k prevenci nevhodného chování). 

  1. OSOBA ODPOVÍDAJÍCÍ ZA PRAVIDLA MUSÍ BÝT VŽDY V DOSAHU 

Po celou dobu konání akce je třeba, aby byla určena konkrétní osoba/y, která v daný čas za dodržování pravidel odpovídá a na kterou je možné se v případě potřeby obrátit. Taková osoba by měla být připravena se plně problematické situaci případně věnovat a přiměřeně zasáhnout nebo kontaktovat Policii ČR, pokud by bylo řešení nad její síly, a tedy být na místě konání akce přítomná a nebýt např. pod vlivem alkoholu apod.  

  1. PRAVIDLA JE TŘEBA EVALUOVAT A PŘÍPADNĚ VYLEPŠOVAT 

Po akci je vhodné se v rámci evaluace akce tázat účastnících osob na jejich názor týkající se stanovených pravidel, jejich známosti, dodržování, ne/využití a zkušeností s nimi, včetně návrhů na doplnění nebo vylepšení.  

Obsahová doporučení 

  1. ÚČAST NA AKCI – PRO KOHO AKCE JE? CO JE POVINNÉ? 

Je vhodné promyslet účast vyučujících, doktorandů/ek či studujících vyšších ročníků, a to s ohledem na povahu dané akce, charakter programu a role jednotlivých osob na akci. Všem potenciálně účastnícím se osobám by mělo být s předstihem srozumitelné, co se od koho očekává, jakých částí programu a akce se mají účastnit atd. Je nevhodné, aby účast nebo neúčast na akci následně vedla k zvýhodnění nebo znevýhodnění některých studujících. Je nevhodné, aby si na akci jezdili nejstarší studující či snad vyučující „obhlédnout nováčky“, jak se někdy proslýchá, aniž by se jinak na akci podíleli.  

Účast na programu a na seznamovacích aktivitách je žádaná, ale musí být dobrovolná a musí být vždy možné se nemuset konkrétní aktivity účastnit. Motivování k zapojení musí být přiměřené.  

  1. AKTIVITY ZASAHUJÍCÍ DO LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI NE! 

Nevhodné jsou aktivity zasahující do lidské důstojnosti, vyžadující nepřiměřený fyzický kontakt, svlékání se, konzumaci alkoholu, drog, nestandardních pokrmů a nápojů, obsahující nebo napodobující sexuální činnosti a obsah či aktivity diskriminační. 

  1. S ALKOHOLEM A JINÝMI LÁTKAMI PODLE PRAVIDEL A OPATRNĚ 

Je vhodné apelovat na účastníky a účastnice, aby alkohol, případně jiné látky ovlivňující vědomí a chování, buď nepožívali nebo požívali přiměřeně tak, aby neztráceli sebekontrolu. Je dále vhodné stanovit pravidla pro konzumaci alkoholu a omamných a psychotropních látek, např. pouze v době mimo oficiální části programu nebo „alkohol až po večeři“, nebo bez tvrdého alkoholu, „drugs free akce“ apod. Je možné už v rámci informování o akci i na ní účastnícím se osobám připomenout, že za průběh akce odpovídá organizující subjekt, a že zcela volnou ruku v této věci mohou mít na jakékoliv soukromé akci. Odpovědnost za nevhodné jednání má samozřejmě především takto jednající osoba, ale i organizující subjekt může nést svůj díl odpovědnosti, pokud mohl takové situaci předejít nebo jí zamezit a neudělal to (např. právě stanovením pravidel). 

  1. VZTAHY NAVAZOVAT IDEÁLNĚ PRIMÁRNĚ VRSTEVNICKÉ A OPATRNĚ 

Navazování přátelských nebo jiných vztahů musí být vždy dobrovolné a prosté sexuálního obtěžování, ponižování, nemorálního chování nebo nátlaku. Navazování vztahů mezi osobami v rozdílném hierarchickém postavení by mělo být uměřené a mělo by probíhat s vědomím všech rizik, které z toho vyplývají. Vyučující si mají být vědomi své povinnosti následně zacházet se všemi studujícími rovně, s respektem a dodržovat princip rovného přístupu a rovných příležitostí. 

  1. VŠÍMEJTE SI OKOLÍ, POŽADUJTE DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL A NABÍZEJTE POMOC 

Pokud zaznamenáte ve svém okolí situaci nebo jednání druhé osoby, které není v souladu s pravidly akce, věnujte takové situaci pozornost. Stejně jako má organizující subjekt právo pravidla stanovit, účastnící se osoby mají právo na kontrolu a zajištění dodržování pravidel během akce. Pokud bude docházet k porušování nebo obcházení pravidel, upozorněte osobu pověřenou organizujícím subjektem na problematickou situaci. Pokud se to bude jevit jako bezpečné, můžete osobě, které je v nepříjemné situaci, pomoct, např. ji oslovit, zda je vše v pořádku, zavést s ní hovor na obecné téma, ohradit se proti nevhodnému jednání, jakkoliv ji podpořit.  

Závěr: 

Toto doporučení přináší informace a konkrétní navrhované postupy pro pořádání akcí spolky na FF UK, které budou zajímavé, zábavné, informačně bohaté a zároveň bezpečné. Je na každém organizujícím subjektu si vyjasnit jaký je charakter pořádané akce a jak přesně chce pravidla stanovit. Patero organizačních a patero obsahových doporučení představuje obecný rámec, který když bude respektován, může k bezpečnému konání akce napomoci.  

Seznam spolků, studentských iniciativ a projektů působících na půdě FF UK (případně mezifakultně)

Chybí zde spolek
Víte o spolku, který na fakultě působí, ale v seznamu chybí? Ozvěte se Štěpánce Zelenkové Semecké, která spolek do seznamu doplní.

Alting

Spolek studentů skandinavistiky vznikl na podzim roku 2021. Chceme především prezentovat skandinávskou kulturu a studium skandinavistiky a sdružovat nejen studenty napříč obory (norština, švédština, dánština), ale i vyučující a absolventy. Dále pořádáme nejrůznější akce se skandinávskou tematikou (filmové večery, oslavy skandinávských svátků, quiz nights). Zároveň jsme v kontaktu se studenty ze skandinávských zemí, studujícími v Praze, a snažíme se o jejich propojení se studenty českými.

facebookový profil | Instagram

ANTRE (Studentský spolek antropologie a etnologie)

Studentský spolek ANTRE založen v listopadu 2018 funguje při Ústavu etnologie FF UK a pod patronátem Studentské rady FF UK. V rámci svých aktivit presentuje široké veřejnosti cíle a vědecké objevy v oblasti antropologie a etnologie, a popularisuje tak tyto obory. Členem spolku se může stát každý, kdo shledává krásu a hlavně společensky přidanou hodnotu právě v oblasti antropologie a etnologie, a rád by svými znalostmi a dovednostmi přispěl k jejich kultivaci. Hlavním cílem studentského spolku ANTRE je tedy oživit a rozšířit veřejné působení studentů a nadšenců antropologie a etnologie, a to především skrze přednášky, debaty, besedy a přátelská setkání.

e-mail | facebookový profil

Archeoffuk

Spolek Archeoffuk byl založen studenty archeologie na FF UK za účelem vytvoření platformy určené k debatě o současných tématech v archeologii a navázání spolupráce se studenty a absolventy oborů souvisejících s archeologií, stejně jako se studenty a absolventy oboru archeologie na jiných univerzitách. Spolek se proto věnuje organizování přednášek a workshopů o aktuálních projektech a výzkumech a pořádání tematických exkurzí. Jeho další činnost zahrnuje prezentaci výsledků archeologického bádání širší veřejnosti a představení oboru archeologie na FF UK zájemcům o studium. Poskytuje také pomoc a konzultace studentům prvních i následujících ročníků týkající se například zápisů předmětů, možností výjezdu na zahraniční pobyt a náležitostí závěrečných prací.

e-mail | facebookový profil

Centrum politických studií, z. s.

Naším cílem je podporovat občanskou společnost, a to primárně vzdělávání studentů středních a vysokých škol formou přednášek, politických simulací či letních škol. Naši účastníci tak mají příležitost si na simulacích různého druhu - např. amerického kongresu, Světové obchodní organizace a posledně Rady EU jak může vypadat zapojení ve veřejné sféře. Zároveň během hraní svých rolí získávají ponětí o klíčových tématech současného i minulého dění. Kombinací těchto prvků míříme k tomu, že si účastníci uvědomí důležitost zájmu o reálnou politiku, budou chápat její souvislosti a budou v ní participovat. Rovněž chceme u účastníků podpořit rozvoj některé z kompetencí pro demokratickou kulturu jako argumentační dovednosti, kritické myšlení, respekt, spolupráce a jiné soft skills, díky nimž budou ve veřejném prostoru lépe přispívat.

web | facebookový profil

DiFFadlo

Jsme nově vzniklý divadelní spolek pro všechny dramatické a hravé lidi. Momentálně se věnujeme zkoušení dvou her, které bychom v budoucnu rádi uvedli. Dále se chystáme pořádat pravidelné divadelní workshopy pro studentskou veřejnost. Workshopy jsou příležitostí dramaticky se projevit i pro ty, kteří na pravidelné zkoušky nemají čas, ale zároveň mají chuť si čas od času zaimprovizovat nebo jinak scénicky zablbnout.

ESN Charles University Prague, z.s.

ESN CU Prague je studentský spolek, který pomáhá zahraničním studentům při jejich orientaci a integraci na UK. Díky našim aktivitám dostávají místní i zahraniční studenti možnost rozšířit si obzory, zlepšit se v cizích jazycích a navázat nová přátelství. Jsme součástí celoevropské organizace Erasmus Student Network sídlící v Bruselu.
Mezi naše aktivity patří: Welcome Week, výlety, kulturní aktivity, sporty, Social Inclusion aktivity, Buddy Program, Tandem a mnoho dalšího!
Moc rádi mezi sebou uvítáme nové dobrovolníky, nadšence a kolegy, kteří by nám s organizací aktivit pomohli a jaksepatří si je s námi užili!

Fakultní básníci

Fakultní básníci je první básnický spolek poetické poezie na Karlově Univerzitě. Fakultní básníci vytvářejí platformu, na níž je představována – naživo i virtuálně - tvorba básníků z (nejen) pražské akademické obce. To má přispět k zpřístupnění tvorby (ne)vydaných básníků působících na fakultách, a k sdílení jejich tvorby se čtenáři a posluchači. Spolek byl založen v říjnu 2015. Dne 31. 10. 2017 se Fakultní básníci stali oficiálně registrovaným spolkem na Karlově Univerzitě.

Fachschaft Germanistik Prag (FGP)

Fachschaft Germanistik Prag (FGP) je germanistický studentský spolek při Ústavu germánských studií FF UK, který byl oficiálně založen v dubnu r. 2018. Jedná se o platformu pro studenty pražské germanistiky napříč všemi ročníky, která podporuje společná setkávání formálního i méně formálního rázu. Dále rozvíjí vzájemnou podporu během studia a efektivní komunikaci mezi studenty a vedením ústavu. Fachschaft také aktivně podporuje mezinárodní studentskou germanistickou konferenci PRAGESTT a Diachronní sekci FF UK. Současně pořádá akce nejen pro studenty germanistiky, ale také pro její pedagogický sbor. V září se jedná o Infotag pro 1. ročníky Bc., o Vánocích zase Weichnachtsfeier a mnoho dalšího. 

Jsme spolek, který staví na spolupráci a přátelské atmosféře, proto si naši členové vzájemně pomáhají v průběhu celého studia. Neváhejte a přidejte se k nám! Wir freuen uns auf dich! 

e-mail | web | facebooková skupina | Instagram

FFabula

Historické vědy patří mezi největší obory na FF UK. Studují ho stovky studentů a náš spolek vznikl právě proto, aby budoval cesty mezi studenty bez ohledu na ročníky a specializace, aby pomáhal s běžnými i netradičními studijními problémy, aby vytvářel prostředí pro kritické vnímání historie a poskytoval prostor pro studentské aktivity. Spolek studentů historie FF UK, neformálně nazývaný FFabula, proto pořádá nespočet akcí, mezi nejvýznamnější patří přípravné kurzy a seznamovací kurz pro nastupující studenty prvních ročníků. Dále pak pořádáme exkurze, přednášky, představování knih, nedílnou součástí našich spolkových aktivit jsou pak i kritický a filmový klub. Spolek také vydává historický časopis Obscura, který přináší dějiny z pohledu nás – studentů, jaká témata chceme diskutovat, co považujeme za problémy současné historiografie a co nám třeba i chybí ve výuce. Obscura chce nabízet pole pro neformální dialog mezi vyučujícími a studenty o tom, co pro ně znamená historie.

e-mail | web | Instagram | facebookový profil

FFénix

FFénix je studentský spolek založený na jaře 2018, který sdružuje studenty Katedry sinologie a dálněvýchodních oborů při Ústavu asijských studií. Spolek pořádá různé odborné a společenské akce, například přednášky na dálněvýchodní témata a společná neformální posezení. Akce jsou otevřené pro studenty KS a ÚAS, zájemce o studium či studenty jiných oborů mající zájem o Dálný východ. Aktuální dění spolku můžete sledovat na Facebooku.

e-mail | facebookový profil

FinoFiilit

Spolek studentů finštiny vznikl na jaře roku 2015. Od té doby se snažíme sdružovat lidi se zájmem o Finsko, zejména pak ty, kteří studují finštinu – ať už na univerzitě, v jazykové škole nebo sami doma, navázat kontakt s finskými studenty v Praze a prohloubit provázanost jednotlivých ročníků v rámci univerzitní finštiny. Za tímto účelem pořádáme pravidelná konverzační a herní setkání, oslavy finských svátků a příležitostné přednášky například na téma studijních výjezdů do Finska. Pro širší veřejnost píšeme příspěvky, které můžete sledovat na našem webu nebo Facebooku.

Koska suomi on opiskelemisen arvoinen.
e-mail | web | facebookový profil

Flux

Filosofický spolek Flux vzniknul v roce 2021 a slouží primárně k publikaci půlročního časopisu Flux, který navazuje na tradici studentských časopisů vydávaných v prostředí Ústavu filosofie a religionistiky. Každé číslo Fluxu nabízí analýzy aktuálních témat, zveřejňuje studentské texty, mimo to informuje o dění na Filozofické fakultě, doporučuje knihy a mnoho dalšího. Cílem spolku je svými aktivitami utužovat akademický život v rámci fakulty, zviditelňovat práce studentů filosofie, ale i jiných členů akademické obce, které se snaží propojovat.

e-mail | facebookový profil | instagram

Fňuk

Fonetický neformální univerzitní kroužek je spolek studentů, absolventů a vyučujících fonetiky. Svojí činností se zaměřujeme na pravidelné sdružování všech příznivců fonetiky a propagaci oboru mezi studenty i širokou veřejností. Pravidelně pořádáme úplňková setkání (datum máte vždy předem v kalendáři!), která mívají formu přátelského popovídání nebo debaty o aktuálních tématech souvisejících s fonetikou. Každý rok se také můžete těšit na červnovou grilovačku a letní fotosoutěž o zajímavé ceny. Studenti nastupující do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia fonetiky pak mají příležitost se před zahájením studia potkat na seznamovacím odpoledni, které pro ně FňUK vždy v září pořádá.

e-mail | facebookový profil

Gilotina

Gilotina je spolek studentů francouzštiny z Ústavu románských studií, studium francouzských filologů zpestřuje od roku 2022. Pořádá seznamovací kurz pro prváky, večírky a další akce, a to jak kulturního, tak vzdělávacího charakteru. Na setkáních jsou vítáni prokletí básníci, parnasisté, dekadenti, bídníci, zkrátka všichni se zájmem o francouzštinu a frankofonii. 

e-mail | facebookový profil

Goliardo

Spolek Goliardo, hispanistický studentský spolek při Ústavu románských studií FF UK, si klade za cíl sdružovat současné i bývalé studenty hispanistiky a nejrůznějšími akcemi vážného i nevážného rázu sloužit zejména coby platforma pro meziročníkovou komunikaci. Rádi však přivítáme i studenty/absolventy jiných oborů či příznivce dobrého vína a hispánské tematiky z řad poučené veřejnosti. 

e-mail | facebookový profil | instagram

Charlie

Charlie – queer spolek Univerzity Karlovy – nabízí studentkám a studentům a akademickým pracovnicím a pracovníkům UK a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na rozvíjení společenského života LGBTQ+ lidí. Snahou je vzájemné sblížení různých lidí a změna často stereotypního pohledu na queer osoby, vytváření pestřejšího akademického i mimoakademického života všem, kdo zahodí případné předsudky a budou mít chuť využívat další nové možnosti vyžití nejen na univerzitní půdě.

Charlie pořádá řadu pravidelných i mimořádných akcí. Mezi nimi např. pravidelná úterní setkání, A Night Out (setkání v angličtině), tématické přednášky, filmové večery, výlety, deskovky a panelové diskuze. Spolupracujeme s řadou dalších spolků a organizací, mimo jiné s Prague Pride a Studentskou radou FF UK. Jsme členy PROUD a na mezinárodní úrovni rovněž The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer Youth & Student Organisation (IGLYO).

e-mail | web | facebookový profil | Instagram

IBEROklub

Studentský IBEROklub byl založen v lednu 2012 studenty, doktorandy a absolventy SIAS. Vznikl na základě exkurzí do Berlína a do Ralska, které byly uskutečněny v roce 2011. Cílem klubu je sdružovat zájemce o Latinskou Ameriku a Iberský poloostrov a a zlepšit spolupráci mezi budoucími i současnými studenty, absolventy, odbornou a laickou veřejností.

K aktivitám klubu patří organizace studentského života v SIAS FF UK a spřízněných oborech a pracovištích FF UK (iberoamerická kultura, hispanistika, portugalistika, etnologie, politologie, historie aj.).

e-mail | web

Iniciativa filmových studií

Iniciativa filmových studií zaštiťuje studentské aktivity v oblasti teorie audiovize. Funguje jako platforma, která umožňuje realizovat filmové festivaly a další kulturní aktivity, díky kterým mohou studenti Katedry filmových studií FF UK využit své znalosti a dovednosti v praxi.
Iniciativa je zodpovědná za organizaci mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize Zlatý voči, jehož tradice sahá až do roku 1988. Přínos festivalu spočívá nejen v poskytnutí příležitosti studentům teorie audiovize veřejně představit svou tvorbu, ale zároveň studentům KFS FF UK nabízí možnost organizovat několikadenní festival od vymýšlení konceptu až po shánění finančních prostředků na realizaci, a získat tak cenné zkušenosti z praxe.
Dále je partnerem internetového serveru iNDiEFiLM, který funguje již od roku 2009 a jenž reflektuje dění v současném audiovizuálním umění z pozic nezávislé a nekomerčně orientované kritiky a publicistiky.
V letech 2012–2014 zaštiťoval také projekt Sci-fEAST, podpořený Vnitřním grantem FF UK, v jehož rámci je prováděn výzkum východoevropského sci-fi filmu ve spolupráci s univerzitami všech zemí Visegradu.
V roce 2012 byl pod křídly Iniciativy také projekt Pražský akademický kabaret pořádající tematické večery, jež propojují různé druhy umění s odbornými příspěvky a lektorskými úvody. Spojuje tak tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie múzických umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností.
e-mail

KAPR – Spolek studentů Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK

Podporujeme vytváření komunity mezi studenty, absolventy a dalšími zájemci o andragogiku a personální řízení.

Cíle spolku: Vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o andragogice, personálním řízení a spřízněných tématech; zintenzivnit a zkvalitnit komunikaci studentů andragogiky a personálního řízení na FF UK; vytvořit podmínky pro odbornou činnost studentů katedry navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností; pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce; další aktivity, na kterých se domluví členové spolku (tj. studenti katedry).

e-mail | facebookový profil

Katharsis

Spolek sdružuje studenty, absolventy a příznivce oboru estetika. Jeho aktivity fungují jako doplnění výuky a jako platforma pro komunikaci s akademickou obcí i širší veřejností. Spolek organizuje akce, které seznamují veřejnost s naším oborem, akce pro studenty a poskytuje prostor pro studentské projekty. Umožňuje navázat spolupráci mezi studenty jednotlivých stupňů studia i s kolegy z jiných oborů nebo lidí mimo akademickou sféru. Cílem spolku je zlepšit povědomí o estetice, přispět do veřejného diskursu o esteticky relevantních tématech, zapojit se do chodu katedry a poskytnout základ pro studentské aktivity.

e-mail | web | facebookový profil

KOS

Komparatistický spolek je studentský spolek při ústavu české literatury a komparatistiky aktivní od listopadu 2019. Vytváří prostor pro interdisciplinární reflexi literatury. Propojuje studenty, absolventy a akademiky z různých oborů s přesahem k literárnímu textu. Mezi hlavní aktivity spolku patří pořádání literárněvědných akcí, ale i méně formálních setkání.

e-mail | facebookový profil

Librain

Studenti, které zajímá rozvoj Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, jsou sdruženi ve spolku LIBRAIN. Hlavním cílem spolku je navázání a podpora diskuse mezi studenty a vyučujícími, větší zapojení studentů do aktivit ústavu a rozvoj kontaktů mezi studenty. Spolek rovněž pořádá společenské Dýchánky, poskytuje informační podporu studentům a je spolupořadatelem komunitní konference KOKON.
facebookový profil

Madžlis

Neformální apolitické sdružení studentů, absolventů a přátel Katedry Blízkého Východu při FF UK. Klademe si za cíl informovat o kulturním dění, organizovat besedy, přednášky, filmová promítání a happeningy s vazbou na arabskou, perskou, tureckou a židovskou kulturu. Cílem spolku je přispívat ke zlepšení studentského života na KBV a udržovat vzájemné kontakty mezi studenty, absolventy a pedagogy.

e-mail | facebookový profil | instagram

Orientalistický expres, z. s.

Orientalistický expres, z. s. je sdružením českých současných i bývalých studentů a dalších členů akademické obce, jejichž badatelský zájem se soustředí či soustředil na některý z regionů "Orientu" v nejširším možném významu tohoto slova. Naším hlavním cílem je propojování akademické obce napříč univerzitami a usnadňování výměny výzkumných poznatků na neformální i vědecké úrovni. Náš spolek vydává podcast Steppin' into Asia, pořádá kulturní akce, jazykové přednášky, konference i fermentační orgie a v případě potřeby zaštiťuje a reprezentuje zájmy studentů a výzkumných pracovníků v komunikaci s univerzitou, médii a veřejností. 

e-mail | web | facebookový profil

PLESS (Experimentální laboratoř na Katedře psychologie FF UK)

Laboratoř PLESS (neboli Prague Laboratory for Experimental Social Sciences) vznikla v roce 2013 při Katedře psychologie na FF UK. Jejím posláním je poskytovat studentům FF UK zázemí pro výzkum a výuku experimentální metodologie a popularizovat inovace a aktuální poznatky psychologického výzkumu mezi odbornou i laickou veřejností. Laboratoř PLESS od svého vzniku využívá zejména prostory Katedry psychologie (C207a, C328) a počítačovou učebnu Katedry logiky. Od roku 2015 laboratoř spolupracuje i s Katedrou marketingové komunikace a PR na FSV a laboratoří CEBEX na CEVRO Institutu.

e-mail | web | facebookový profil

Polis, z. s.

Spolek studentů politologie FF UK, zkráceně POLIS, patří mezi nejstarší studentské spolky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vznikl již v roce 1999 a od té doby se stal tradičním partnerem ústavu politologie a filozofické fakulty. Zaměřujeme se na popularizaci okrajových témat, které většinově stojí mimo pozornost široké veřejnosti, ale i politologie, jak je vyučována na jiných politologických katedrách. Pomáháme studentům se zapojit do fakultního života, kromě vlastní činnosti totiž spolupracujeme i s dalšími spolky a uskupeními na půdě FF UK nebo dále v rámci Politologické platformy. 
e-mail | web | facebookový profil | instagram | twitter | linkedin

POSLeM

POSLeM je zpravodajský portál studentů a studentek Středoevropských studií FF UK. Aktuální zprávy z politické, ekonomické a kulturní sféry Polska, Slovenska a Maďarska. Informace, které v českých médiích nenaleznete.

Co chceme?
V první řadě dobře informovat. Vede nás k tomu přesvědčení, že mediální pokrytí zemí středoevropského regionu je v České republice nedostatečné, neúplné či pokřivené.

Proč?
Čeští novináři – podle našeho mínění – vycházejí z omezeného množství zdrojů, nejsou často kompetentní tyto zdroje kriticky posoudit anebo vůbec významné události v regionu nereflektují.
České mediální prostředí tak pomáhá utvářet a udržovat stereotypní pohled na naše sousedy, se kterými nás kromě historie spojují v současnosti hlavně hospodářské a politické vazby.

Co je cílem?
Autoři projektu doufají, že portál přispěje ke zlepšení současného stavu informovanosti české veřejnosti v této oblasti. Portál spravují studenti Katedry středoevropských studií FF UK, kteří jsou díky své jazykové vybavenosti schopni čerpat z původního zpravodajství významných médií v regionu a díky svému areálovému zaměření také reflektovat společenský kontext události.

Chceme zaplnit informační vakuum, které v současnosti v českém mediálním prostředí panuje. Neinformovat pouze o dění v jednotlivých zemí, ale zaměřit se obsahově rovněž na spolupráci těchto zemí a jejich vztah k České republice.

e-mail | web | facebookový profil

Praxis, z. s.

Filosofický spolek Praxis se svou činností snaží o popularizaci filosofie mezi studenty a veřejností. Snaží se o vytvoření dialogu mezi dalšími studentskými spolky a o systematizaci spolupráce a komunikace mezi nimi.
Filosofický spolek Praxis pořádá debaty na filosofická témata, prezentace nově vydané filosofické literatury, neformální setkání mezi studenty nejen filosofie.
e-mail | web | facebookový profil

Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS)

Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS) sdružuje studenty Katedry PVH a archivního studia na FF UK napříč všemi ročníky studia. Jejím hlavním posláním je organizování exkurzí a výletů za nejrůznějšími cíli, zabývá se však i zprostředkováním praxí a brigád v archivních institucích pro studenty KPVHAS, stejně jako mentoringem čerstvě přijatých studentů během jejich prvního semestru.

e-mail | web | facebookový profil

Pražská univerzitní skupina Amnesty International

Pražská univerzitní skupina Amnesty International (PUSA) jsou lidé, které zajímají lidská práva a snaží se pravidelně scházet a psát dopisy, tzv. urgentní apely, za různé případy, kde dochází k porušování základních práv. Mimo to občas pořádá i různé akce. Působí zároveň jako místní skupina Amnesty International v ČR.
e-mail | facebookový profil

PRS (Pražský religionistický spolek)

The main aim of our association (founded in 2010) is to bring new and advanced students of religious studies together in informal settings in order to enable exchange of ideas and opinions. This is partly to foster certain openness, as well as to encourage dialogue in our field of study that has a tendency toward fragmentation. Among the activities we organise regularly are the (English speakers friendly) Religious Studies Film Club (conceived as an opportunity to further the cinematic and ethnographic horizons of the participants and to foster a dialogue with visual culture), student seminars (as a platform where students can learn to present their ideas and research in a semi-public environment and without the pressure of evaluation), day trips and weekend stays in the countryside. The latter are modeled on various rituals and offer the possibility to reflect on relationships between textuality and lived culture. We are additionally active in promoting education about religious topic among the wider public. The association is happy to serve as a means of organizing an encounter and dialogue with all those who share similar interests with us.
e-mail | web | facebookový profil

PŘETLaK

PŘEkladatelství, TLumočnictví aneb Komunikace – to je studentský spolek PŘETLaK, který sdružuje a zastupuje studenty všech oborů Ústavu translatologie FF UK. ÚTRL zajišťuje řadu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zaměřených na překlad a tlumočení. Jazyky, kterým se u nás můžete věnovat, jsou: angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština. 

Pořádáme seznamováky (nejen) pro prváky, užitečné přednášky, uvítací, vánoční a jiné večírky a další skupinové akce (knižní jarmarky, kurzy, pobyty aj.). Zasazujeme se o to, aby studenti na „Šporku“ (historický Šporkův palác, kde náš ústav sídlí) měli vše, co potřebují.

e-mail | web | facebookový profil

Psylabus

Jsme studentky a studenti psychologie, pro které je psychologie především vědou, a proto se zajímají o psychologický výzkum a evidence-based přístup k psychologické praxi.

Věříme, že tento náš zájem nám pomůže dále rozvíjet nejen pořádání veřejných akcí s odborníky z relevantních oborů, ale i vzájemné obohacování se o nové poznatky, zkušenost a navazování nových vztahů.

e-mail | web | facebookový profil | instagram | youtube

Psyna

Chceme vytvářet prostor pro navazování meziročníkových vztahů na Katedře psychologie FF UK a pořádat akce související s psychologickými tématy, které mohou podnítit zájem o další aspekty psychologie. Mimo jiné pořádáme besedy s odborníky, tematické pubquizy nebo společná posezení. Vznikli jsme v letním semestru 2022.

e-mail | facebookový profil

Salon du français (SaFra !)

Salon du français (SaFra !) je spolek působící na Ústavu translatologie FF UK, který sdružuje všechny se zájmem o francouzštinu. Pravidelně pořádá konverzace a přednášky. Má za sebou také úspěšný Pub Quiz a chystá toho ještě mnohem víc! Jeho hlavním cílem je poskytnout všem francouzštinářům bezpečný prostor, kde mohou bezplatně procvičovat francouzský jazyk a zároveň navázat nová přátelství.  

facebookový profil | Instagram

Salsa4Water Prague

Uskupení Salsa4Water Prague vzniklo jako organizace, která si klade za úkol pořádat taneční kurzy salsy zejména pro členy akademické obce UK, přičemž výtěžek chce použít na podporu projektu Water Aid, což je mezinárodní nevládní organizace zajišťující čistou vodu pro pití a hygienu v nejchudších oblastech světa. Pražská Salsa4Water vzniká po vzoru eponymních studentských organizací v Edinburghu, Glasgow a ve švédském Linköpingu. Činnost spolku, tj. k zahájení kurzů salsy, byla zahájena v zimním semestru 2012.

facebookový profil

Sirka

Studentský spolek Sirka, založený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, usiluje o sdružování studentů Katedry sociální práce, zároveň však vytváří platformu pro mezioborovou spolupráci se studenty jiných pomáhajících oborů, protože věří, že multidisciplinární přístup je třeba podněcovat již během studia. 

Spolek si rovněž klade za cíl přiblížit sociální práci veřejnosti – přinášet osvětu na poli mnohdy stigmatizovaných témat, přispívat do diskuze a v neposlední řadě naslouchat a dát hlas těm, kteří se v rámci naší společnosti z nějakého důvodu ocitli mimo hlavní proud. 

e-mail | facebooková stránka | Instagram

Sdružení pro Prahu literární

Sdružení pro Prahu literární je spolek aktivních studentů anglistiky, kteří organizují Pražský Microfestival. V minulosti proběhlo již pět ročníků této akce. Festival má za cíl prezentovat a podporovat živé umění, zejména poezii a hudbu. Probíhá v angličtině a češtině. Akce je zaměřena na studenty, ale je otevřena komukoli.

e-mail | webfacebookový profil

Scholé

Scholé je spolek studentů a studentek Katedry pedagogiky FF UK. Spolek vytváří prostor pro setkávání studentů, vyučujících a všech zájemců o pedagogické vědy a pedagogická témata v širším společenském kontextu. Za hlavní cíl si spolek klade posílit studentskou inciativu na katedře a přispět tak k obohacení studijního oboru. Dílčími cíli spolku je vytvoření prostoru pro neformální vzdělávání, vzájemné propojování studentů, absolventů, vyučujících a také institucí vykonávajících pedagogickou činnost. Spolek se zaměřuje také na podporu studentů ve studijních otázkách a nápomoc zapojení studentů do vědecké činnosti. V neposlední řadě spolek pomáhá rozšiřovat povědomí o katedře a její činnosti.

Prostředky, kterými spolek cíle naplňuje, jsou studentské konference, workshopy, tematické diskuse, konzultace studijních otázek, prezentace prací vznikajících v rámci výuky, filmové večery a neformální setkávání.

e-mail | facebookový profil

Schwa

Schwa je studentský spolek při oboru Anglistika - amerikanistika. Cílem spolku je sdružit anglisty a amerikanisty této fakulty a poskytnout jim oporu při organizování tvůrčích projektů a akcí, které mohou obohatit ostatní jak vědomostně, tak i společensky. Ve spolku jsou vítáni i mimooboroví zájemci s neuhasitelnou vášní pro anglický jazyk, avšak pouze studenti FF UK.


Schwa is a student society which aims to bring together all students of English and American Studies and support them in organising creative projects and events. Students of other studies at the Faculty of Arts with an inextinguishable passion for the English language are heartily welcome.

e-mail | web | facebookový profil | instagram

Socka, o.s.

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru, fungující od roku 2013. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí. Činnost studentského spolku by měla přispívat k oživení oboru sociologie na FF UK a napomoci k mezioborovému setkávání a spolupráci při zabývání se sociologickými otázkami a společností v rozličných kontextech

e-mail | facebookový profil

Studenti ÚJCA

Studenti ÚJCA je nepolitické a nenáboženské sdružení studentů, absolventů a přátel Ústavu jižní centrální Asie FF UK podporující studenty v jejich studiu a výzkumu za účelem rozvoje české indologie a dalších oborů v oblasti jižní a centrální Asie. Vyhledáváme účast na mezioborových projektech, zejména využívajících digitální technologie k podpoře a rozvoji písem a jazyků jižní a centrální Asie, a působíme jako zpracovatelé příslušných normalizačních úkolů po Českou agenturu pro standardizaci.

e-mail | web

Studentská rada

Studentská rada (SR) je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na FF UK, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990. Poskytuje studentům informace o studiu a studentském životě a (finančně) podporuje, zajišťuje a pořádá pro ně atraktivní akce. Pro studenty zařizujeme například Divadelní a Hudební klub, kde můžete získat zlevněné vstupenky na představení předních pražských divadel či koncerty významných souborů vážné hudby. Tradičně pořádáme také reprezentační fakultní ples.
e-mail | web | facebookový profil | instagram | twitter

Studentský Majáles, z. s.

Studentský Majáles jako multižánrový festival má za cíl prezentovat autentickou studentskou kulturu. Vystupují zde studentské kapely, divadla, promítají se snímky začínajících filmařů, prezentují se studentské spolky a v neposlední řadě zde mají studenti možnost se seznámit s fungováním akademické obce. První ročník této studentské slavnosti se odehrál 1. května 2013 a každým rokem se do organizace zapojují noví lidé napříč pražskými vysokými školami a jejím prostřednictvím se realizují. Organizační tým symbolicky navazuje na majálesy z šedesátých let, které sloužily nejen k pobavení veřejnosti, ale také k zamyšlení a kritické reflexi. Akce se odehrává v historickém centru Prahy na Ovocném trhu a na nádvořích, která lemují budovu Karolina. Každý, kdo něco tvoří či má zajímavé nápady, je vítán.
e-mail | web | facebookový profil | instagram

Univerzitní křesťanské hnutí

Univerzitní křesťanské hnutí (UKH) je síť studentských křesťanských skupinek na univerzitách po celé České republice. Vizí hnutí je dát prostor všem studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru. V rámci studentské iniciativy jsou pořádány studia Bible a modlitební snídaně. Středobodem naší činnosti jsou pravidelná týdenní setkání, při kterých společně čteme a studujeme Bibli, bavíme se o aktuálních společenských problémech a zjišťujeme, co nám a dnešnímu světu může Bible nabídnout. Na FF UK probíhá setkání většinou v pondělí v 19:00 v místnosti č. P034 na hlavní budově FF UK.  Vítáme studenty všech možných křesťanských denominací a také všechny, kdo se o křesťanství chtějí dozvědět více. V případě covidových omezení se scházíme online. Aktuální kontakt pro více info na ukh.cz/chci/chci-se-zapojit.
e-mail | web | facebookový profil | facebooková skupina | instagram | youtube

Útvar (spolek Ústavu pro dějiny umění)

Studentský spolek ÚTVAR byl založen v roce 2016 a jeho členy jsou studenti a absolventi ÚDU FF UK. Jeho cílem je informovat a spojovat nejen studenty ústavu, ale i jiných teoretických a uměleckých oborů a zároveň vytvářet povědomí o oboru u širší veřejnosti.
Spolek podporuje studentský život pořádáním neformálních akcí, mezi něž patří například pravidelné vánoční večírky, exkurze, výlety, nebo tradiční piknik oslavující konec letního zkouškového období. Pořádá také veřejné akce, jako jsou přednášky, diskuze či promítání.
Spolek se také snaží usnadnit orientaci ve studiu budoucím i nově přijatým studentům, kterým rovněž vytváří příležitost pro seznámení. Dále se zasazuje o zastřešení komunikace studentů s vedením ústavu, kterému tak poskytuje zpětnou vazbu.

e-mail | web | facebookový profil

Výluka

Výluka je spolek sdružující studenty nepedagogických oborů, kteří mají chuť zjistit, zda by je učitelství naplňovalo a zajímalo více než jen průměrná mzda. Výluka zároveň těmto studentům zprostředkovává stáže a praxe vyučování na základních školách a v sociálně vyloučených lokalitách, kde si můžou učení vyzkoušet.

e-mail | web | facebookový profil

weFFUK

Jsme studentský spolek působící na půdě FF UK, původně založený několika bohemisty. Nezáleží nám ale na tom, jestli studuješ filozofii, jazyk nebo třeba estetiku, stačí, že chceš být náš, chceš se bavit a chceš si vejšku naplno užít. Naší hlavní náplní je pořádání seznamovacích kurzů, večírků a dalších akcí, které spojí studenty FF UK dohromady. Moc rádi tě mezi námi uvítáme!

e-mail | facebookový profil | instagram

Wikisofia

Wikisofia funguje jako otevřený a veřejně dostupný elektronický informační portál pro sdílení studijních materiálů a odborných poznatků v rámci humanitních a společenských věd. Články publikované na Wikisofii může vytvářet a upravovat každý, s přednostním právem pro členy akademické obce a pro zkušený tým pisatelů, kteří jsou do projektu stabilně zapojení. Je takto zajištěna jak pluralita pohledů na daná témata, tak vzájemná kontrola obsahu. Při psaní článků je kladen důraz na srozumitelný jazyk, přehlednost, obsahovou a logickou koherenci, propojení s relevantními články a řádné citování zdrojů. Hlavními cíli projektu jsou správa webu, šíření povědomí o jeho existenci a koordinace tvorby odborných článků napříč společenskovědními disciplínami. Aktuálně se projekt zaměřuje především na tematické oblasti z informačních studií a knihovnictví, psychologie a sociologie.

e-mail | web | facebookový profil | instagram

 zlaty_vociZlatý voči

Zlatý voči jsou filmovým festivalem představujícím filmovou tvorbu studentů teorie audiovize. Je pořádán každoročně Katedrou filmových studií FF UK. Organizační strukturu tvoří posluchači katedry ve spolupráci s pedagogickým vedením KFS FF UK.

Festival se koná pravidelně na konci letního semestru (v květnu). Má za cíl upozorňovat na praktickou stránku studia filmové teorie a podnítit debaty nad různými přístupy k AV médiu. Program festivalu tvoří nespecializované filmy vysokoškolských studentů, kteří studují (či studovali) na jedné z audiovizuálně teoretických kateder. V České republice tak do programu mohou přispět studenti z KFS FF UK, Ústavu filmu a dějin filmu a audiovizuálních studií FF MU, Katedry filmových studií FF UP v Olomouci a Centra audiovizuálních studií FAMU. Do programu jsou od loňského roku přijímány i filmy od studentů zahraničních univerzit se zaměřením na teorie audiovize.

Soutěžní filmy vybírá programové oddělení festivalu. Do soutěže jsou přijímány filmy pod 20 minut. Tvůrci mohou posílat své filmy na adresu KFS FF UK. Výherce festivalových cen vybírá porota sestavená z filmových profesionálů i odborníků.

Hlavní festivalovou cenou jsou Zlatý voči, vedlejší ceny jsou: Voči Jeanne Moreau, Růžový brejle, Poškrábané brejle Kurta Krena, Percepční voko publika. Soutěžní sekce je pouze jedna, všechny filmy soutěží o všech pět cen bez tematického omezení. Porota má možnost udělit zvláštní uznání. Organizátoři si vymezují právo na pozměnění názvů cen.

Do budoucna by festival rád navázal užší spolupráci s českými i zahraničními katedrami a nadále zůstal jako možnost studentů k získání praktických dovedností v rámci festivalové organizace.

e-mail | web | facebookový profil