Studium

Životní situace

Změny během studia

Zde naleznete informace o situacích, které během svého studia můžete řešit:


Přerušení studia

O přerušení studia se žádá prostřednictvím formuláře.

 • Řídí se ustanovením čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK.
 • Studenti doktorského studia mají na přerušení studia právo. Žádost nevyžaduje souhlas školitele či oborové rady.
 • Studium se přerušuje buď do konce určeného semestru (tj. do konce února či konce září) nebo do maximální doby studia
 • Přerušení studia začíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme podat žádost o přerušení s dostatečným předstihem.
 • Žádost nelze podat v období, kdy probíhá hodnocení individuálního studijního plánu.
 • Dnem přerušení studia student pozbývá statusu studenta podle zákona o vysokých školách.
 • Doba, po kterou je studium přerušeno, se započítává do maximální doby studia.
 • Při návratu do studia je potřeba odevzdat na Referát doktorského studia Zápisový list. Zápisový list se generuje v SIS, modul Osobní údaje.
 • Pro návrat do studia před stanoveným termínem konce přerušení je potřeba dodat Žádost o ukončení přerušení studia

Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu a rodičovství

 • Při přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství, se nezapočítává do maximální doby studia doba, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. do tří let věku dítěte)
 • Zažádat si mohou i osoby v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená studenta nebo z důvodu péče o závislou osobu.
 • K přerušení studia z tohoto důvodu je spolu se žádostí nutné dodat i Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
 • Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství jinak probíhá stejně jako přerušení běžné (viz výše).

Přerušení studia z vážných zdravotních důvodů

 • Součástí žádosti o přerušení studia z vážných zdravotních důvodů musí být lékařská zpráva obsahující termín předpokládaného ukončení rekonvalescence.
 • Doba, po kterou trvají vážné zdravotní důvody, se nezapočítává do maximální doby studia
 • Přerušení studia z vážných zdravotních důvodů jinak probíhá stejně jako přerušení běžné (viz výše).

Zanechání studia

 • Student může studium na FF UK sám kdykoliv ukončit
 • Studium se zanechává pomocí formuláře Prohlášení o zanechání studia, které musí být podáno na fakultu.
 • Studium je zanecháno k datu doručení tohoto oznámení.

Změna formy studia

Doktorské studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

 • Student si může požádat o změnu formy studia pomocí univerzálního formuláře pro žádosti. Podmínkou podání žádosti je, aby v době přijetí do studia na daném oboru byly otevřeny obě formy studia.
 • V případě schválení žádosti o změnu formy z prezenční na kombinovanou je student převeden do této formy kdykoliv během roku. Pokud se jedná o přestup z kombinované formy do prezenční, změna formy studia se uskuteční až od začátku dalšího akademického roku.

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

 • Řídí se Opatřením rektora č. 36/2018
 • Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.
 • Obdobně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě počíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 • Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě oznámení studenta pomocí Žádosti o evidenci uznané doby rodičovství (vzor zde)
 • Žádost musí být doložena těhotenskou průkazkou (možná jen u žen) či rodným listem. V případě doložení uznané doby rodičovství kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit i kopii rodného listu dítěte
 • Do maximální doby studia se nezapočítává období uznané doby rodičovství, které trvá od data doručení oznámení o uznané době rodičovství
 • Tato žádost je nutným podkladem pro přerušení z důvodu těhotenství, porodu a rodičovství.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska