Studium

Přerušení, zanechání, ukončení studia

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací


 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Přerušení studia

Řídí se ustanovením čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK.

O přerušení studia se žádá prostřednictvím formuláře nebo elektronicky.

Studium se přerušuje zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku. Přerušení studia začíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia (vzhledem k této skutečnosti doporučujeme podat žádost o přerušení s dostatečným předstihem).

Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Doba, po kterou je studium přerušeno, se započítává do maximální doby studia.

Přerušení studia z důvodu rodičovství či vážných zdravotních důvodů

O přerušení studia lze požádat písemně či elektronicky také z důvodů:

  • vážných zdravotních
  • těhotenství, porodu či rodičovství

Přerušení studia z těchto důvodů se nezapočítává do maximální doby studia.

Spolu s žádostí o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, musí být podána i žádost o evidenci uznané doby rodičovství. Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou a o žádostech o tuto evidenci uvádí Opatření rektora č. 36/2018.

Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě žádosti o její evidenci, podané písemně či elektronicky.

Vzor žádosti o evidenci uznané doby rodičovství

Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013. Uznaná doba rodičovství se eviduje v SIS s účinky ode dne, kdy nastal její počátek.

Zanechání studia

Student může studium na FF UK sám kdykoli ukončit. Tuto skutečnost musí nahlásit své studijní referentce prostřednictvím podepsaného formuláře Prohlášení o ukončení studia. Pokud není v oznámení uvedeno datum, ke kterému k zanechání studia dochází, bude studium zanecháno k datu doručení tohoto oznámení.

Změna formy studia

Doktorské studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. Student si může požádat o změnu formy studia pomocí univerzálního formuláře. Podmínkou podání žádosti je, aby v době přijetí do studia na daném oboru byly otevřeny obě formy studia. V případě schválení žádosti o změnu formy z prezenční na kombinovanou je student převeden do této formy kdykoliv během roku. Pokud se jedná o přestup z kombinované formy do prezenční, změna formy studia se uskuteční až od začátku dalšího akademického roku.