Studium

Přerušení, zanechání, ukončení studia

Přerušení studia

Řídí se ustanovením čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK.

O přerušení studia se žádá prostřednictvím formuláře nebo elektronicky.

Studium se přerušuje zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku. Přerušení studia začíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia (vzhledem k této skutečnosti doporučujeme podat žádost o přerušení s dostatečným předstihem).

Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Doba, po kterou je studium přerušeno, se započítává do maximální doby studia.

Přerušení studia z důvodu rodičovství či vážných zdravotních důvodů

O přerušení studia lze požádat písemně či elektronicky také z důvodů:

  • vážných zdravotních
  • těhotenství, porodu či rodičovství

Přerušení studia z těchto důvodů se nezapočítává do maximální doby studia.

Spolu s žádostí o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, musí být podána i žádost o evidenci uznané doby rodičovství. Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou a o žádostech o tuto evidenci uvádí Opatření rektora č. 36/2018.

Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě žádosti o její evidenci, podané písemně či elektronicky. Náležitostmi žádosti o evidenci uznané doby rodičovství jsou:

  • identifikace žadatele (jméno, příjmení, číslo osoby uvedené na průkazu studenta univerzity)
  • specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství
  • doložení tvrzených skutečností příslušnými doklady (zejména kopie rodného listu dítěte nebo kopie rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, případně kopie těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu, posléze doplněná kopií rodného listu dítěte)
  • vlastnoruční podpis

Vzor žádosti o evidenci uznané doby rodičovství

Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013. Uznaná doba rodičovství se eviduje v SIS s účinky ode dne, kdy nastal její počátek.

Výzva k zápisu po přerušení studia

Zanechání studia

Student může studium na FF UK sám kdykoli ukončit. Tuto skutečnost musí nahlásit své studijní referentce prostřednictvím podepsaného formuláře Prohlášení o ukončení studia. Spolu s prohlášením se odevzdává také výkaz o doktorském studiu (index). Pokud není v oznámení uvedeno datum, ke kterému k zanechání studia dochází, bude studium zanecháno k datu doručení tohoto oznámení.

Změna formy studia

Doktorské studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

Prezenční formou studia je možné studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia (tři/čtyři roky – dle akreditace oboru). Neukončí-li student řádně studium během prezenční doby studia, je po uplynutí této doby převeden automaticky do kombinované formy.

Žádost o přestup z jedné formy studia do jiné může student podat vždy jen k začátku akademického roku, a to nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku tak, aby přestup mohl být k začátku akademického roku realizován.