Studium

Přihlašovací dokumenty – obecné info

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Akceptační dopis

 • Obvyklý rozsah: max. polovina normostrany (záleží na vzoru zahraniční instituce)
 • Akceptační dopis z přijímající zahraniční instituce musí obsahovat jasně čitelné jméno přijatého studenta a termín jeho pobytu. Měl by být na hlavičkovém papíře zahraniční instituce spodpisem a případně razítkem. Obvykle nebývá vyžadován originál, ale stačí sken.

Doložení jazykové způsobilosti

K výběrovým řízením na UK je student povinen ve většině případů doložit jazykovou způsobilost min. na úrovni B2. K tomu poslouží kopie jazykového certifikátu, výpis zkoušek na UK, kde je zvýrazněna informace o absolvování jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy atp. Nejvíce záleží na konkrétních požadavcích zahraniční instituce (např. většina amerických univerzit striktně vyžaduje TOEFL/IELTS v konkrétní bodové hranici). Studenti, kteří studují jazykový obor a vyjíždí studovat v daném jazyce, jazykovou způsobilost obvykle dokládat nemusí (opět záleží na požadavcích daného programu, pro nějž je dokument vyžadován, americké univerzity bývají striktní ve vyžadování TOEFL/IELTS).

Doporučující dopis

 • Obvyklý rozsah: 0,5 – 1 normostrana
 • Doporučující dopis musí být až na výjimky napsán akademickým pracovníkem FF UK. Obsahuje informaci o tom, jaké jsou silné stránky studenta a čím by pro jeho studium byl daný zahraniční pobyt přínosný. Měl by být na hlavičkovém papíře ústavu/katedry
  s podpisem a případně razítkem. Obvykle bývá vyžadován originál.

Motivační dopis

 • Obvyklý rozsah: 1-2 normostrany
 • V motivačním dopise student popisuje, proč chce na danou instituci vyjet. Zaměřuje se zejména na vysvětlení, jakým způsobem je zahraniční pobyt provázaný s jeho oborem a jaký přínos bude mít pro jeho studium na UK (např. konzultace s odborníkem v daném oboru, přístup k jedinečným zdrojům k tématu studentské práce atp.). Motivační dopis může dále v menší míře obsahovat popis obecnějšího zaměření studenta nebo jeho vztah k zahraniční univerzitě či zemi, do které vyjíždí. V případě, že je motivační dopis psán za účelem žádosti o nějaký typ stipendia/finanční podpory, měl by navíc obsahovat stručné vysvětlení nákladů, na něž je stipendium žádáno.
 • Motivační dopis je vhodné podepsat.

Potvrzení o přijetí do doktorského studia

 • Vystavuje Oddělení vědy formou potvrzení o studiu, případně lze odevzdat kopii dopisu, který doktorand obdržel jako vyrozumění o přijetí do doktorského studia (dopis je pouze v češtině).

Potvrzení o studijním průměru

 • Potvrzení studijního průměru vydává Studijní oddělení. Pokud je toto potvrzení vyžadováno v angličtině, je potřeba si zažádat o Transcript of Records (viz níže).
 • Potvrzení studijního průměru z jiných vysokých škol vystavuje příslušná VŠ.

Předběžný příslib přijetí

 • Obvyklý rozsah: max. polovina normostrany
 • Podobně jako akceptační dopis i předběžný příslib přijetí musí obsahovat jasně čitelné jméno studenta. Není třeba v něm uvádět přesná data pobytu, pokud zatím nejsou známa, ale pouze informaci, že v případě, že bude student na daný pobyt vybrán, je níže podepsaný připraven ho přijmout. Příslib by měl být na hlavičkovém papíře zahraniční instituce
  s podpisem a případně razítkem. Obvykle nebývá vyžadován originál, ale stačí sken.

Studijní plán (na zahraniční univerzitě)

 • Jedná se o seznam předmětů, které student chce na partnerské univerzitě studovat, vychází z dostupných informací na webu partnerské univerzity. Plán není závazný, ale jen předběžný (často probíhá výběrové řízení s velkým předstihem a není jasné, zda skutečně budou všechny předměty vyučovány).

Výpis známek (Transcript of Records)

 • Potvrzený výpis známek ze SIS získá student na Studijním oddělení, a to v češtině či angličtině (záleží na požadavcích daného programu, pro nějž je dokument vyžadován). Výpisy za předchozí stupně studia mohou být nahrazeny kopií dodatku k diplomu, kde je dvojjazyčně uveden seznam všech absolvovaných předmětů.
 • Existují dvě možnosti:

  1) Výpis známek ze SIS – je vydáván na počkání a k většině výběrových řízení postačí. Nevýhodou je, že neobsahuje informaci o celkovém studijním průměru.
  2) Transcript of Records – podepisuje proděkan pro studium, proto není vydán na počkání. Výhodou je, že obsahuje informaci o celkovém studijním průměru a také klíč pro převod známek pro partnerské univerzity.

 • Výpisy z jiných vysokých škol vystavuje příslušná VŠ.

Životopis (CV)

 • Obvyklý rozsah: 1-2 normostrany
 • Musí obsahovat aktuální kontaktní údaje (tel.č., e-mail) a další obvyklé náležitosti (vzdělání, pracovní zkušenosti, další dovednosti a znalosti, zájmy)