Studium

Informace pro studenty se speciálními potřebami

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

PhDr. David Čáp, Ph.D.

tel. +420 221 619 325

hl. budova, 1. p, místnost 126a

 

Úterý 9.00 – 10.30

V případě potřeby  je možné dohodnout emailem jiný termín.

(Překlad do českého znakového jazyka

ÚVODNÍ INFORMACE

 • Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FF UK stali studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). (Překlad do českého znakového jazyka)
 • Studenti se speciálními potřebami jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiného psychického onemocnění. (Překlad do českého znakového jazyka)

KONTAKTNÍ OSOBA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 • FF UK při studijním oddělení zřídila pozici kontaktní osoby-koordinátora pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Touto kontaktní osobou je PhDr. David Čáp, Ph.D., který působí na Katedře psychologie FF UK. Současně je těsně propojen jak s Psychologickým poradenským centrem FF UK při katedře psychologie, tak s referentkami studijního oddělení a jednotlivými katedrami. Jeho úkolem je kontaktovat studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, zkoordinovat všechny potřebné aktivity, mezi které patří zajištění funkční diagnostiky, jednání s vyučujícími, předložení návrhu proděkance pro studijní záležitosti. (Překlad do českého znakového jazyka)
 • Záležitosti neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů řeší dr. Andrea Hudáková Ústavu jazyků a komunikace neslyšících (Překlad do českého znakového jazyka).
 • Každý nově zapsaný student se speciálními vzdělávacími potřebami bude mailem či telefonicky osloven dr. Čápem nebo dr. Hudákovou a následně absolvuje přibližně hodinový rozhovor s pověřeným poradenským odborníkem, který poslouží zohlednění jeho studijních (případně dalších) potřeb – jedná se o tzv. funkční diagnostiku. Mezi možné úpravy patří poskytnutí speciálních pomůcek (např. diktafon, FM systém, tablet), takové úpravy rozvrhu, aby byl studentovi umožněn přístup do učeben, individualizovaná výuka jazyků, změny zkušebních postupů, tlumočení do českého znakového jazyka, simultánní přepis mluvené češtiny apod. (Překlad do českého znakového jazyka)
 • Péče fakulty nekončí tedy přijetím uchazeče ke studiu, ale týká se všech etap studia. Současně i zdravotní podmínky na straně studenta se mohou v průběhu studia měnit. Je proto žádoucí, aby i během studia byl student v kontaktu s dr. Čápem/dr. Hudákovou tak, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.
 • V případě, že se v průběhu studia objeví nová závažná zdravotní okolnost, která studentovi zabraňuje v plnění studijních povinností, je žádoucí, aby se neprodleně obrátil na dr. Čápa/dr. Hudákovou. (Překlad do českého znakového jazyka)

PROČ JE DŮLEŽITÁ EVIDENCE STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 • Student se zdravotním znevýhodněním může využívat modifikací forem a obsahu studia včetně úprav atestací pouze, je-li jako student se speciálními potřebami evidován.
 • Vzhledem ke způsobu, jakým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2012 zohledňuje speciální vzdělávací potřeby studentů vysokých škol a podporuje rovné studijní šance všech studentů, je nezbytné, aby škola doložila potřebu i formy úprav studia u každého takového studenta. Na zvýšené nároky studenta se speciálními vzdělávacími potřebami totiž poskytuje MŠMT navýšené finanční prostředky. Škola přitom musí respektovat nastavená pravidla MŠMT. (Překlad do českého znakového jazyka)
 • Může se stát, že student se speciálními vzdělávacími potřebami dojde k závěru, že se pokusí zvládnout studium bez jakýchkoli modifikací. Pokládáme toto jeho rozhodnutí za chvályhodné, bez vynaložení velké míry vlastního úsilí totiž není možné studium na FF UK úspěšně absolvovat. Nicméně samotný student nemusí dopředu plně znát všechny požadavky studia, takže ani nemusí dobře odhadnout, kde mohou nastat kolizní místa a úskalí pro jeho úspěšné studium. Proto je žádoucí, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky… Pokud následně v průběhu studia nenarazí student na překážky, které by mu znesnadňovaly plnění povinností, včetně atestací, je to jen dobře.
 • Na druhé straně, když dojde k problému a zjistí se, že student odmítl registraci, což je jeho svobodné rozhodnutí, musí počítat s tím, že jeho přístup k modifikacím se v důsledku tohoto přístupu výrazněji ztíží. (Překlad do českého znakového jazyka)
 • Někteří studenti mohou mít obavy, že údaje o jejich zdravotním problému se stanou veřejnou informací a že mu tak znesnadní absolvování studia. Okruh osob, které mají na fakultě přístup ke všem informacím, je velmi omezený (pouze kontaktní osoba, odborník provádějící funkční diagnostiku, vedení studijního oddělení); další osoby (především vyučující) mají přístup pouze k výstupům diagnostiky, pokud je student požádá o modifikaci. Samotný student rozhoduje o tom, zda údaje sdělí a v jaké míře.(Překlad do českého znakového jazyka)
 • Filosofická fakulta a její učitelé jsou vstřícně nakloněni studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme rádi, že jejich počty v posledních letech narůstají. Na druhé straně očekáváme stejnou vstřícnost i od studentů. Je totiž nejen v jejich prospěch, ale i ve prospěch dalších studentů. (Překlad do českého znakového jazyka)

V případě, že budete mít jakékoliv návrhy či připomínky ke zkvalitnění podpory pro studenty se speciálními potřebami, prosím obraťte se na dr. Davida Čápa, v případě problematiky sluchově znevýhodněných studentů na dr. Andreu Hudákovou.(Překlad do českého znakového jazyka)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI K ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE STUDENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 1. Informovaný souhlas

2. Potvrzení o zdravotním postižení studenta

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  • průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo
  • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo
  • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) c).

3.  Funkční diagnostika studenta, kterou vytvoří a potvrdí speciální pracoviště UK

  • Formuláře funkční diagnostiky:

formulář A
formulář B
formulář C
formulář D
formulář E
formulář F

(Překlad do českého znakového jazyka)

PROVOZOVÁNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY NA UK

 • po dohodě, koordinované mezi kontaktní osobou FF UK a níže uvedenými místy funkční diagnostiky:

 Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK

Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Psychologické poradenské centrum FF UK

 

Děkujeme všem studentům za součinnost při zajišťování této evidence.

(Překlad do českého znakového jazyka)

 

 • Studenti – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačně-poradenském centru UK (Praha 1, Celetná 13, přízemí). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů. (Překlad do českého znakového jazyka)

DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH BUDOV FAKULTY A UNIVERZITY

Dle monitoringu RUK najdete kompletní rozpis bezbariérové přístupnosti jednotlivých fakultních budov zde.