Věda a výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Kontakt na Grantové oddělení

Mgr. Kornélia Smiešková

kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

tel.č.: 221 619 398

č.m.:424

Specifický vysokoškolský výzkum 2020 – Podpořené projekty a informace pro studenty

 

Děkan FF UK informuje o možnosti zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV).

V rámci soutěže SVV získala FF UK letos prostředky na 7 velkých výzkumných projektů (seznam hlavních řešitelů včetně názvů projektů naleznete níže), které společně zastřešují všechny základní součásti FF UK. Projekty budou realizované primárně Mgr. a Ph.D. studenty FF UK za odborného dohledu akademických a vědeckých pracovníků FF UK. Za řízení a odbornou realizaci projektu odpovídá Rada příslušného projektu SVV v čele s hlavním řešitelem projektu (Zásady činnosti Rady SVV zde).

Studenti se na realizaci projektu podílejí většinou svým dílčím výzkumným záměrem, jehož výsledkem je publikační výstup*, anebo se do projektu zapojují prostřednictvím dílčích prací na výzkumu a přípravě výstupů. Za výzkumné a vědecké aktivity v rámci projektů SVV je studentům udělováno stipendium dle čl. 6 Stipendijního řádu UK.

* články v recenzovaném odborném periodiku, článek ve sborníku, odborná kniha nebo její kapitoly

Pokyny pro studenty:

Studenti se do konkrétního projektu zapojují přes základní součást (ZS), na které realizují své studium, a to dle její příslušnosti k zastřešujícímu projektu SVV. Postupují buď podle pokynů sdělených danou ZS nebo na základě výzvy hlavního řešitele příslušného zastřešujícího projektu SVV. V případě, že je daná základní součást zapojena do více projektů SVV, hlásí se student do projektu, který tematicky lépe odpovídá jeho výzkumnému záměru.

Upozornění: Student nemůže být paralelně zapojen do dvou či více zastřešujících projektů SVV! Výjimku tvoří pouze osoby studující ve více doktorských oborech současně.

V případě, že výzkumný záměr studenta tematicky lépe odpovídá projektu, do kterého není jeho ZS zapojena, může podat žádost o přeřazení. Student žádost vyřizuje prostřednictvím Grantového oddělení děkanátu FF UK, kontaktní osoba: Mgr. Kornélia Smiešková (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz).

Konkrétní pokyny k zapojení do projektů a termíny uzávěrky budou hlavní řešitelé a jednotlivé ZS zveřejňovat v průběhu dubna a května. Pro podrobnější informace ohledně zapojení do projektu kontaktujte vedoucího základní součásti nebo jím delegovaného zástupce pro projekty SVV anebo hlavního řešitele projektu. Aktuálně zveřejněné pokyny a výzvy viz tabulka seznam projektů.

Seznam projektů a zapojených základních součástí včetně zveřejněných výzev:
Hlavní řešitel Název projektu Zapojené základní součásti Vyhlášené výzvy a pokyny pro studenty
Mgr. Dora Poláková, Ph.D. Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění (SVV 1) ÚFAR, ÚRS, KLOG, KEST, KSI

Pro všechny zapojené ZS byla vyhlášená výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů. Podrobnosti zde.

Aktualizace! Nový termín uzávěrky pro podávání žádostí: 24. 5. 2020

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Literatura v interdisciplinárních souvislostech (SVV 2) ÚALK, ÚČLK, KFS, KDV, ÚGS (germanistika), ÚHV, ÚŘLS (klasická filologie), ÚTRL Pro další pokyny sledujte web jednotlivých ZS. Kontaktní osoby: ÚALK – prof. Procházka, ÚČLK – doc. Wiendl, KFS – doc. Svatoňová, KDV – doc. Pšenička, ÚGS – dr. Zbytovský, ÚHV- dr. Havelková, ÚŘLS – dr. Fischerová, ÚTRL – dr. Šotolová
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. Středověká studia ve studentské perspektivě (SVV 3) KPVHAS, ÚAJD, ÚČD, ÚHV, ÚDU, ÚŘLS, ÚPA, ÚFAR, KBV, ÚGS, ÚČJTK, ÚČLK

Pro všechny zapojené ZS byla vyhlášená výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů. Podrobnosti zde.

Přihláška zde.

Uzávěrka podávání přihlášek: 19. 6. 2020

PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK Jazyk jako fenomén systémový a sociální (SVV 4) ÚČNK, ÚSJ, ÚTKL, , KJBS, KSES, ÚAJD, ÚBS, ÚČJTK, ÚGS, ÚJKN, LING, ÚRS, ÚTRL, ÚVES, ÚŘLS

O zapojení studentů navazujících magisterských studijních programů rozhodne rada SVV na návrh vedoucích jednotlivých ZS. Studenti lingvistických doktorských studijních programů byli osloveni přímo a mohou se do 31. 5. obrátit se žádosti o stipendium na podporu svého výzkumu na hlavního řešitele a tajemnici projektu. 

Výzva pro Ph.D. studenty zde.

Formulář zde.

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti (SVV 5) KSOC, KPS, KPED, SOCP, KANPR, ÚISK

Pro všechny zapojené ZS byla vyhlášená výzva k podávání žádostí o podporu studentských projektů. Podrobnosti zde.

Uzávěrka 19. 4. 2020

doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. Historie mezi minulostí, současností a budoucností (SVV 6) KPVHAS, SIAS, ÚČD, ÚHSD, ÚISK, ÚPA, ÚDU, ÚKAR, ÚSD, ČEgÚ
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. Hranice a identity v propojujícím se světě (SVV 7) KBV, KJBS, KSI, ÚAS, ÚETN, ÚPOL, ÚVES, KSES

Anotace podpořených projektů zde.

 

 

 

 

Specifický vysokoškolský výzkum 2020 – Vyhlášení soutěže

Děkan FF UK informuje o vyhlášení nového kola soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) pro roky 2020 – 2022 na Univerzitě Karlově.

Soutěž SVV je určena pro výzkumnou činnost studentů doktorských a magisterských studijních programů.

Návrhy projektů se budou podávat na rektorát souhrnně za celou fakultu prostřednictvím koordinátorů (=hlavních řešitelů), které určuje vedení fakulty. Do projektů se mohou zapojit všechny základní součásti, které budou následně k jednotlivým projektům přirazeny dle tematické návaznosti. Koordinátoři zašlou návrhy projektů nejpozději do 16. ledna 2020 emailem na grantové oddělení – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Podrobnosti k vyhlášení soutěže naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. Další pokyny obdrží koordinátoři a vedoucí ZS mailem. S dotazy se obracejte na adresu: michaela.horakova@ff.cuni.cz nebo kornelia.smieskova@ff.cuni.cz.

Specifický vysokoškolský výzkum 2019 – Vyhlášení soutěže

Děkan FF UK informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2019 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2019 emailem na grantové oddělení – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: michaela.horakova@ff.cuni.cz nebo lenka.praslicakova@ff.cuni.cz.

Od 30. dubna 2019 je možné se hlásit do studentské soutěže – Podpora z projektů SVV 2019, a to prostřednictvím tohoto formuláře. Text výzvy včetně podmínek naleznete zde. Kontaktní osobou na grantovém oddělení je Michaela Horáková (e-mail výše), termín pro podání žádosti včetně souhlasu vedoucího je 15. května 2019.

Podpora je určena pouze Mgr. nebo PhD. studentům, jejichž školitelé nespadají pod Q-projekty – Progresy.

Specifický vysokoškolský výzkum 2018 – Vyhlášení soutěže

Děkanka FF UK informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2018 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2018 emailem na grantové oddělení – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: kornelia.smieskova@ff.cuni.cz nebo adriana.harnuskova@ff.cuni.cz.

Specifický vysokoškolský výzkum 2017 – Vyhlášení soutěže

Děkanka UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2017 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2017 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na vedoucí Grantového oddělení jana.bryksiova@ff.cuni.cz.

Specifický vysokoškolský výzkum 2016 – Vyhlášení soutěže

Děkanka UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2016 na Univerzitě Karlově v Praze. Projekty je možno zaslat do 15. ledna 2016 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti na http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: jana.bryksiova@ff.cuni.cz

Specifický vysokoškolský výzkum 2015 – Vyhlášení soutěže

Děkan UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2015 na Univerzitě Karlově v Praze. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2015 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti na http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: petr.hajek@ff.cuni.cz

Specifický vysokoškolský výzkum 2014 – Podpořené projekty

Mgr.   Eva Lehečková, Ph.D. Teorie   komumunikace
Mgr. Jan   Bičovský Ph.D. Zaniklé civilizace a   kulturní vývoj současných národních společenství
doc. PhDr.   Vojtěch Kolman Ph.D. Člověk a společnost   III.
doc. PhDr.   Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D. Podpora výzkumných   projektů zaměřených na lingvistické obory a studium literatury
Ing. Martin   Souček, Ph.D. Informační věda a   politologie – mezioborový dialog
doc. Mirjam   Friedová, Ph.D Podpora vědeckého   výzkumu v oblasti fonetiky, obecné lingvistika a srovnávací jazykovědy
prof. PhDr.   Ivan Šedivý, CSc. Dějinný vývoj regionů   III.