Visegrádský fond 2021

Základní informace o IVF

Jak podat projekt?

 

Interní deadline: 16. září 2021

 

Kontakt na GO:

Mgr. Kristína Lehutová

kristina.lehutova@ff.cuni.cz ,

tel. 221 619 441

č. m. 424

Projektové návrhy Visegrádského fondu se podávají k 1. říjnu 2021  (v současnosti je možné žádat ve všech programech: Visegrad granty, Visegrad + granty a Stratetické granty). 

Projekty musí podporovat smysluplnou kooperaci zemí V4  (podmínkou pro Visegrad granty je aktivní zpojení nejméně 3 zemí V4; pro Visegrad+ granty aktivní zapojení nejméně 3 zemí V4 a jedné zemi z oblasti Východního partnerství nebo západního Balkánu; pro Strategické granty aktivní zapojení všech 4 zemí V4).

Způsobilými žadateli a partnery konsorcia pro podání projektové žádosti jsou nevládní organizace a organizace občanské společnosti, kulturní, výzkumné a vědecké instituce, obce a místní samosprávy. Fyzické osoby (jednotliví občané, soukromí podnikatelé) nebo instituce pod státní správou (ministerstva, vládní agentury, velvyslanectví, atd.) nemohou být součástí konsorcia.

Projektové návrhy se musí zaměřit na jeden z cílů grantového programu  (v případě Visegrad+ grantů jsou určeny specifické cíle podle regionu)

Granty mohou pokrýt až 100 % nákladů projektu. 15 % celkového rozpočtu může být použito na režijní náklady projektu. Výše grantu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu podaného projektu.Pro sestavení rozpočtu doporučuji nahlédnout do Grant Guidelines – Annex 1, ve kterém najdete seznam způsobilých nákladů.

Realizace projektu může započít nejdříve 80 pracovních dní po uzávěrce výzvy (60 pracovních dní pro hodnocení projektových žádostí + 20 pracovních dní pro uzavření grantové smlouvy).