Visegrádský fond 2023

Základní informace o IVF

Jak podat projekt?

 

Interní deadline pro zaslání projektových návrhů lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz dle výzvy

termíny 1.2, 1.6, 1.10 pro V+ a Strategické granty, 15.3, 15.6., 15.11. pro V4Gen

 

Kontakt na GO:

Mgr. Lothar Filip Rudorfer

lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz ,

tel. 221 619 441

č. m. 424

Projektové návrhy Visegrádského fondu se podávají k 1.2.,1.6.,1.10.  (v současnosti je možné žádat v programech: Visegrad + granty, Stratetické granty a V4G Gen Minigranty)

Projekty musí podporovat smysluplnou kooperaci zemí V4  (podmínkou pro Visegrad granty je aktivní zpojení nejméně 3 zemí V4; pro Visegrad+ granty aktivní zapojení nejméně 3 zemí V4 a jedné zemi z oblasti Východního partnerství nebo západního Balkánu; pro Strategické granty aktivní zapojení všech 4 zemí V4).

Způsobilými žadateli a partnery konsorcia pro podání projektové žádosti jsou nevládní organizace a organizace občanské společnosti, kulturní, výzkumné a vědecké instituce, obce a místní samosprávy. Fyzické osoby (jednotliví občané, soukromí podnikatelé) nebo instituce pod státní správou (ministerstva, vládní agentury, velvyslanectví, atd.) nemohou být součástí konsorcia.

Projektové návrhy se musí zaměřit na jeden z cílů grantového programu  (v případě Visegrad+ grantů jsou určeny specifické cíle podle regionu)

Granty mohou pokrýt až 100 % nákladů projektu. 15 % celkového rozpočtu může být použito na režijní náklady projektu. Výše grantu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu podaného projektu.Pro sestavení rozpočtu doporučuji nahlédnout do Grant Guidelines – Annex 1, ve kterém najdete seznam způsobilých nákladů.

Realizace projektu může započít nejdříve 80 pracovních dní po uzávěrce výzvy (60 pracovních dní pro hodnocení projektových žádostí + 20 pracovních dní pro uzavření grantové smlouvy).

Organizace může mít maximálně dva současně běžící projekty v různých grantových programech. V interní uzávěrce se snažte vytvořit proejktový návrh co nejlépe. Z fakultu můžeme odeslat pouze 2 návrhy proejktů za dané období (1.2, 1.6, 1.10 v daném kalendářním roce). Při větším objemu návrhů projektů proběhne fakultní výběrové řízení a 2 nejlepší návhry projektů budou doporučeny k odeslání na IVF.

Doporučujeme projekty držet při maximální rozpočtové hranici 10 000 EUR/projekt, kdy není nutný externí audit