Programy Progres (dříve PRVOUK a VVZ)

Vzorové příklady dedikací výstupů z PRVOUK CJ AJ FJ NJ RJ

Kontakt na GO:

Mgr. Jana Bryksíová

jana.bryksiova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 436

č.m.: 424

PROGRES NA FF UK

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se realizuje celkem 12 programů, na některých se společně podílí více fakult. Každý program je věnován jedné „vědní oblasti“ – širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, případně i bakalářských studijních programů.

Období 2017 – 2021

Vyhlášené fakultní programy:

Kód programu:
Participující fakulty:
Název programu:
Koordinátor:
Q07 FF Centrum pro studium středověku prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Q08 FF Český národní korpus doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Q09 FF Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Q10 FF Jazyk v proměnách času, místa, kultury doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Q11 FF Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě prof. Miroslav Bárta, Dr.
Q12 FF Literatura a performativita doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Q13 FF Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Q14 FF, MFF Krize racionality a moderní myšlení prof. Karel Thein, PhD.
Q15 FF, LF2, FSV Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Vyhlášené mezifakultní projekty:

Kód programu:
Participující fakulty:
Název programu:
Koordinátor:
Q06 LF1, FF, PedF Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.
Q17 PedF, FF, PřF, MFF, FTVS, FHS Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Q19 FTVS, FF, FSV Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Zásady upravující chod programu:

Úplné znění Opatření rektora (dále OR) č. 16/2016 ve znění OR č. 9/2018pdf

Úplné znění Sdělení děkana č. 3/2016 – pdf

Termíny jednání rad programů:

Jednání rad programů v roce 2019

Jednání rad programů v roce 2018

Jednání rad programů v roce 2017


PRVOUK 2012 – 2016

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) sloužily od roku 2012 do 2016 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představovaly reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány byly z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Další informace jsou na stránkách rektorátu zde.

FINANCOVÁNÍ PRVOUK a VVZ 2015

Aktuální přehled financování VVZ obdrželi jednotliví řešitelé emailem od tajemníka fakulty dne 5. 12. 2014. Finální přehled financování na rok 2015 naleznete zde

Výhled financování PRVOUK/VVZ na rok 2015 zde

FINANCOVÁNÍ PRVOUK a VVZ 2014

Rozpočet pro jednotlivé PRVOUK/VVZ na rok 2014 zde

Sdělení děkana – rozdělení finanční podpory mezi jednotlivé PRVOUK:  Sdělení děkana

Ediční podpora PRVOUK na rok 2014

Edicni_podpora_VVZ-PRVOUK_2014