Projekty Evropských strukturálních a investičních fondů – Operační programy

Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Období realizace: 12/2017 – 5/2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Katedra/pracoviště FF UK: celouniverzitní projekt

Projekt se zaměřuje na posílení strategických pilířů rozvoje UK v Praze, mezi které patří (i) institucionální nastavení podmínek řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s mezinárodními pravidly kvality a HR Award, (ii) nastavení interního hodnocení kvality dosahovaných výsledků vědecké činnosti a (iii) rozvoj aktivit institucionálně zaměřených na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných na UK. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje univerzity.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299

Období realizace: 11/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Cílem projektu je vytvořit komplexní, udržitelný a trvale se rozvíjející systém péče o didaktickou kvalifikaci pedagogů zajišťujících institucionální edukaci žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a o jejich vybavenost didaktickými nástroji a materiály založenými na a) metodice špičkové světové úrovně, využívající výsledků korpusové a edukační lingvistiky posledního desetiletí; b) soustavném a průběžném ověřování této metodiky v praxi; c) přímé spolupráci didaktiků a studentů učitelství a didaktiky jazyka Univerzity Karlovy s učiteli z praxe na školách nižších stupňů.

Projekt dále rozvíjí výsledky projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259 CZ.1.07/2, v jehož rámci byl vytvořen první žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logolink-OP-PPR


Učitel v diverzifikované třídě

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302

Období realizace: 9/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK:

 • Katedra psychologie FF UK
 • Katedra pedagogiky FF UK
 • Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

Cílem projektu je rozvinout prostřednictvím systematické vzdělávací podpory profesní kompetence pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání, práce s dětmi a žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. Absolventi vzdělávacích programů získají podrobný vhled do průřezového tématu multikulturní výchova a do specifik práce pedagoga v diverzifikované třídě, uvědomí si pozitivní potenciály diverzity ve třídě, porozumí interdisciplinární povaze vzdělávání a vazbám mezi jednotlivými průřezovými tématy a doplňujícími vzdělávacími obory, budou schopni využít jejich metody a techniky při rozvoji sociálních, občanských a multikulturních kompetencí žáků.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logolink-OP-PPR


Jazyková variabilita v CNC

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Období realizace:  7/2017 – 6/2020
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav Českého národního korpusu

Projekt si klade za cíl posílit výzkumnou infrastrukturu CNC (Czech National Corpus / Český národní korpus) ve dvou hlavních aspektech: 1) ustavením a materiálovým zabezpečením nového vědeckého týmu, který se bude na mezinárodně kompetitivní úrovni zabývat komplexním popisem jazykové variability češtiny, zvýšit její vědeckou excelenci a 2) upgradem stávajících technologií přispět k celkové technologické modernizaci infrastruktury. Zacílení projektu na jazykovou variabilitu koresponduje s materiálovým zaměřením infrastruktury CNC na budování rozsáhlých elektronických databází autentických textů (jazykových korpusů).

Projekt navazuje na předchozí vědecké aktivity CNC v oblasti empirického výzkumu jazykové variability a těží jak z rozsáhlé a pestré datové základny CNC, tak z množství nástrojů vyvinutých na automatické zpracování českých textů a souvisejícího know-how. Zároveň je výzkum variability předpokladem pro další intenzivní rozvoj jazykových technologií využívaných pro zpracování přirozeného jazyka i pro práci s jazykovými korpusy. Projekt se zaměří jak na variabilitu jazykových prostředků, které se podílejí na utváření jednotlivých stylových vrstev a variet češtiny, tak na klasifikaci jednotlivých typů variant v rámci databáze variability.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002394

Období realizace: 8/2017 – 12/2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je stavební rekonstrukce 8 velkých poslucháren (včetně infrastruktury a technologií, povrchů, dodávky interiérového vybavení a restaurování původních částí interiéru), v nichž se budou vyučovat nové a inovované předměty v rámci předmětů tzv. společného základu a předmětů v rámci společné sdílené výuky. Dále bude pořízeno technické a programové vybavení pro nové a inovované předměty.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Období realizace: 6/2017 – 12/2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další zapojená fakulta UK/pracoviště UK: celouniverzitní projekt

WWW stránky projektu: http://www.cuni.cz/UK-8495.html

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Archeocentrum Čechy-Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor

Číslo projektu: 78

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav pro archeologii  FF UK
Partneři projektu:

 • Via Carolina e.V.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Bamberg
 • Západočeské muzeum v Plzni (asociovaný partner)
 • Muzeum Českého lesa v Tachově (asociovaný partner)

WWW stránky projektu: https://www.archaeocentrum.eu/

Cílem projektu je vybudování Archeocentra Čechy-Bavorsko v blízkosti Historického parku Bärnau-Tachov jako přeshraničního koordinačního centra pro vzdělávání a setkávání s cílem zpřístupnit kulturní a přírodní dědictví, ukotvit toto dědictví v povědomí obyvatel dotačního území a zpřístupnit je široké veřejnosti. Experimentální archeologie umožňuje vhodnou a zábavnou formou přiblížit lidem všech věkových kategorií společné kulturní kořeny. Za tímto účelem se bude plánované Archeocentrum sestávat z několika částí: dílny pro práci s relikty a materiály společné minulosti, z několika pracovních míst vybavených počítači za účelem prohloubení a rozšíření získaných poznatků a z venkovní laboratoře v podobě středověkého stavebního prostoru pro výzkum, rekonstrukci a realizaci středověkých stavebních technik a konstrukcí.

Budou realizovány veřejně přístupné, dvojjazyčné workshopy, výstavy, přednášky a exkurze, které nabídnou publiku možnost seznámit se se širokým spektrem témat – počínaje vývojem řemeslných technik, přes vliv místních kultur na přírodu v pohraničí a vývoj polního hospodářství pro zajištění obživy obyvatel na území projektu, až po jeho vliv na vývoj lidových tradic v dotčeném území.

Tento projekt je spolufinancován EU.

EU_Hinweis_CZ_WEBETZ _CZ-web

 

 

 


Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další zapojená fakulta/pracoviště UK: Pedagogická fakulta UK
Spolupracující organizace:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • META o. p. s.
 • Mateřské školy zapojené v projektu

WWW stránky projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/sc1/

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další fakulta/pracoviště UK: Pedagogická fakulta UK
Spolupracující organizace:

 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Technická univerzita v Liberci
 • META, o.p.s. – nezisková organizace

WWW stránky projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz