Projekty Evropských strukturálních a investičních fondů – Operační programy

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpoří intervence financované v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.

Projekt řeší nedostatečnou infrastrukturní vybavenost související s rozvojem jednotlivých studijních oborů v oblasti odborně obsahové, reagující na potřeby trhu práce, i v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a dalších součástí UK potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem, IT a AV technikou či materiálem. Projektové aktivity se zaměřují na dovybavení výukových a studijních prostor fakult a součástí UK, které tvoří samostatné funkční celky projektu. Jedná se o vybavení fakultních knihoven, studoven, přednáškových sálů, specializovaných učeben, výukových sálů pro praktickou výuku, jejichž modernizace má přímou vazbu na studijní programy pregraduálních studijních oborů, a také prostor, kde se studenti připravují na výuku. Prostřednictvím dílčích projektů jednotlivých fakult a součástí je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního, neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci reakreditací studijních programů a inovovaných předmětů probíhá na jednotlivých fakultách díky podpoře ESF projektu.

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na pražských fakultách UK. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na KTF, ETF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, FF, PřF, MFF, PedF, FSV a FTVS. Modernizaci studijního prostředí na těchto fakultách vhodně doplňují investice do prostor, které zajišťuje součást UK Správa budov a zařízení v Praze-Hostivaři a Centrum pro otázky životního prostředí. V rámci dílčího projektu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy je cílem pořízení elektronických informačních zdrojů pro využití studenty bakalářských a magisterských studijních programů pražských fakult a investice do podpory e-learningu a bezpečné sítě, které zajišťuje Ústav výpočetní techniky.

Celkový rozpočet projektu:       472.270.810,- Kč

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Období realizace: 12/2017 – 12/2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově podporou mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Prostřednictvím příjezdů post-dok a zkušených vědeckých pracovníků ze zahraničí a výjezdů českých vědeckých pracovníků-juniorů a seniorů na pracovní pobyty na zahraničních výzkumných institucích dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů.

Cílem projektu je úspěšná realizace jednotlivých klíčových aktivit, tzn. individuálních mobilit. V rámci projektu je navrženo 93 individuálních výjezdů či příjezdů výzkumných pracovníků v jasně definovaných vědeckých oblastech, které jsou řešeny na jednotlivých fakultách UK. Cílem těchto individuálních mobilit – klíčových aktivit je výběr výzkumného pracovníka na základě jasně stanovených kritérií transparentního výběrového řízení, jeho nominace k účasti na pracovním pobytu na Univerzitě Karlově (příjezdy), nebo ve spolupracující zahraniční výzkumné instituci (výjezdy) a rozvoj konkrétní vědecké oblasti vedoucí k dosažení vědeckých cílů stanovených aktuálním výzkumem na jednotlivých fakultách UK. Rozvoj konkrétních výzkumných témat definovaných v rámci popsaných klíčových aktivit je zaměřen na transfer znalostí a výzkumných postupů ze zahraničí na UK, podporu vědecké excelence a otevřenosti výzkumu, posílení internacionalizace jednotlivých vědecko-výzkumných týmů a posílení interpersonálních kompetencí zaměstnanců Univerzity a také rozšíření jejich profesních odborných sítí v rámci účasti na mobilitách v zahraničí. Přímým realizačním dopadem projektu je pak rozvoj zkušeností jednotlivých fakult s přijímáním vědeckých pracovníků v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v neposlední řadě také zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_050/0008466

Období realizace: 4/2018 – 10/2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Katedra/pracoviště FF UK: Fonetický ústav

WWW stránky projektu: UTILE 

Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů v rámci Univerzity Karlovy prostřednictvím podpory příjezdů a výjezdů vědeckých pracovníků. Mobility budou realizovány na základě kvalitních projektů Marie Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowship, které byly odsouhlaseny Evropskou komisí a dostaly se na tzv. seznam no money projektů.

Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF.

Cílem aktivity příjezdy zahraničních vědeckých pracovníků na UK, kteří zde budou realizovat své výzkumné projekty, je přenos zahraničních zkušeností do výzkumné organizace prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných týmů Univerzity. Příjezdy výzkumníků tak pomohou Univerzitě Karlově k dosažení, prohloubení a udržení špičkové úrovně výzkumu na příslušných fakultách. Realizované mobility přispějí také k posílení mezinárodní reputace instituce žadatele a šíření dobrého povědomí o poskytovaném zázemí výzkumným a vědeckým pracovníkům a v neposlední řadě k přenosu znalostí mezi partnerskými výzkumnými institucemi a posílení internacionalizace výzkumu na UK.

Výjezdy českých vědeckých pracovníků do zahraničních výzkumných institucí na pracovní pobyt budou realizovány s cílem jejich dalšího profesního rozvoje a dalšího vzdělávání prostřednictvím nabývání zkušeností v zahraničí. Výjezdy tak přispějí díky návratové fázi k transferu nejnovějších znalostí a využívaných postupů na partnerské instituci do domácího prostředí, umožní další rozvoj a zvýšení kvality lidských zdrojů UK, a to jak samotných vyjíždějících výzkumníků (rozvoj odborných i jazykových znalostí, a interpersonálních dovedností díky mezinárodní zkušenosti), tak i dalších členů akademické a vědecké obce prostřednictvím diseminace získaných poznatků.

Cílem projektu je rozvoj Univerzity Karlovy a navázání hlubší a dlouhodobé spolupráce s konkrétními partnerskými institucemi a univerzitami.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734

Období realizace: 1/2018 – 12/2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

WWW stránky projektu: KREAS

Projekt KREAS je koncipován jako problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na potenciál evropské společnosti adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy (zejména globální propojování světa, migraci lidí i myšlenek nebo nové technologie) a kreativně přistoupit k jejich řešení. Podmínkou pro tak komplexní výzkum je rozvoj výzkumného týmu, soustředění excelentních kapacit FF UK, rozvoj infrastrukturního zázemí a internacionalizace výzkumu (KU LEUVEN).

 

Cíle projektu

 1. Cílem projektu je zkoumat potenciál evropské společnosti adaptovat se na nové společenské výzvy a kreativně přistoupit k jejich řešení; skrze hlubší poznání Evropy, jiných kultur, jejich identifikačních strategií a hodnotového ukotvení pak reflektovat vlastní místo ve světě a pojmout civilizační problémy dneška v širších souvislostech, včetně porozumění jejich příčinám. Projekt se proto zaměří na základy evropské identity i samotnou povahu kategorií kulturní identity, kreativity, adaptace a inovace. Na tomto základě pak bude kompetentně formulovat doporučení pro optimalizaci modelů předcházení konfliktům ve společnosti či zpracování expertních zpráv na základě poptávky veřejných institucí či volených zástupců. Nedílnou součástí je propojení cílových výstupů taktéž s technickými doménami, např. IT a jednotlivými oblastmi digitální ekonomiky a kulturním a kreativním průmyslem.
 2. Cílem projektu je vytvoření infrastruktury, která poskytne zázemí pro excelentní výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce v Centru VaV. Tým bude soustřeďovat stávající vynikající badatele a současně zahrnovat nové výzkumné pracovníky z ČR i zahraničí. Bude se zabývat inovativním interdisciplinárním výzkumem a spolupracovat s veřejnou sférou a kreativním průmyslem. V rámci KREAS bude prohloubena mezinárodní spolupráce s KU Leuven a dalšími partnery prostřednictvím společných workshopů, publikací se zahraniční účastí, společných předmětů a studijních programů v cizích jazycích a zvláště navazujících společných projektů (zejména s vazbou na H2020). Takto vznikne ve světovém kontextu jedinečné pracoviště s kvalitní infrastrukturou, které bude vyhledávanou destinací pro zahraniční badatele i studenty. O tuto zvýšenou atraktivitu Centra VaV se bude opírat také výsledná soběstačnost týmu založená na získávání mezinárodních i českých grantových prostředků. Prestižní charakter týmu bude vycházet mimo jiné z intenzivní a inovativní popularizační činnosti s dopadem ve všech regionech ČR.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


 Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Období realizace: 12/2017 – 5/2021
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Katedra/pracoviště FF UK: celouniverzitní projekt

Projekt se zaměřuje na posílení strategických pilířů rozvoje UK v Praze, mezi které patří (i) institucionální nastavení podmínek řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s mezinárodními pravidly kvality a HR Award, (ii) nastavení interního hodnocení kvality dosahovaných výsledků vědecké činnosti a (iii) rozvoj aktivit institucionálně zaměřených na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných na UK. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje univerzity.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299

Období realizace: 11/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Cílem projektu je vytvořit komplexní, udržitelný a trvale se rozvíjející systém péče o didaktickou kvalifikaci pedagogů zajišťujících institucionální edukaci žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a o jejich vybavenost didaktickými nástroji a materiály založenými na a) metodice špičkové světové úrovně, využívající výsledků korpusové a edukační lingvistiky posledního desetiletí; b) soustavném a průběžném ověřování této metodiky v praxi; c) přímé spolupráci didaktiků a studentů učitelství a didaktiky jazyka Univerzity Karlovy s učiteli z praxe na školách nižších stupňů.

Projekt dále rozvíjí výsledky projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259 CZ.1.07/2, v jehož rámci byl vytvořen první žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

logolink-OP-PPR


Učitel v diverzifikované třídě

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302

Období realizace: 9/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK:

 • Katedra psychologie FF UK
 • Katedra pedagogiky FF UK
 • Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

Cílem projektu je rozvinout prostřednictvím systematické vzdělávací podpory profesní kompetence pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání, práce s dětmi a žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. Absolventi vzdělávacích programů získají podrobný vhled do průřezového tématu multikulturní výchova a do specifik práce pedagoga v diverzifikované třídě, uvědomí si pozitivní potenciály diverzity ve třídě, porozumí interdisciplinární povaze vzdělávání a vazbám mezi jednotlivými průřezovými tématy a doplňujícími vzdělávacími obory, budou schopni využít jejich metody a techniky při rozvoji sociálních, občanských a multikulturních kompetencí žáků.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

logolink-OP-PPR


Jazyková variabilita v CNC

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Období realizace:  7/2017 – 6/2020
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav Českého národního korpusu

Projekt si klade za cíl posílit výzkumnou infrastrukturu CNC (Czech National Corpus / Český národní korpus) ve dvou hlavních aspektech: 1) ustavením a materiálovým zabezpečením nového vědeckého týmu, který se bude na mezinárodně kompetitivní úrovni zabývat komplexním popisem jazykové variability češtiny, zvýšit její vědeckou excelenci a 2) upgradem stávajících technologií přispět k celkové technologické modernizaci infrastruktury. Zacílení projektu na jazykovou variabilitu koresponduje s materiálovým zaměřením infrastruktury CNC na budování rozsáhlých elektronických databází autentických textů (jazykových korpusů).

Projekt navazuje na předchozí vědecké aktivity CNC v oblasti empirického výzkumu jazykové variability a těží jak z rozsáhlé a pestré datové základny CNC, tak z množství nástrojů vyvinutých na automatické zpracování českých textů a souvisejícího know-how. Zároveň je výzkum variability předpokladem pro další intenzivní rozvoj jazykových technologií využívaných pro zpracování přirozeného jazyka i pro práci s jazykovými korpusy. Projekt se zaměří jak na variabilitu jazykových prostředků, které se podílejí na utváření jednotlivých stylových vrstev a variet češtiny, tak na klasifikaci jednotlivých typů variant v rámci databáze variability.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002394

Období realizace: 8/2017 – 12/2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je stavební rekonstrukce 8 velkých poslucháren (včetně infrastruktury a technologií, povrchů, dodávky interiérového vybavení a restaurování původních částí interiéru), v nichž se budou vyučovat nové a inovované předměty v rámci předmětů tzv. společného základu a předmětů v rámci společné sdílené výuky. Dále bude pořízeno technické a programové vybavení pro nové a inovované předměty.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Období realizace: 6/2017 – 12/2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další zapojená fakulta UK/pracoviště UK: celouniverzitní projekt

WWW stránky projektu: http://www.cuni.cz/UK-8495.html

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých fakultách jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Archeocentrum Čechy-Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor

Číslo projektu: 78

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav pro archeologii  FF UK
Partneři projektu:

 • Via Carolina e.V.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Bamberg
 • Západočeské muzeum v Plzni (asociovaný partner)
 • Muzeum Českého lesa v Tachově (asociovaný partner)

WWW stránky projektu: https://www.archaeocentrum.eu/

Cílem projektu je vybudování Archeocentra Čechy-Bavorsko v blízkosti Historického parku Bärnau-Tachov jako přeshraničního koordinačního centra pro vzdělávání a setkávání s cílem zpřístupnit kulturní a přírodní dědictví, ukotvit toto dědictví v povědomí obyvatel dotačního území a zpřístupnit je široké veřejnosti. Experimentální archeologie umožňuje vhodnou a zábavnou formou přiblížit lidem všech věkových kategorií společné kulturní kořeny. Za tímto účelem se bude plánované Archeocentrum sestávat z několika částí: dílny pro práci s relikty a materiály společné minulosti, z několika pracovních míst vybavených počítači za účelem prohloubení a rozšíření získaných poznatků a z venkovní laboratoře v podobě středověkého stavebního prostoru pro výzkum, rekonstrukci a realizaci středověkých stavebních technik a konstrukcí.

Budou realizovány veřejně přístupné, dvojjazyčné workshopy, výstavy, přednášky a exkurze, které nabídnou publiku možnost seznámit se se širokým spektrem témat – počínaje vývojem řemeslných technik, přes vliv místních kultur na přírodu v pohraničí a vývoj polního hospodářství pro zajištění obživy obyvatel na území projektu, až po jeho vliv na vývoj lidových tradic v dotčeném území.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

EU_Hinweis_CZ_WEBETZ _CZ-web

 

 

 


Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další zapojená fakulta/pracoviště UK: Pedagogická fakulta UK
Spolupracující organizace:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • META o. p. s.
 • Mateřské školy zapojené v projektu

WWW stránky projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/sc1/

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Období realizace: 1/2017 – 12/2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Další fakulta/pracoviště UK: Pedagogická fakulta UK
Spolupracující organizace:

 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Technická univerzita v Liberci
 • META, o.p.s. – nezisková organizace

WWW stránky projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz