Specifický vysokoškolský výzkum

Kontakt na GO:

Mgr. Kornélia Smiešková

kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

tel.č.: 221 619 398

Mgr. Monika Sechovcová

monika.sechovcova@ff.cuni.cz

tel.č.: 221 619 397

č.m.:424

Specifický vysokoškolský výzkum v roce 2023

Podpořené projekty a informace pro studenty

Děkanka FF UK informuje o možnosti zapojení studujících magisterských a doktorských studijních programů do projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV).

V rámci soutěže SVV získala FF UK v roce 2023 prostředky na 7 velkých mezioborových výzkumných projektů (seznam hlavních řešitelů*řešitelek včetně názvů projektů naleznete v tabulce níže), které společně zastřešují všechny základní součásti FF UK. Všechny projekty byly schválené jako jednoleté s trváním do konce roku 2023. Projekty jsou realizované primárně studujícími Mgr. a Ph.D. programů na FF UK za odborného dohledu akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic FF UK. Za řízení a odbornou realizaci projektu odpovídá Rada příslušného projektu SVV v čele s hlavním řešitelem*řešitelkou projektu (Zásady činnosti Rady SVV zde).

Studující se na realizaci projektu podílejí většinou svým dílčím výzkumným záměrem, jehož výsledkem je publikační výstup[i], anebo se do projektu zapojují prostřednictvím dílčích prací na výzkumu a přípravě výstupů. Za výzkumné a vědecké aktivity v rámci projektů SVV je studujícím udělováno stipendium dle čl. 6 Stipendijního řádu UK.

Doporučuje se, aby výstupy a výsledky výzkumu byl zveřejněny v režimu open access prostřednictvím trvalé archivace (např. v repozitáři publikační činnosti UK či jiném důvěryhodném repozitáři). Výzkumná data je nutné spravovat v souladu s principy FAIR (dle FAIR data v platném znění) a data management plánem stanoveným hlavním řešitelem*řešitelkou projektu.

[i] články v recenzovaném odborném periodiku, článek ve sborníku, odborná kniha nebo její kapitoly

Pokyny pro studující:

Do konkrétního projektu se zapojujete přes základní součást (ZS), na které realizujete své studium, a to dle její příslušnosti k zastřešujícímu projektu SVV (viz tabulka níže). Postupujete buď podle pokynů sdělených danou ZS nebo na základě výzvy hlavního řešitele*řešitelky příslušného zastřešujícího projektu SVV. V případě, že je daná základní součást zapojena do více projektů SVV, hlásíte se do projektu, který tematicky lépe odpovídá Vašemu výzkumnému záměru.

V případě, že Váš výzkumný záměr tematicky lépe odpovídá projektu, do kterého není Vaše ZS zapojena, můžete podat žádost o přeřazení. Žádost vyřizujte vždy prostřednictvím Grantového oddělení děkanátu FF UK, kontaktní osoba: Mgr. Kornélia Smiešková (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz) a Mgr. Monika Sechovcová (monika.sechovcova@ff.cuni.cz).

Upozornění: Nemůžete být paralelně zapojeni*é do dvou či více zastřešujících projektů SVV! Výjimku tvoří pouze osoby studující ve více doktorských oborech současně.

Konkrétní pokyny k zapojení do projektů a termíny uzávěrek budou postupně v průběhu května a června zveřejňovány a aktualizovány níže v tabulce nebo přímo na webu jednotlivých ZS. Pokud pokyny nejsou zveřejněny níže ani na webu ZS, kontaktuje vedoucí ZS nebo jejich zástupce pro projekty SVV, případně se obraťte přímo na hlavního řešitele*řešitelku projektu.

Seznam schválených projektů a zapojených základních součástí:
Hlavní řešitel Název projektu[ii] Zapojené základní součásti Vyhlášené výzvy a pokyny pro studenty
Mgr. Dora Poláková, Ph.D. Hranice a normy. Jejich respektování a překračování ve filozofii, literatuře a umění (SVV 1) ÚFAR, ÚRS, KLOG, KEST

Byla vyhlášená výzva k podávání přihlášek do studentských vědeckých projektů pro rok 2023. Podrobnosti zde

Uzávěrka v první vlně (podpora výzkumné činnosti a výjezdu): 31. 5. 2023

Uzávěrka ve druhé vlně (publikační stipendia): 30. 9. 2023 (případně do konce srpna 2023, pokud studující nepokračuje ve studiu).

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Literatura a umění v průsečíku hledání kulturní identity (SVV 2) ÚALK, ÚČLK, KFS, KDV, ÚGS (germanistika), ÚHV, ÚŘLS (klasická filologie), ÚTRL n/a
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu (SVV 3) KPVHAS, ÚAJD, ÚČD, ÚHV, ÚDU, ÚŘLS, ÚPA, ÚFAR, KBV, ÚGS, ÚČJTK, ÚČLK

Byla vyhlášená vyhlášená vnitřní soutěž pro rok 2023. Podrobnosti zde. Formulář přihlášky zde.

Uzávěrka pro zasílání přihlášek: 14. 6. 2023

PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK Korpusová a empirická lingvistika (SVV 4) ÚČNK, ÚSJ, ÚTKL, , KJBS, KSES, ÚAJD, ÚBS, ÚČJTK, ÚGS, ÚJKN, LING, ÚRS, ÚTRL, ÚVES, ÚŘLS n/a
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Adaptace aktérů a institucí v podmínkách turbulentního vývoje společností (SVV 5) KSOC, KPS, KPED, SOCP, KANPR, ÚISK

10.5. byly vyhlášená interní soutěž o podporu studentské výzkumné činnosti. Podrobnosti o soutěži zde.

Uzávěrka pro zasílání návrhů projektů: 9. 6. 2023

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu (SVV 6) KPVHAS, SIAS, ÚČD, ÚHSD, ÚISK, ÚPA, ÚDU, ÚKAR, ÚSD, ČEgÚ n/a
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě (SVV 7) KBV, KJBS, KSI, ÚAS, ÚETN, ÚPOL, ÚVES, KSES

n/a

[ii] Anotace jednotlivých projektů k dispozici zde.