Studijní programy

Sociální práce

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.
V rámci Univerzity Karlovy lze tento program studovat na Husitské teologické fakultě
nebo na Fakultě humanitních studií.

Obecné informace o studijním programu
Proč studovat u nás
Již při svém založení se katedra zaměřovala na: metodologie sociální práce, tj. práce s jednotlivci/skupinami osob s různým typem sociálního znevýhodnění, management sociální práce, tj. příprava odborníků pro veřejnou správu, soukromý sektor a neziskové organizace a sociální práce v trestní justici.
Dodnes je katedra specifická důrazem na sociální práci v trestní justici, na teorii sociální správy, na srovnávání systémů sociálního zabezpečení, na sociální ekonomii a management sociálních služeb, na způsoby práce s lidmi v akutním ohrožení (učí zde řada psychologů, kteří působili a působí v oblasti krizové intervence, systemické psychoterapie, pomoci při hromadných neštěstích) a na práci s rizikovou mládeží.
Katedra připravuje sociální pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří působí jako partneři právníků, lékařů, psychologů a psychiatrů v naší republice a v našich i mezinárodních institucích, zabývají se sociální prací a sociální politikou. Působí jako iniciátoři a organizátoři sociální práce v regionech, euroregionech, institucích již existujících i v nově vznikajících, dále jako iniciátoři a řešitelé náročných sociálně psychologických a organizačně právních a správních úkolů, např. v případě migrace velkých skupin obyvatelstva, v době války, přírodních katastrof, ale i při zajišťování úkolů sociální politiky státu, obcí, krajů a nevládních organizací, při asimilaci a integraci národnostních a religiózních minorit nebo těžko přizpůsobivých skupin obyvatelstva, při prevenci delikvence mladistvých, kriminality a při rozvoji systému tzv. alternativních trestů, ve vězeňství, při prevenci a řešení problému alkoholismu a drogových závislostí, při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, migraci za prací v příhraničních oblastech, pracují s menšinami zejména formou komunitních projektů, pracují s dětmi a dospělými jedinci bez zázemí a samozřejmě i jako profesionální pracovníci v institucionální péči.
Vzdělávací program podává přehled o různých hodnotových systémech; orientujícími hodnotami sociální práce jsou pro nás ideál společenské solidarity, ideál rozvoje individuálního potenciálu klienta a respekt k lidským/občanským právům.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24 40 77 40 52 29
2022/23 40 67 39 50 29
2021/22 40 80 43 65 32
2020/21 40 55 40 65 31
2019/20 40 54 32 53 26
2018/19 40 54 29 54 29
2017/18 40 79 40 64 30
2016/17 40 102 40 72 33
2015/16 35 116 41 72 28

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. pohovor o tématu bakalářské práce, příp. jiné písemné práce většího rozsahu (max. 20 bodů)
 2. odborné předpoklady – pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti z daného oboru a příbuzných věd (max. 50 bodů)
 3. pohovor o dosavadní odborné činnosti uchazeče/uchazečky a motivaci ke studiu (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč u ústní části přijímací zkoušky:

 • odevzdá seznam přečtené odborné literatury z oboru sociální práce (uvedený na samostatném listu/listech v tištěné podobě) – počet přečtené odborné literatury uchazečem není nijak omezen a uváděná literatura je pouze doporučená; minimální počet uvedených titulů v seznamu je 8 (může zahrnovat i odborné články, nejen knihy), motivační esej (v rozsahu 1–2 NS) (uvedenou na samostatném listu/listech v tištěné podobě) a seznam doložených odborných praxí (uvedených na samostatném listu/listech v tištěné podobě).
  Tyto podklady zůstávají po skončení ústní přijímací zkoušky součástí spisové dokumentace přijímacího řízení a uchazeči/uchazečce nebudou vráceny.
 • předkládá k nahlédnutí doklady o vykonané odborné praxi (potvrzení organizace, se kterou uchazeč/ka spolupracoval/a, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou práci nebo její teze; pakliže předchozí studium nebylo ukončeno bakalářskou prací, předkládá uchazeč/ka jinou písemnou práci většího rozsahu, které je autorem.
  Tyto podklady budou uchazeči/uchazečce po skončení ústní přijímací zkoušky vráceny.
 • Materiály se u ústní přijímací zkoušky odevzdávají a předkládají v tištěné podobě.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webu katedry

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent magisterského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování sociálních služeb. Dále je také připraven pro výkon činností v oblasti řízení sociální práce (sociální management), sociální analýzy a sociálního výzkumu, sociální terapie stejně jako v metodických a koncepčních záležitostech (sociální plánování).
Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a v neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (např. v domovech pro seniory, na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na úřadech práce), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (např. v dětských domovech, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), Ministerstva vnitra (např. v uprchlických zařízeních), Ministerstva spravedlnosti (např. jako asistent probační služby), Ministerstva zdravotnictví (např. v dětském centru, v nemocnici, v psychiatrickém komunitním centru).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.