Přijímací řízení

Asijská studia: Koreanistika

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Koreanistiku studovat jako jediný program na naší fakultě, studovat ji společně s další specializací v rámci Asijských studií nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost korejštiny se nevyžaduje (vyžaduje se pouze znalost korejského písma); uchazeč v rámci písemné části zkoušky absolvuje test z angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav asijských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Česká koreanistika na Univerzitě Karlově navazuje na bohaté tradice a má dnes mezinárodně uznávané postavení zejména díky téměř půlstoletému úsilí doc. Vladimíra Pucka. O dobrém jméně oboru mj. svědčí úzká spolupráce českých koreanistů s mezinárodní organizací korejských studií v Evropě AKSE a systematická podpora ze strany vládních nadací Korea Research Foundation a Korea Foundation. Zájem ze strany velvyslanectví Korejské republiky v Praze umožňuje spolupráci při získávání prostředků na vybavení učeben, knihovny, ale i při uplatnění studentů po absolutoriu. Česká koreanistika a její výsledky jsou pečlivě sledovány v Soulu na nejrůznějších úrovních a představitelé vládních úřadů, institucí i nevládních organizací často UK navštěvují a o stavu oboru referují.
Koreanistika na UK FF je strukturovaná jako program filologický, ovšem s co nejširší doplňující nabídkou tak, aby absolventi měli kvalifikaci pro práci ve vědeckých a kulturních institucích, mohli působit jako pedagogové nebo odborníci v nejrůznějších ústavech, také ve speciálně zaměřených muzeích, v nakladatelské praxi, sdělovacích prostředcích a státní správě, včetně zahraničních styků a zároveň byli jazykově vybaveni jako překladatelé. Znalost praktického jazyka a kulturního zázemí umožňují i uplatnění v obchodní praxi.
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 18
2019/20 18 84 22
2018/19 16 100 16
2017/18 16 82 17
2016/17 16 71 16
2015/16 16 85 16

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část
   • test z anglického jazyka (max. 10 bodů) – 30 minut
   • test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut
   • esej na dané téma (max. 15 bodů) – 30 minut
  • 2. kolo – ústní část
   • souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (max. 10 bodů)
   • diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 20 bodů)
   • otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 20 bodů)

Pokud se uchazeč hlásí zároveň na specializaci Vietnamistika, píše test z anglického jazyka a test obecných studijních předpokladů pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě specializace.
Za test z anglického jazyka může uchazeč získat nanejvýš 10 bodů. Pokud se hlásí na Koreanistiku, získané body se mu započítávají bez dalších úprav. Pokud se hlásí na Vietnamistiku, získané body se vynásobí koeficientem 2,5 a poté zaokrouhlí na celé body nahoru. Tento přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů za test z anglického jazyka se u obou specializací liší (Koreanistika: max. 10 bodů; Vietnamistika: max. 25 bodů).

Další požadavky ke zkoušce:

 • Uchazeč u ústní části předkládá a odevzdává podepsaný seznam nastudované literatury vztahující se k oboru
 • Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd
 • Historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje
 • Schopnost souvislého písemného a ústního projevu
 • Motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem oborové četby
 • Znalost angličtiny (B2)
 • Znalost korejského písma

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚAS.
Modelové přijímací testy: Modelové jazykové testy naleznete na webu Jazykového centra.
Kurz pro uchazeče: nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Koreanistika na FF UK je specializace v rámci studijního programu Asijská studia, u níž je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.)


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.