Přijímací řízení

Germánská a severoevropská studia – Nizozemština

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • tento program se neotevírá každý rok
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium).
  (To znamená, že můžete Nizozemštinu studovat pouze společně, a to buď s další specializací v rámci Germánských a severoevropských studií, nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost nizozemštiny se nevyžaduje
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav germánských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Studijní obor Nizozemský jazyk a literatura se zaměřuje na studium jazyka a literatury, zahrnuta je i výuka kultury a překladatelských dovedností.
Nizozemština je mateřským jazykem přibližně 23 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe.
Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí. Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi.
Naším cílem je, aby posluchači mohli co nejrychleji samostatně komunikovat a pracovat s materiály v nizozemštině. Proto klademe v prvním roce studia velký důraz na zvládnutí jazyka samotného.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 35
2019/20 20 42 21
2018/19 X X X
2017/18 20 40 20
2016/17 20 23 5
2015/16 20 35 18

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
  • motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
  • obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
  • oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:
Kristien Hemmerechts: Čtvrtek odpoledne. Půl čtvrté (orig. Donderdagmiddag. Halfvier). Praha: Eroika 2004.
J. Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina (orig. Hersenschimmen). Beroun: Za tratí 2010. Možné též starší vydání: Zatmění mozku, Praha: Ivo Železný 1996.
Maarten ´t Hart: Osud tažných ptáků (orig. Een vlucht regenwulpen). Praha: Prostor 2019.

Modelové testy: modelový test je k dispozici na webu ÚGS.
Přípravný kurz: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent bakalářského studia nizozemského jazyka a literatury si spolehlivě osvojil základní znalost nizozemského jazyka (odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Orientuje se v literatuře, kultuře, reáliích a dějinách nizozemsky mluvící oblasti a má základní obecně teoretické znalosti oboru. Tyto kompetence může dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu na české či zahraniční univerzitě i uplatnit v praxi.
Absolvent může pracovat jako asistent v širokém spektru kulturního a politického života. Znalost kultury, na kterou je kladen důraz, umožní uplatnění v kulturních institucích či sdělovacích prostředcích. Další možnosti uplatnění najde v cestovním ruchu, v hospodářské a podnikatelské sféře a bude mít i základy pro překladatelskou činnost.

.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.